Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kanepi valla hankekord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 45

Kanepi valla hankekord

Vastu võetud 23.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kanepi valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Kanepi Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus) korraldatavate riigihangete planeerimist, riigihanke ja lepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist, riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete, ning lihtsustatud korras tellitavate teenuste riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

  (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes RHS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete planeerimine ja korraldamine

  (1) Riigihankeid planeerib vallavalitsus valla arengukavast ja eelarvest lähtudes.

  (2) Hangete planeerimiseks koostab vallavalitsus igaks eelarveaastaks hankeplaani, milles kajastatakse hanked eeldatava maksumusega üle lihthanke piirmäära.

  (3) Hankeplaanis märgitakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke korraldamise aeg;
  5) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  6) hanke eest vastutav isik;
  7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (4) Hankeplaani kinnitab vallavalitsus korraldusega hiljemalt nelja nädala jooksul pärast Kanepi valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaan avalikustatakse Kanepi valla kodulehel.

§ 3.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot.

  (2) Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 60 000 eurot.

  (2) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida RHS § 125 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

  (3) Juhul, kui pakkujatega võimaldatakse läbirääkimisi, sätestatakse selline võimalus ja läbirääkimiste kord lihthanke dokumendis.

§ 5.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

  (1) Teenuste lepingu, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EL II lisas nimetatud teenused, sõlmimisel ei ole kohustust korraldada hankemenetlust RHS sätestatud korras.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb järgida RHS § 171 sätestatut.

§ 6.   Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus on riigihange, mis korraldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- või eriteenuste tellimiseks.

  (2) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korral tuleb järgida RHS §126, 127, 144 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 7.   Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

  (2) Hanke läbiviimise eest vastutav isik, valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi korral vähemalt kolmele pakkujale vältides huvide konflikti.

  (3) Lähteülesanne edastatakse samaaegselt e-posti teel valitud pakkujatele ning see peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) vajadusel nõuded pakkuja pädevusele;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg;
  4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (4) Pakkumused esitatakse eelistatult e-posti teel hanke teates või lähteülesandes näidatud e-posti aadressil.

  (5) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (6) Juhul, kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel kuni 2000 eurot ja ehitustöödel kuni 5000 eurot, vastutav isik kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt.

  (7) Käeolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamiseks teenuste tellimisel maksumusega kuni 6000 eurot (k.a).

§ 8.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Kanepi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab loa andmise hanke korraldamiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

  (2) Hangete korraldamise alla lihthanke piirmäära otsustab valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik kooskõlastatult hangete eest vastutava isikuga või allasutuse juht kooskõlastatult hangete eest vastutava isikuga.

  (3) Üle lihthanke piirmäära hangete korraldamisel otsustab hanke korraldamise hankeplaani kinnitamisega või vallavalitsuse korralduse andmisega vallavalitsus.

§ 9.   Hanke eest vastutava isiku määramine ja pädevus

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse hankeplaanis või igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamine;
  2) hankedokumentide koostamise korraldamine;
  3) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine;
  4) vallavalitsuse või volikogu haldusaktide eelnõude koostamine;
  5) Kanepi valla kodulehel hanke kohta teabe avaldamine;
  6) muude käesolevast määrusest tulenevate hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

§ 10.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse § 3, 5 ja 6 nimetatud hangeteks vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon, mille koosseisus on esimees, hangete eest vastutav isik ja komisjoni liikmed. Komisjoni tegevus lõpeb hanke lõppemisega.

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
  6) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  7) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  8) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  9) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine;
  10) hankemenetluse lõpetamine;
  11) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (4) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (5) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad hanke eest vastutav isik ja vähemalt üks hankekomisjoni liige. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (6) Hankekomisjoni esimehel on õigus suunata hankekomisjoni otsuste kinnitamine vallavalitsuse istungile.

  (7) Hangetes maksumusega alla lihthanke piirmäära teeb hankija otsused valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või hallatava asutuse juht.

§ 11.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  (1) Vallavalitsus võtab vastu otsused hangetes maksumusega alates 10 000 eurot ja üle selle.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  7) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  8) hankemenetluse lõpetamine;
  9) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht võtab vastu hankija otsused hangetes maksumusega, kui:
  1) asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu maksumus on alla 10 000 euro;
  2) ehitustööde hankelepingu maksumus on alla 10 000 euro;
  3) lihtsustatud korras tellitava teenuse hankelepingu eeldatav maksumus on alla 10 000 euro;
  4) ideekonkursi eeldatav maksumus on alla 10 000 euro;
  5) ehitustööde kontsessiooni eeldatav maksumus on alla 10 000 euro.

§ 12.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hankelepingu aluselt teostatakse ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne 10 000 euroga.

  (2) Alla 10 000 euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise või teenuse osutamise või tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või hallatava asutuse juhi kinnitatud ostudokument.

§ 13.   Avaldatav teave

  (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke ja lihthanke korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 60 000 eurot või ületab seda, avaldatakse hanketeade riigihangete registris või Kanepi valla kodulehel.

§ 14.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Hanke korraldamise eest vastutaval isikul ja hanke komisjoni liikmel ei tohi esineda hanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Hanke korraldamise eest vastutav isik ja hanke komisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik hanke korraldamisest.

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 20.09.2012 määrus nr 9 „Kanepi valla hankekord“ ja Valgjärve Vallavolikogu 21.04.2015 määrus nr 5 „Valgjärve valla hankekord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Kaido Kõiv
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json