Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2023, 7

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Vastu võetud 26.01.2023 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala vallas (edaspidi vald) antavate tunnustuste liigid ja tingimused.

§ 2.   Tunnustuse liigid ja esitamise tähtaeg

  (1) Tunnustuse liigid on:
  1) valla aukodanik;
  2) valla teenetemärk;
  3) valla hariduspreemiad;
  4) valla põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetaja preemia;
  5) valla spordipreemiad;
  6) valla kultuuripreemiad;
  7) valla ettevõtlusauhind;
  8) valla kodanikupreemiad;
  9) valla sotsiaaltööpreemiad;
  10) valla konkursi „Kaunis Kodu” preemiad;
  11) valla õnnitluskaart;
  12) vallavanema tänukiri;
  13) valla tänuvastuvõtt.

  (2) Tunnustuse saaja kandidaadi esitamise tähtaeg on:
  1) valla aukodanik - 10. jaanuar;
  2) valla teenetemärk - 10. jaanuar;
  3) valla hariduspreemiad - 5. september;
  4) valla põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetaja preemia - 15. juuni;
  5) valla spordipreemiad - 10. jaanuar;
  6) valla kultuuripreemiad - 10. jaanuar;
  7) valla ettevõtlusauhinnad - 10. jaanuar;
  8) valla kodanikupreemiad - 10. jaanuar;
  9) valla sotsiaaltööpreemiad - 10. jaanuar;
  10) valla konkursi „Kaunis Kodu” preemiad - 30. aprill.

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) Ettepaneku tunnustamiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, Põhja-Sakala vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatavad asutused ning isikute ühendused.

  (2) Ettepanek peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult ametiasutusele.

  (3) Teave tunnustuse kandidaatide esitamise võimaluse ja tähtaja kohta avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne esitamise tähtaega valla kodulehel ja ajalehes.

§ 4.   Komisjonide moodustamine, preemiate ja auhindade määramise otsustamine

  (1) Kandidaatide vastavust esitatud nõuetele hindab Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nimetatud seitsmeliikmeline komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
  1) vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja majandusvaldkondade komisjonide esimehed;
  2) vallavalitsuse nimetatud esindajad.

  (2) Komisjon võib otsustamiseks kaasata vastava valdkonna spetsialiste.

  (3) Komisjon esitab haridus-, spordi-, kultuuri-, kodaniku- ja sotsiaaltöö preemiate ning ettevõtlusauhinna saajateks välja valitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks. Vallavalitsusel on õigus teha tunnustuse saajates muudatusi.

  (4) Konkursi „Kaunis Kodu“ komisjoni koosseisu nimetab vallavalitsus, kaasates võimalusel eelmise aasta konkursi võitjaid.

  (5) Komisjonid võivad omalt poolt esitada kandidaate. Sobivate kandidaatide puudumisel võib mõnes kategoorias jätta preemia või auhinna välja andmata, need ümber jaotada või anda välja eripreemiaid.

  (6) Meenete rahalise väärtuse määrab vallavalitsus.

§ 5.   Tunnustused

  (1) Aukodanikule antakse valla aukodaniku märk, tunnistus ja meene.

  (2) Teenetemärgi saajale antakse valla teenetemärk, tunnistus ja meene.

  (3) Hariduspreemia saajatele antakse tunnistus ja meene.

  (4) Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetaja preemia saajatele antakse tunnistus.

  (5) Spordipreemia saajatele antakse tunnistus.

  (6) Kultuuripreemia saajatele antakse tunnistus ja meene.

  (7) Ettevõtlusauhinna saajale antakse tunnistus ja meene.

  (8) Kodanikupreemia saajatele antakse tunnistus ja meene.

  (9) Sotsiaaltööpreemia saajatele antakse tunnistus.

  (10) Konkursi „Kaunis Kodu” tunnustuse saajale antakse tunnistus ja konkursi tunnusmärk „Põhja-Sakala Kaunis Kodu”.

  (11) Tunnustused antakse üle tunnustusüritustel.

  (12) Tunnustuste saajad avalikustatakse peale tunnustuse üleandmist valla kodulehel ja ajalehes.

§ 6.   Valla auraamat

  (1) Auraamatusse kantakse aukodaniku, teenetemärgi ja elutöö preemia saajate nimed.

  (2) Auraamatusse kantakse tunnustuse liik, saaja nimi, teenete lühikirjeldus ja omistamise aeg. Tunnustuse saaja annab võimalusel auraamatusse oma autogrammi.

  (3) Auraamat asub alaliselt vallakantseleis ja selle täitmist korraldab vallasekretär.

2. peatükk VALLA AUKODANIK 

§ 7.   Valla aukodaniku nimetuse eesmärk

  Aukodaniku nimetuse andmise eesmärgiks on avaldada austust vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

§ 8.   Valla aukodaniku nimetus

  (1) Vallavalitsus arutab esitatud taotluse läbi ja teeb sobivusel vallavolikogule ettepaneku aukodaniku nimetuse omistamiseks.

  (2) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu.

  (3) Aukodaniku nimetus omistatakse isikule üks kord elus.

  (4) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse.

§ 9.   Valla aukodaniku märk

  (1) Aukodaniku märk (lisa 1) on 2-kihiline ja valge-puna muareest rinnalindiga. Koosneb aasaga alusmärgist ja vapist, millel kujutatud Põhja-Sakala valla vapp. Alusmärk on valmistatud hõbedast, modelleeritud, osaliselt kuumemailitud ning kullatud. Vapp on valmistatud hõbedast, kuumemailitud ning kullatud. Alusmärk kannab väliringil ülal teksti „PÕHJA-SAKALA VALD“ ja „AUKODANIK“ all. Teksti taust on emailitud läbikumava valge kuumemailiga. Vapp on üleni kullatud, sile ja läikiva viimistlusega.

  (2) Aukodaniku märki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (3) Aukodaniku märki kantakse vasakul pool rinnal.

  (4) Aukodaniku märgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest ja muudest riigi õigusaktidest.

  (5) Vallavolikogu tühistab aukodaniku tiitli ja teeb otsuse isikult aukodaniku märgi ja tunnistuse äravõtmiseks, kui selgub, et isik on toime pannud vääritu teo või õigusrikkumise, mis on selges vastuolus tunnustuse andmise üldiste põhimõtete ja heade kommetega.

  (6) Aukodaniku märk ja tunnistus, mis on isikult käesoleva paragrahvi lõikes 5 ettenähtud korras ära võetud, tuleb tagastada vallakantseleisse.

§ 10.   Vallavolikogule ettepaneku esitamise tähtaeg

  Vallavalitsus esitab vallavolikogule ettepaneku aukodaniku nimetuse andmiseks hiljemalt 15. jaanuaril.

3. peatükk VALLA TEENETEMÄRK 

§ 11.   Valla teenetemärgi andmise eesmärk

  Teenetemärk antakse füüsilisele isikule üks kord austusavaldusena silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest.

§ 12.   Valla teenetemärk

  (1) Teenetemärgi andmise ettepaneku võib esitada igaüks.

  (2) Teenetemärgi andmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Teenetemärgi kujunduse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsus tühistab teenetemärgi ja teeb otsuse isikult teenetemärgi ja tunnistuse äravõtmiseks, kui selgub, et isik on toime pannud vääritu teo või õigusrikkumise, mis on selges vastuolus tunnustuse andmise üldiste põhimõtete ja heade kommetega.

  (5) Teenetemärki ei anta postuumselt.

  (6) Ühel aastal antakse kuni kolm teenetemärki.

4. peatükk VALLA HARIDUSPREEMIAD 

§ 13.   Valla hariduspreemiate määramise eesmärk

  Hariduspreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli, tuua esile valla haridusasutusi, pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud valla hariduselu.

§ 14.   Valla hariduspreemiad

  Hariduspreemiad on:
  1) aastate õpetaja preemia;
  2) hariduse aastapreemia;
  3) aasta alushariduse õpetaja preemia;
  4) aasta õpetaja ja tugispetsialisti preemia;
  5) aasta huviharidustöö preemia;
  6) aasta noorsootöö preemia.

§ 15.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aastate õpetaja preemia antakse isikule, kes on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

  (2) Hariduse aastapreemia antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või isikute ühendusele, kes eelmise õppeaasta jooksul on oma tegevusega saavutanud silmapaistvaid ja vallale olulise tähtsusega tulemusi hariduse valdkonnas.

  (3) Aasta õpetaja, alushariduse õpetaja ja tugispetsialisti preemia antakse isikutele, kes on viimase kolme aasta jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

  (4) Aasta huviharidustöö preemiaga tunnustatakse märkimisväärse valdkondliku ürituse või projekti teostajat.

  (5) Aasta noorsootöö preemiaga tunnustatakse märkimisväärse valdkondliku ürituse või projekti teostajat.

§ 16.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20. septembril.

5. peatükk VALLA PÕHIKOOLI, GÜMNAASIUMI JA KUTSEÕPPEASUTUSE LÕPETAJA PREEMIA 

§ 17.   Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetaja preemia

  (1) Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetaja tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja motiveerida õpilasi saavutama õppetöös silmapaistvaid tulemusi.

  (2) Tunnustatakse õpilasi, kelle elukohaks rahvastikuregistris on kantud vald või kes lõpetavad valla kooli.

  (3) Preemia määratakse:
  1) gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga;
  2) gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga;
  3) kutseõppeasutuse lõpetamisel kiitusega;
  4) põhikooli lõpetamisel kiitusega;
  5) põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetaja keskmise hindega 4,8 või enam.

  (4) Preemia makstakse Eesti Hariduse Infosüsteemis kontrollitud andmete põhjal vallavalitsuse korralduse alusel.

6. peatükk VALLA SPORDIPREEMIAD 

§ 18.   Valla spordipreemiate määramise eesmärk

  (1) Spordipreemiate määramise eesmärgiks on propageerida sportlikke eluviise, tuua esile ja seada eeskujuks valla sportlaste ning treenerite väljapaistvaid sportlikke tulemusi.

  (2) Valla spordipreemiaga (va aasta parima treeneri preemia) tunnustatakse kodanikke, kelle elukohaks rahvastikuregistris on kantud Põhja-Sakala vald või organisatsioone, mis on registreeritud ja tegutseb Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil.

§ 19.   Valla spordipreemiad

  (1) Spordipreemiad on:
  1) aasta parima meessportlase preemia;
  2) aasta parima naissportlase preemia;
  3) aasta parima noore sportlase preemia;
  4) aasta parima võistkonna preemia;
  5) aasta parima treeneri preemia;
  6) spordiedendaja preemia;
  7) aasta parima veteransportlase preemia;
  8) spordi elutööpreemia.

  (2) Erakordsete sportlike saavutuste eest tunnustatakse koheselt pärast tiitli (OM, MM, EM vms) saavutamist.

§ 20.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aasta parima meessportlase preemia antakse isikule, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (2) Aasta parima naissportlase preemia antakse isikule, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (3) Aasta parima noore sportlase preemia antakse kahele kuni 18-aastasele isikule k. a (ühele noormehele ja ühele neiule), kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (4) Aasta parima võistkonna preemia antakse võistkonnale, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (5) Aasta parima treeneri preemia antakse treenerile, kes on treeninud sportlast või võistkonda, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (6) Spordiedendaja (sh vabatahtlik, toetaja) preemia antakse isikule, kes on aastaid panustanud piirkonna spordielu edendamisse, kelle tegemisi on märgatud ning peetakse tunnustamise vääriliseks.

  (7) Aasta parima veteransportlase preemia antakse ühele isikule (ühele üle 40-aastasele mehele või ühele üle 35-aastasele naisele), kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (8) Spordi elutööpreemia antakse isikule märkimisväärse panuse eest Põhja-Sakala piirkonna sporditöö edendamisel.

§ 21.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20. jaanuaril.

7. peatükk VALLA KULTUURIPREEMIAD 

§ 22.   Valla kultuuripreemiate määramise eesmärk

  Kultuuripreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada rahvakultuuri ja kunstide rolli ning tunnustada neid, kelle tegevus on positiivselt mõjutanud valla kultuurielu.

§ 23.   Valla kultuuripreemiad

  Kultuuripreemiad on:
  1) kultuurielutöö preemia;
  2) kuni neli kultuuri aastapreemiat.

§ 24.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Kultuurielutöö preemia antakse isikule, kes on aastaid panustanud kultuurielu edendamisesse, kelle tegemisi on märgatud ning peetakse tunnustamise vääriliseks.

  (2) Kultuuri aastapreemia antakse isikule või isikute ühendusele, kelle tegevus kultuuri valdkonnas on eelmisel aastal silma paistnud.

§ 25.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid hiljemalt 20. jaanuaril.

8. peatükk VALLA ETTEVÕTLUSAUHIND 

§ 26.   Valla ettevõtlusauhinna määramise eesmärk

  Ettevõtlusauhinna määramise eesmärgiks on innustada inimesi ettevõtlusega tegelema ning tuua esile vallas tegutsevaid ettevõtjaid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud piirkonna arengut, siinset elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja valla tuntust.

§ 27.   Valla ettevõtlusauhind

  Ettevõtlusauhind on aasta ettevõtja auhind:
  1) kuni 10 (k.a) töötajaga väikeettevõttele;
  2) üle 10 töötajaga ettevõttele.

§ 28.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aasta ettevõtlusauhind antakse ettevõtjale, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat, eelnenud aastal enim mõjutanud kohalikku arengut, teinud investeeringuid, panustanud oma ettevõtmistes rohelisse maailmavaatesse, toetanud valla kultuuri- ja spordisündmuseid ning -elu, loonud töökohti ja olnud eeskujuks ning kellel ei ole Maksu- ja Tolliameti kodulehe andmetel maksuvõlgnevusi, k.a ajatatud.

  (2) Ettevõtlusauhinna määramisel võetakse muuhulgas arvesse seal töötavate vallaelanike arvu ja vallale laekuva tulumaksu suurust.

§ 29.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadi vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20. jaanuaril.

9. peatükk VALLA KONKURSI „KAUNIS KODU” PREEMIAD 

§ 30.   Valla konkursi „Kaunis Kodu” preemiate määramise eesmärk ja põhimõte

  (1) Konkursi „Kaunis Kodu” preemiate määramise eesmärgiks on heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks muutmine ning ilu väärtustamine.

  (2) Konkurss toimub Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt heaks kiidetud põhimõtete alusel.

§ 31.   Valla konkursi „Kaunis Kodu” preemiad

  (1) Konkursi „Kaunis Kodu” hindamisrühmad on:
  1) elamud kompaktse hoonestusega alal;
  2) maakodud ja tootmistalud;
  3) korterelamud (4 korterit ja rohkem), äri- ja ühiskondlikud hooned.

  (2) Igas hindamisrühmas antakse välja üks preemia.

  (3) Antakse välja eripreemia „Lilled valda”.

§ 32.   Hindamise alused

  Hindamine toimub visuaalse vaatluse kaudu järgmistes teemaringides:
  1) terviklik ruumimõju (ansamblilisus, harmoonilisus ja kontrastsus, lahenduse idee originaalsus, tsoneerimisoskus, koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine);
  2) heakord (ansamblis olevate hoonete korrastatus, teede seisund ja sobivus, jäätmeveo korraldus, heakord väljaspool krundi piiret);
  3) haljastus (muru, lilled, ilupuud ja -põõsad);
  4) väikevormid (skulptuurid, lipuvarras, piirded, väravad, väikehooned, lehtlad, mööbel, viidad, sildid, mänguväljak, bassein, välisvalgustus).

§ 33.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon vaatab kõik kinnistud omaniku nõusolekul üle ja esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 30. juulil.

10. peatükk VALLA KODANIKUPREEMIAD 

§ 34.   Valla kodanikupreemiate määramise eesmärk

  Kodanikupreemiate määramise eesmärgiks on tunnustada vallas edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt ellu viidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Tunnustusega soovitakse teadvustada inimestele vabatahtliku tegevuse ja kodanikuühiskonna olulisust ning tunnustada vabatahtlike ja ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

§ 35.   Valla kodanikupreemiad

  Kodanikupreemiad on:
  1) aasta sädeinimene;
  2) aasta kodanikuühendus;
  3) aasta kodanikuühenduse tegu;
  4) aasta kodanikuühenduse toetaja;
  5) aasta vabatahtlik.

§ 36.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aasta sädeinimese preemiaga tunnustatakse inimest, kes on oma tegevusega eriliselt silma paistnud maa- ja külaelu eestvedamisel ning aidanud oma tegevusega kaasa piirkonna positiivsele arengule. Sädeinimene on ühiskondlikult aktiivne piirkonna inimene, kes osaleb aktiivselt kogukonna tegemistes, panustab kogukonna tegemistesse vabatahtlikult, on kaasamisvõimega eestvedaja ning ideede generaator.

  (2) Aasta kodanikuühenduse preemiaga tunnustatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsusega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

  (3) Aasta kodanikuühenduse teo preemiaga tunnustatakse märkimisväärset üritust või projekti. Tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile või piirkonnale.

  (4) Aasta kodanikuühenduse toetaja preemiaga tunnustatakse vallas kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, ettevõtet, eraisikut, kes on eelneva aasta jooksul eriliselt panustanud kodanikuühiskonna arendusse.

  (5) Aasta vabatahtliku preemiaga tunnustatakse isikut või isikuid, kes on oma panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud väljaspool oma töökohustusi. Tegevusel on olnud oluline mõju organisatsiooni, piirkonna vabatahtliku tegevuse arengule.

§ 37.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20. jaanuaril.

11. peatükk VALLA SOTSIAALTÖÖ PREEMIAD 

§ 38.   Valla sotsiaaltöö preemiate määramise eesmärk

  Sotsiaaltöö preemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada sotsiaaltöötaja rolli ja tuua esile sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid inimesi.

§ 39.   Valla sotsiaaltöö preemiad

  Sotsiaaltöö preemiad on:
  1) sotsiaalvaldkonna elutöö preemia;
  2) aasta sotsiaaltöötaja;
  3) aasta Hea Haldja preemia.

§ 40.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Sotsiaalvaldkonna elutöö preemia antakse isikule, kes on aastate jooksul oma tegevusega saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töövaldkonnas ning on tulemuslikult kaasa aidanud valla sotsiaalvaldkonna arengule ja/või inimeste heaolu tõusule.

  (2) Aasta sotsiaaltöötaja preemia antakse isikule, kes on eelneva aasta jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi sotsiaalvaldkonnas asutuse, valla, maakonna ja/või üleriigilisel tasandil.

  (3) Aasta Hea Haldja preemia antakse isikule, kes on vabatahtlikult panustanud inimeste heaolu parandamisse ja toimetuleku toetamisse.

§ 41.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20. jaanuaril.

12. peatükk VALLA ÕNNITLUSKAART 

§ 42.   Valla õnnitluskaart

  (1) Õnnitluskaardiga õnnitletakse sünnipäeva puhul valla elanikke, kellel täitub 80, 85, 90 või enam eluaastat ning valla kõrgeima aunimetuse saanuid.

  (2) Õnnitluskaardi allkirjastab vallavanem või volikogu esimees ning see edastatakse posti teel või antakse üle isiklikult.

13. peatükk VALLAVANEMA TÄNUKIRI 

§ 43.   Vallavanema tänukiri

  (1) Tänukirjaga tunnustatakse:
  1) vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töötajaid, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid;
  2) vallas tegutsevaid isikuid, seltse, ühinguid ja muid kollektiive nende tegevuse eest valla elanikkonna ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul;
  3) valla asutusi eriliste saavutuste või nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul.

  (2) Tänukirja allkirjastab vallavanem või tema asendaja.

  (3) Tänukirjaga võib kaasneda meene.

14. peatükk VALLA TÄNUVASTUVÕTT 

§ 44.   Valla tänuvastuvõtt

  Vallavalitsusel on õigus korraldada tänuvastuvõtte ja -üritusi valda esindanud, sündmusi korraldanud või toetanud, silmapaistvaid tulemusi saavutanud või muul viisil vallale olulisi teeneid osutanud isikutele.

15. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 45.   Rakendussätted

  (1) Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.09.2021 määrus nr 148 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määruse §-i 2 lõike 2 punktides 1, 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 märgitud tunnustuste saajate kandidaatide esitamise tähtaeg 2023. aastal on 13. veebruar.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

Lisa Aukodaniku märk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json