Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine

Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2022, 6

  Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 27.01.2022 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1, 5 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-iga 5, §-dega 13-19, §-dega 22-23, § 38, Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusega nr 9 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2 ja Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 83 kinnitatud Viljandi linna finantsjuhtimise korra §-dega 3-11.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2022. aasta eelarve kogumahuga 32 080 544 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

    Lubada linnavalitsusel:
    1) alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
    2) hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
    3) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte;
    4) määrata 2022. aasta noortespordi toetused MTÜ-le Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi 10 000 eurot, MTÜ-le Tenniseklubi "Fellin" 3000 eurot ja MTÜ-le Viljandi Rattaklubi 1500 eurot;
    5) määrata ühekordsed toetused Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiale loovettevõtluse inkubatsiooniprogrammi arendamiseks 20 000 eurot ja UNESCO projekti jätkamiseks 10 000 eurot;
    6) võtta 2022. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 1 600 916 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
    7) vajadusel võtta 2022. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
    8) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise või likviidsuse tagamise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022. a.

  Helmen Kütt
  linnavolikogu esimees

  Lisa Eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json