Teksti suurus:

Keila linna kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 40

Keila linna kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 30.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Kaevetööde eeskirja reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde korraldamist ja tegemist (edaspidi kaevetööd) Keila linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Keila linna haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö käesoleva määruse mõistes on töö, mille käigus kaevatakse maapinnas sügavamalt kui 30 (kolmkümmend) cm või teostatakse töid, millega muudetakse maapinna kõrgust;
  2) avariikaevetöö on kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ning kaevetööde läbiviimine on hädavajalik ning edasilükkamatu. Avariikaevetööle kehtivad kõik käesoleva eeskirja nõuded;
  3) kaevaja - kaevetöö tegija on juriidiline isik, kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning ehituse valdkonna tegevusala registreeringut Majandustegevuse registris (MTR), kes otseselt teostab kaevetöid, kellele on väljastatud luba kaevetööde tegemiseks, kes vastutab kaevetöödega seonduvate tegevuste eest käesoleva eeskirja kohaselt;
  4) tellija - kaevetööde tellija, kes on juriidiline või füüsiline isik, kes tellib kaevetööd, omades selleks seaduslikke volitusi ning määrab ehitustööde omanikujärelevalve teostaja (ehitusjärelevalve) ning teede ehituse- ja remonditööde järelevalve teostaja (teehoiutööde järelevalve);
  5) ehitustööde omanikujärelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi ehitustööde omanikujärelevalvet seaduses nimetatud ministri poolt kehtestatud ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
  6) teehoiutööde järelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi teede ehitus- ja remonditööde järelevalvet seaduses nimetatud ministri poolt kehtestatud teede ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
  7) kaevetööde luba on Keila Linnavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetööde teostamiseks (Lisa 2);
  8) leppetrahv on kaevaja ja Keila Linnvalitsuse (edaspidi linnavalitsus) vaheline kokkuleppeline summa, mille kaevaja tasub linnavalitsusele juhul, kui ei peeta kinni käesoleva eeskirja nõuetest;
  9) menetleja on linnavalitsuse poolt määratud isik, kes käesoleva eeskirja kohaselt ning juhindudes muudest õigusaktidest, juhistest ja juhenditest menetleb kaeveloaga seonduvat, teostab järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle ning võtab vastu otsuseid muudes kaevetöödega seonduvates küsimustes.

§ 3.   Kaevetööde loa taotlemine

  (1) Kaeveloa väljastamise aluseks on käesoleva eeskirja kohaselt kaevaja poolt esitatud avaldus (Lisa 1) kaeveloa väljastamiseks.

  (2) Kaeveloa avaldus esitatakse linnavalitsusele 10 päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist. Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi 5 (viie) tööpäeva jooksul kaeveloa avalduse registreerimisest Keila Linnavalitsuses.

  (3) Kaeveloa avaldusele peavad olema lisatud alljärgnevad dokumendid:
  1) tehnorajatise projekt, mis on koostatud ehitusprojektile esitatud nõudeid järgides ning nõuetekohaselt kooskõlastatud;
  2) teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning nõuetekohaselt kooskõlastatud. Seadusest tulenevalt võib teeprojekti asemel esitada tööde kirjelduse, mis on koostatud teetööde kvaliteedi nõudeid järgides;
  3) ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba;
  4) vajadusel esitada taotlus liikluse ümberkorraldamise kohta koos liikluskorralduse skeemiga, mis on menetleja poolt eelnevalt kooskõlastatud;
  5) tööde läbiviimise ajakava. Ajakavas tuleb ära näidata kaeveloa lõpetamiseks esitatava täitedokumentatsiooni kuupäev;
  6) muud dokumendid, mis on ette nähtud seadustega ja muude Keila linna õigusaktidega.

  (4) Kaeveloa avaldus allkirjastatakse kaevaja esindaja (äriregistrisse kantud esindamise õigusega) või volitatud esindaja ning tellija või tema volitatud esindaja poolt.

  (5) Kaevetööde avaldus kooskõlastatakse:
  1) kaevetöödega seonduva maa-ala naaberkinnistute omanike poolt, kui kaevetööde käigusteostatakse töid nendel kinnistutel või on alust arvata, et kinnistute omanike omandile võivad kaasneda kahjustused;
  2) võrguvaldajate esindajate poolt,
  3) järelevalvet teostavate isikute poolt.

§ 4.   Kaevetööde loa väljastamine

  (1) Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi 5 (viie) tööpäeva jooksul arvestades kaeveloa avalduse registreerimist linnavalitsuses.

  (2) Menetlejal on kaeveloa avalduse menetlemisel õigus:
  1) muuta kaevetööde lõpetamise tähtaega;
  2) määrata leppetrahvi suurus;
  3) nõuda tellijalt garantiikirja või finantsasutuse kinnitust vahendite olemasolu kohta, millega tagatakse kaevtööde läbiviimine ning kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju hüvitamine;
  4) nõuda kaevajalt ehitusaegse garantii ja garantiiaegse garantii esitamist teehoiutööde kohta;
  5) nõuda täiendava jäätmekava esitamist, kui ehitustööde käigus võivad tekkida ehitusjäätmed või ohtlikud jäätmed;
  6) kehtestada nõudeid liikluse korraldamiseks;
  7) kehtestada nõudeid elanikkonna teenindamiseks vajalike meetmete tarvitusele võtmiseks.

§ 5.   Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine

  (1) Kaevetööde avaldus jäetakse rahuldamata ja kaevetööde luba ei väljastata, kui:
  1) kaevetööde avaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud ning avaldusele ei ole lisatud eeskirja § 3 ja § 4 nõutud dokumente või puuduvad nõuetekohased kehtivad kooskõlastused;
  2) kaevaja on avaldusele esitamisele eelneva aasta jooksul eiranud kaevetöödega seonduvate Keila linna õigusaktide nõudeid;
  3) kaevaja on eelnevalt teostanud ehitustöid eirates kaevetööde eeskirjade nõudeid ning ei ole ehitustöid läbi viinud hea tava kohaselt;
  4) kaevaja ei ole garantiiperioodil teostanud garantiitöid nõuetekohaselt või on jätnud garantiitööd teostamata;
  5) kaevajal või tema alltöövõtjal puudub vastav pädevus.

  (2) Kaeveloa keeldumine vormistatakse linnavalitsuse vastava ametniku haldusaktiga ning tehakse kaeveloa avalduse esitajale teatavaks kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul.

§ 6.   Kaevetööde peatamine, kaevetööde loa tühistamine, kaevetööde loa pikendamine

  (1) Menetlejal on õigus kaevetööde luba peatada, kui:
  1) tööde käigus selguvad asjaolud, millede tõttu kaevetööde jätkamine seab ohtu elanikkonna tervise või kaevetööd võivad kaasa tuua kahju tekitamise kolmandatele isikutele;
  2) kaevetööde läbiviimise käigus selgub, et projekt ei vasta tegelikule olukorrale looduses või projekteerimisel ei ole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest ega norminõuetest;
  3) teehoiutööde järelevalve teostaja on peatanud ehitustööd vastavalt tuvastatud kaevetööde ohtlikkusele nii kaevetööd teostatavatele töötajatele kui ka elanikkonnale;
  4) tagatud ei ole liiklus- või tööohutus;
  5) kahjustatakse haljastust ja puudub raieluba.

  (2) Linnavalitsusel on õigus kaevetööde luba kehtetuks tunnistada, kui;
  1) kaevaja on jätnud kõrvaldamata eeskirja § 6 lõikes 1 toodud asjaolud;
  2) kaevaja ei pea kinni projektist ega ehitusele kehtivatest nõuetest ning tegevus võib tuua kaasa Keila linnale põhjendamatuid kulutusi;
  3) kaevaja esitab avalduse kaeveloa ennetähtajaliseks lõpetamiseks.

  (3) Menetleja võib kaeveluba pikendada, kui kaevaja esitab kaeveloa pikendamise kohta põhjendatud taotluse, selle on kooskõlastanud teehoiutööde järelevalve teostaja ja menetleja loeb taotluses esitatud põhjused põhjendatuks.

  (4) Kaeveloa pikenduse taotlus peab olema esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde loa tähtaja lõppemist. Kaevetööde loa pikendamise taotlust menetletakse käesoleva eeskirja kohaselt üldises korras.

§ 7.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud alustada ja läbi viia ainult kaevetööde loa alusel. Kaevetööde luba ja ehitusdokumentatsioon peavad asuma kaevetööde asukohas ning olema kätte saadavad kõikidele kontrolltoiminguid teostavatele isikutele.

  (2) Kaevaja on kohustatud kaevetööd läbi viima selliselt, et kolmandatele isikutele kahju tekitamine oleks välistatud.

  (3) Kaevetööde läbiviimisel peab kaevaja esindaja viibima vahetu ehitusprotsessi juures kogu ehitusperioodi ajal.

  (4) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijatele ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetöödega alustamist olemas olid.

  (5) Kaevetööde läbiviimisel on kaevaja kohustatud tagama kaevise nõuetekohase nõlvuse ning piirama kogu ehitusplatsi ohutuspiiretega ning töömaale paigaldama nõuetekohased teavitusvahendid.

  (6) Kõik kaetud tööd tuleb järelevalvet teostavale isikule üle anda enne järgnevate tööde teostamist esitades kaetud tööde katsetused ning järelevalve poolt nõutavad muud kvaliteeti tõendavad dokumendid.

  (7) Kommunikatsioonide paigalduse korral on kaetud tööd alljärgnevad: kaeviku põhi, kommunikatsiooni sängituse kiht, kommunikatsiooni paigaldis, kommunikatsiooni tagasitäide 30 cm kihina, tee mulle, mis paigaldatud ja tihendatud 50 cm kihtide kaupa, tee dreenkiht, tee killustikalus, mitmekihilise katte korral alumised kattekihid. Kaetud tööde materjalide tihendatus katsetatakse iga 25 m järel ristlõike kolmes punktis.

  (8) Kaevetööde käigus ehitatavad või remonditavad võrkude kaevupeade ja kapede kaaned peavad olema tee pinnaga ühes tasapinnas. Kõrvalekaldumine on lubatud teele kehtivate kvaliteedinõuetest ja tasemenõuetest lähtuvalt.

  (9) Juhul, kui võrkude kaevupead ja kaped ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele või tee tasemenõuded ei ole tagatud või kaevupead ja kaped on muul viisil liiklusohtlikud, on võrguvaldaja kohustatud kahe tööpäeva jooksul arvestades tema enda poolt nõude eiramise avastamisest või menetlejalt teate saamisest viima võrkude osad ja teekatte nõuetega vastavusse. Käesoleva kohustuse mittetäitmisel on menetlejal õigustellida töö ükskõik milliselt pädevalt isikult ning nõuda võrguvaldajalt sisse kõik kulutused ning Keila linnale tekitatud kahjud ja nõuda kaevetööde eeskirja mittetäitmisest tulenevat leppetrahvi.

  (10) Vastavalt vajadusele võib menetleja määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, kaevetöödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ning muudele kaevetöödega seotud toimingutele.

  (11) Kaevetööde teostamisel või kaevetööde järgsete teede ehitus- ja remonditööde läbiviimisel õhutemperatuuril alla 5 oC tuleb tööd ümber teha ja viia kvaliteedinõuetega vastavusse 15. maiks. Tähtaega võib pikendada menetleja eraldi otsuse alusel.

  (12) Väljaspool teemaa-ala läbiviidava kaevetöö korral on kaevaja kohustatud kaevisetäite paigaldama 50 cm kihtide kaupa ja tihendama 97%-ni.

  (13) Kaevetööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud kahjustused peavad olema likvideeritud kaevaja poolt kaevetööde loa kehtivuse ajal.

§ 8.   Nõuded ehitustööde teostamisele

  (1) Ehitustööd tuleb läbi viia kaevetöö loa väljastamise aluseks olevast projektist lähtuvalt tagades ehitustööde kvaliteedinõuetest kinnipidamise.

  (2) Ehitustööde koosseisu kuuluvate eritööde läbiviimisel tuleb kinni pidada nendele tööliikidele kehtestatud kvaliteedinõuetest ning paigaldusjuhenditest.

  (3) Kõik ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

  (4) Piki tänavat paiknevad tehnovõrgud projekteeritakse võimalusel väljapoole sõidutee alla jäävat ala, vähendamaks katete lõhkumisi tehnovõrkude avariide, remonttööde ja uute tarbijate liitumise korral, haljasaladel nähakse ette kõrghaljastuse rajamiseks vajalik ruum.

  (5) Olemasolevate katete lõhkumise vältimiseks ja kõrghaljastuse säilitamise huvides eelistatakse kinnisel meetodil rajatavaid tehnovõrke.

  (6) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) asfalt- ja sillutiskate taastatakse kogu kõnnitee laiuselt, vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja ka äärekivid. Jalakäijate ülekäigu kohtades madaldatakse äärekivid;
  2) asfaltkate taastatakse 1,0 m pikkuselt kaeviku otsaservast.

  (7) Tänava suhtes risti või diagonaalis tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) alla 5 aasta vanuse asfaltkatte puhul tuleb ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga sõiduraja laiuselt vähemalt 10 m pikkuse paigana, sealhulgas kõnniteel kogu kõnnitee laiuselt;
  2) kui tänavaga risti rajatavate tehnovõrkude telgede vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nende kohal taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
  3) üle viie aasta vanused katted taastatakse ristisuunalise tehnovõrgu rajamise korral 1,0 m kaeviku servast laiemalt sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid.

  (8) diagonaalis paigaldavate tehnovõrkude kaevikute taastamisel tuleb teekatted taastada risti liikumissuunaga.

  (9) Vajunud kaevupäised korrastatakse järgmiselt:
  1) asfaltkatte pealiskiht taastada kaevu servast vähemalt 0,5 m ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viia sõiduraja keskele või sõiduraja piirile;
  2) kui kaevu remonttöödel kahjustatakse tee aluskonstruktsiooni, taastatakse asfaltkate pikisuunas vähemalt 1,5 m kommunikatsioonikaevu servast ning sõiduraja laiuselt.

  (10) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) alla 5 aasta vanused betoon- ja sillutiskatted taastatakse kogu tänava laiuselt;
  2) alla 5 aasta vanused asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel, kus ühel sõidusuunal on kaks või enam sõidurada, taastatakse asfaltkate vähemalt 10 m paigana sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid;
  3) üle viie aasta vanustel katetel taastatakse asfaltkate sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse ja 1,0 m üle kaeviku otsaservade. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid.

§ 9.   Nõuded teede ehitus- ja remonditööde ning haljastustööde teostamisele

  (1) Kaevetööde käigus rikutud või eemaldatud teed või tee konstruktsioonid tuleb taastada teede ehitus- ja remonditööde projekti või teetööde kirjelduse kohaselt.

  (2) Teehoiutöid tohib läbi viia juriidiline isik, kellel on vastav pädevus ning registreering MTR-is.

  (3) Teehoiutööd tuleb läbi viia kvaliteedinõudeid ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Nimetatud nõuete eiramisel ei kuulu kaevetööd lõpetamisele ega teede ehitus- ja remonditööd vastu võtmisele.

  (4) Teehoiutööd tuleb dokumenteerida vastavalt teede ehituse- ja remonditööde dokumenteerimise nõudeid järgides.

  (5) Kõik teehoiutöödeks kasutatavate materjalide ja toodete vastavus peab olema tõendatud ning enne kasutusele võtmist saadud kooskõlastus järelevalvet teostavalt isikult.

  (6) Haljastustöödeks kasutatavad materjalid peavad vastama projektile ja olema eelnevalt kooskõlastatud. Juhul, kui tööde käigus rikutakse haljastus väljaspool töö maa-ala, tuleb rikutud haljastus taastada ning esitada vastuvõtmiseks menetlejale.

  (7) Puude kahjustamisel elujõuetuseni on menetlejal õigus nõuda puude asendusistutuse korraldamist.

  (8) Puude ja põõsaste juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, puu juurekael peab jääma kattest vabaks.

§ 10.   Kaevetööde lõpetamise alused

  (1) Kaevetöö loetakse lõpetatuks selle vastu võtmisest menetleja poolt ja vastava märkuse tegemisega kaevetöö loal.

  (2) Kaevetöö lõpetamise aluseks on:
  1) nõuetekohaselt ehitatud ehitis;
  2) nõuetekohaselt korrastatud kogu ehituseks kasutatud ja hõlmatud maa-ala;
  3) vastavalt nõuetele koostatud ja teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku poolt heaks kiidetud ning allkirjastatud teehoiutööde täitedokumentatsioon;
  4) teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku kooskõlastus kaeveloal;
  5) kohustuslike maksete ja leppetrahvide tasumine linnavalitsusele ja tasumist tõendav maksedokument.

§ 11.   Avariikaevetöö läbiviimise tingimused

  (1) Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba käesoleva eeskirja kohaselt.

  (2) Avariikaevetöö viiakse läbi avariikaevetööde akti (Lisa 3) alusel.

  (3) Avariikaevetöö läbiviimisel kehtivad kõik eeskirja nõuded v.a. ehitusprojekti või teetööde kirjelduse koostamine.

  (4) Avariikaevetöö alustamisel on avariikaevetöö tellija kohustatud kahe tunni jooksul kirjalikult teavitama menetlejat.

  (5) Avariikaevetöö lõpetamisel edastab tellija menetlejale avariikaevetööde akti, kuid mitte hiljemalt kui järgneval päeval avariikaevetöö lõpetamisest. Avariikaevetööde akt peab olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

  (6) Avariikaevetööde läbiviimisel vastutab eeskirja nõuete ja muude seaduslike nõuete ning kvaliteedi eest kaevaja.

  (7) Avariikaevetööde tellija on kohustatud tagama avariikaevetööde üle järelevalvet ning teostama kontrolli kaevaja tegevuse üle piisava hoolsusega. Nõude mittetäitmisel või kolmandatele isikutele kahju tekkimisel kannab tellija vastutust käesoleva eeskirja ning muude õigusaktide kohaselt.

  (8) Juhul, kui kaevaja või tellija on eiranud eeskirja nõudeid või jätnud muud Keila linna õigusaktide nõuded täitmata, omab menetleja õigust mitte lubada kaevajal või tellijal kohaldada eeskirja § 11, vaid nõuab tööde teostamist üldistel alustel.

  (9) Õhutemperatuuril alla 5 oC läbiviidud avariikaevetöö järgsed teedeehitus- ja haljastustööd tuleb ümber teha ning kvaliteedinõuetele vastavusse viia 15. maiks.

§ 12.   Garantii

  (1) Kaeveloa alustel läbiviidud tööle kehtib garantii 5 (viis) aastat.

  (2) Avariikaevetööle kehtib garantii 5 (viis) aastat arvestades tee või haljastuse lõplikust taastamisest.

  (3) Tellija on kohustatud koos menetlejaga garantiiperioodi vältel läbi viima igal aastal garantii ülevaatuse ja teel esinevate defektide hindamise. Ülevaatus ja hindamine tuleb läbi viia 1. mai seisuga ning protokoll (Lisa 4) tuleb esitada menetlejale 15. maiks.

  (4) Kui kaevaja ei pea kinni eeskirja nõuetest või ei lõpeta taastamistöid tähtajaks seoses pankroti väljakuulutamise ja juriidilise isiku lõpetamisega või juriidilise isiku likvideerimisega, läheb vastutus ning taastamise- ja garantiikohustused üle tellijale.

§ 13.   Erinõuded kaevetöödele

  (1) Tee kinnistu piires, sh teekaitsevööndis peavad olema kõik maa-sisesed kommunikatsioonid paigaldatud minimaalselt 1,0 meetri sügavusele teekattest ja haljasalal minimaalselt meetri sügavusele maapinnast.

  (2) Tee kinnistu piires, sh teekaitsevööndis peab olema tee mulle tihendatud (kuni töökihini) vähemalt 98% ja töökiht 100%.

  (3) Tee mulde töökihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 meetrit ööpäevas.

  (4) Haljastuse taastamise mullakihi paksus peab olema vähemalt 0,1 m.

  (5) Kui kahe kaevekoha vahe on väiksem või võrdne 20 meetriga, siis tuleb katend taastada kuni 20 meetri ulatuses.

  (6) Kui katendi taastamisel ületatakse tee telgjoont, tuleb katend taastada tee laiuse ulatuses.

  (7) Kui ehitustööde või kaevetööde teostamise ajal tuvastatakse, et kaevetööde alasse on paigaldatud maa sisse kommunikatsioonid ning kommunikatsioonide sügavus tee kinnistu piires, sh teekaitsevööndis on alla käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud sügavuse või on paigaldised mõlemas asukohas ohtlikud või takistavad linnavalitsusel tee omaniku kohustuste täitmist, siis on kommunikatsiooni omanik kohustatud viivitamatult viima kommunikatsioonid käesoleva eeskirjaga kehtestatud sügavusele.

  (8) Kui ehitustööde või kaevetööde teostamise ajal tuvastatakse vajadus tänavat sulgeda siis taotletakse selleks linnavalitsuse luba, mis annab õiguse tänava sulgemiseks, määrab tingimused ja tähtaja.

§ 14.   Vastutus

  (1) Kaevaja ja tellija kannavad vastutust eeskirja ja muude õigusaktide kohaselt.

  (2) Eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja menetleb kohtuväliselt linnavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (3) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keila Linnavolikogu 24.04.2007 määrus nr 14 „Keila linna kaevetööde ja tänava sulgemise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa 1 Avalduse vorm

Lisa 2 Kaevetööde loa vorm

Lisa 3 Avariikaevetööde akti vorm

Lisa 4 Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse akti vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json