Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2023, 12

Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruses nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Ametiasutuse struktuur

(1) Ametiasutus koosneb teenistustest.

(2) Ametiasutuse teenistused on:
1) Kohtla-Järve Linnakantselei (edaspidi linnakantselei);
2) Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistus (edaspidi finantsteenistus);
3) Kohtla-Järve Linnavalitsuse arengu- ja majandusteenistus (edaspidi arengu- ja majandusteenistus);
4) Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistus (edaspidi sotsiaalteenistus);
5) Kohtla-Järve Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistus (edaspidi haridus- ja kultuuriteenistus).“;

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ametiasutuse teenistuse (välja arvatud finantsteenistus ja linnakantselei) juhiks on vastava valdkonna abilinnapea (edaspidi ka teenistuse juht), kelle nimetab ametisse linnapea ettepanekul volikogu.“;

3) paragrahvi 3 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Arengu- ja majandusteenistus

Arengu- ja majandusteenistus on valitsuse teenistus, mille põhiülesandeks on:
1) linna arengule suunatud tegevuse korraldamine;
2) maakorralduse korraldamine;
3) ettevõtluse korraldamine;
4) linna arengu projektitegevuse korraldamine;
5) planeeringute ja linnaruumi kujundamise korraldamine;
6) ehitusejärelevalve korraldamine;
7) tehnilise dokumentatsiooni arhiivi pidamise korraldamine;
8) riikliku ning piirkondliku ehitus-, transpordi-, kommunaalmajandus- ja keskkonnakaitsepoliitika korraldamine;
9) heakorra tagamise koordineerimine ja korrakaitse ning järelevalve tagamine;
10) linnavara kasutamise ja käsutamise üle arvestuse pidamine, riigihangete ja hangete teostamine ning nende kavandamises osalemine.“;

6) paragrahvi 16, 17, 18, 19 ja 20 pealkirjas asendatakse sõna „majandusteenistuse“ sõnadega „arengu- ja majandusteenistuse“;

7) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 22, 23, 24, 25, 26, 27 ja 28 pealkirjas asendatakse sõna „arenguteenistuse“ sõnadega „arengu- ja majandusteenistuse“;

9) paragrahvi 26 punktis 18 asendatakse sõna „majandusteenistusega“ sõnadega „arengu- ja majandusteenistusega“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 26. jaanuarist 2023. a.

Hendrik Agur
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json