EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Alustava ettevõtluse toetamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 46

Alustava ettevõtluse toetamise kord

Vastu võetud 23.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Korra reguleerimisala

  (1) Alustava ettevõtluse toetamise kord reguleerib Kanepi valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda.

  (2) Alustava ettevõtluse toetamise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava väikeettevõtluse toetamine ja arendamine ning selle kaudu uute töökohtade loomine Kanepi valda.

  (3) Toetus käesoleva määruse mõistes on alustavale ettevõttele eraldatud tagastamatu abi.

§ 2.   Toetuse suurus

  (1) Toetus ühe taotleja kohta on kuni 3 000 eurot.

  (2) Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 50% projekti kogumaksumusest.

§ 3.   Toetuse taotlemise tingimused

  (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni üks aasta.

  (2) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on registreeritud ja tegutseb peamiselt Kanepi valla haldusterritooriumil;
  2) taotlejal puuduvad maksuvõlad;
  3) taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
  5) taotleja ei ole varem saanud Kanepi valla eelarvest ettevõtlustoetust.

  (3) Projektiga seotud investeeringute tegemise aeg on kuni üks aasta.

§ 4.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

  (2) Toetust võib kasutada:
  1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud projekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks;
  2) tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks;
  3) tehnosüsteemide muutmiseks või väljaehitamiseks;
  4) elektrivõrguga liitumiseks;
  5) kaasaegsete turundustehnoloogiate väljatöötamiseks;
  6) riiklike ettevõtlustoetuste kaasfinantseerimiseks.

  (3) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist.

  (4) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

  (5) Mitteabikõlbulikud on järgmised kulud:
  1) mitterahalised sissemaksed;
  2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud;
  3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud;
  4) kinnisvara soetamine;
  5) renditud varale tehtavad parenduskulud;
  6) esinduskulud ja kingitused;
  7) toitlustus- ja toidukaupade ostmisega seotud kulud;
  8) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kulud;
  9) personalikulu;
  10) riiklikud maksud, riigilõivud;
  11) muud taotlusega mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab Kanepi Vallavalitsusele vormikohase taotluse vastavalt määruse lisale 1 koos kõigi järgnevate dokumentidega:
  1) Füüsilisest isikust ettevõtja esitab äriplaani koos finantsprognoosidega vähemalt üheks aastaks;
  2) Äriühing esitab pädeva organi otsuse toetuse taotlemise kohta ja äriplaani koos finantsprognoosidega vähemalt üheks aastaks.

  (2) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 20 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (4) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

  (5) Toetus määratakse avalduste laekumise järjekorras. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

  (6) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

  (7) Vallavalitsus sõlmib ühe kuu jooksul toetuse eraldamisest toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (8) Toetuse saaja esitab aruande toetuse kasutamisest vallavalitsusele hiljemalt ühe aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest.

  (9) Toetus tuleb tagastada, kui:
  1) taotleja ei esita tähtaegselt toetuse kasutamise aruannet;
  2) saadud toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  3) ilmneb, et taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte või projekti kohta või keeldub vastavat infot andmast;
  4) kui taotleja äriühing likvideeritakse aasta jooksul toetuslepingu sõlmimisest.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 26.04.2007 määrus nr 18 „Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise kord“ ja Kõlleste Vallavolikogu 28.03.2014 määrus nr 4 “ Kõlleste vallas ettevõtluse alustamise toetamise kord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
Volikogu esimees

Lisa Alustava ettevõtluse toetuse taotlus

Lisa Alustava ettevõtluse toetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json