Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kiili valla vallavara valitsemise kord

Kiili valla vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2015, 23

Kiili valla vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 18.04.2013 nr 11
RT IV, 24.04.2013, 20
jõustumine 01.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2013RT IV, 27.06.2013, 3330.06.2013
19.02.2015RT IV, 03.03.2015, 506.03.2015

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Kiili vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) sätestab Kiili valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused.

  (2) Korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

  (3) Käesolevas korras sätestamata juhtudel otsustab vallavaraga toimingute tegemise Kiili Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Vallavara mõiste ja harilik väärtus

  (1) Vallavara on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (2) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tulu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

  (3) Vara harilik väärtus on vara kohalik keskmine turuhind. Vara hariliku väärtuse määramiseks tellitakse hindamisakt vastavat pädevust omava hindaja käest või määrab hinna vallavalitsus vara müügipakkumiste ja võrdlustehingute alusel.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.   Vallavara valitsemine ja kasutamine

  (1) Vallavara valitsemine on vara suhtes omandiõiguse korraldamine omaniku poolt käesoleva korraga antud õiguste piires.

  (2) Vallavara valitsejad on:
  1) vallavolikogu;
  2) vallavalitsus;
  3) vallavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutusse antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (4) Vallavalitsus võib sõlmida vallavolikogu nõusolekuta eelarveaastat ületavaid lepinguid aastase maksumusega kuni riigihangete seaduses sätestatud lihthanke piirmäärani järgmiselt:
  1) teenuste osutamise lepinguid vallavara majandamiseks;
  2) kestvuslepinguid infotehnoloogia valdkonnas;
  3) lepinguid muude kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustuste täitmiseks, mis ei ole seotud eelarveaastaga.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud lepingud allkirjastab vallavanem või tema volitatud isik, lõike 4 punktis 3 nimetatud lepingute allkirjastamisest informeerib vallavanem eelnevalt vallavalitsust ja vallavolikogu.

§ 4.   Vallavara üleandmine ja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmine

  (1) Vallavara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus.

  (2) Valla kinnisvara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab vallavolikogu.

  (3) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu, bilansilise väärtuse ning üleandmise õigusliku aluse kohta.

  (4) Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsuse raamatupidamisosakonnale.

  (5) Nõude vallavara ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks esitab vallavalitsus.

§ 5.   Vallavara arvestus

  (1) Vallavara arvestuse tagab vallavalitsus raamatupidamise seaduse alusel, rahandusministri kehtestatud korras ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Vallavara arvestust peetakse vastavates registrites.

  (3) Vallavara inventeerimine toimub valla raamatupidamise sise-eeskirjades kehtestatud korras.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 6.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks.

  (2) Vallavara omandatakse:
  1) asja ostmisega, teenuse või ehitustöö tellimisega;
  2) laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmisega;
  3) ostueesõiguse teostamisega, pärandi ja kingi vastuvõtmisega ning vara tasuta omandamisega;
  4) munitsipaliseerimisega, planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamisega;
  5) muul seaduses sätestatud viisil.

  (3) Paragrahvides 7 ja 8 nimetatud juhul määratakse eduka pakkumuse valiku kriteeriumid hindamismudeliga, tehes need pakkujatele teatavaks etteulatuvalt. Võrdlemisel lähtutakse käibemaksuta maksumustest.
[RT IV, 03.03.2015, 5 - jõust. 06.03.2015]

§ 7.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihangete seaduses sätestatud korra järgimise kohustuse puudumise korral

  (1) Vallavara omandamisel käesolevas paragrahvis sätestatud korras tuleb järgida hankekorda (edaspidi hankekord). Hankekorra kehtestab vallavalitsus.

  (2) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse sõlmib vara omandamise lepingu hallatava asutuse juht või tema volitatud isik.

§ 8.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihangete seaduses sätestatud korras

  (1) Riigihanke korraldab vallavara valitseja kooskõlas riigihangete seaduse ja hankekorraga.

  (2) Riigihanke teostamiseks annab loa vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

§ 9.   Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

  (3) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi üle eelarveaasta;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Laenulepingu või muu rahaliselt hinnatavat kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

§ 10.   Ostueesõiguse teostamine, pärandi ja kingi vastuvõtmine ning vara tasuta omandamine

  (1) Ostueesõigusest loobumise otsustab vallavalitsus, ostueesõiguse kasutamise vallavolikogu.

  (2) Pärimisel testamendi järgi otsustab pärandi vastuvõtmise vallavolikogu pärast pärandavara inventuuri tegemist. Pärimisel seaduse järgi esindab valda pärimistoimingutes, pärandvara pankrotiga seotud toimingutes ja pärandvara pankrotimenetluses vallavanem või tema volitatud isik.

  (3) Kingi, mis toob vallale kaasa varalisi kohustusi, vastuvõtmise otsustab vallavolikogu, teistel juhtudel kas vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (4) Vara tasuta omandamise otsustab vallavalitsus ja see võetakse vallavarana arvele vara hariliku väärtusega .
[RT IV, 27.06.2013, 33 - jõust. 30.06.2013]

§ 11.   Munitsipaalomandisse taotlemine, planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamine

  (1) Maa ja muu vara munitsipaalomandisse taotlemine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras. Otsuse maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta teeb vallavolikogu.

  (2) Planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamise otsustab vallavolikogu.

4. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 12.   Vallavara kasutamise põhimõtted

  (1) Vallavara kasutamine on vallavara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormatiste teostamine.

  (2) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) kohaliku võimu teostamiseks;
  3) tulu saamiseks.

§ 13.   Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara

  (1) Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma iseloomu tõttu on kättesaadavad kõigile (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne) ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

  (2) Vallavolikogu võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tingimused ja vajadusel kehtestada tasu selle teatud kasutamisviisi eest.

  (3) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tavalisest erinev kord või seatud piirangud peavad olema selgelt tähistatud.

  (4) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise ajutiste piirangute seadmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Valla omandisse kuuluvat muud vara võib määrata avalikul otstarbel kasutamiseks vallavolikogu otsusega.

  (6) Vallavalitsus tagab avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta sätestatud kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 14.   Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara

  Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejale õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 15.   Tulu saamiseks kasutatav vallavara

  (1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel või kohaliku võimu teostamiseks ja ei ole otsustatud võõrandada, antakse kasutusse tulu saamise eesmärgil.

  (2) Tulu saamiseks võib vallavara anda kasutusvaldusesse, rendile, üürile või paigutada osalusena ettevõtlusesse.

§ 16.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  Vallavara antakse:
  1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
  2) soodustingimustel otsustuskorras üürile või rendile;
  3) tasuta kasutada.

§ 17.   Vallavolikogu pädevus vallavara kasutusse andmisel

  Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
  1) kinnisasi koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega;
  2) kasutusse antava vallavara harilik väärtus on üle 100 000 euro ja üürilepingu esemeks ei ole elu- või äriruum.

§ 18.   Vallavalitsuse pädevus vallavara kasutusse andmisel

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus, kui:
  1) vallavara väärtus on kuni 100 000 eurot;
  2) vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata;
  3) üürilepingu esemeks on elu- või äriruum;
  4) kasutusse antakse tasuta või soodustingimustel vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olev ruum.

  (2) Vallavalitsus kinnitab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara üüri või rendi hinna.

§ 19.   Vallavara üürile või rendile andmine enampakkumise korras

  (1) Vallavara üürile või rendile andmise enampakkumise korras korraldab vallavalitsus, kes teeb ka käesolevas korras sätestatud eeltoimingud.

  (2) Enampakkumise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus vähemalt 3-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja määrab komisjoni esimehe.

  (3) Enampakkumine on suuline, kirjalik või viiakse läbi vastavas internetiportaalis.

  (4) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

  (5) Vallavara üürile või rendile andmisel määratakse:
  1) enampakkumise viis;
  2) kasutusse andmise alghind (esmakordsel enampakkumisel);
  3) osavõtutasu;
  4) tagatisraha;
  5) enampakkumises osalejate ring piiratud enampakkumisel;
  6) vara kasutusotstarve;
  7) nõuded pakkumusel osalemiseks või pakkumuste vormistamiseks.

  (6) Vallavara üürile või rendile andmisest enampakkumise korras annab vallavalitsus teada vastavas internetiportaalis ja vajadusel muus infokanalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 14 kalendripäeva enne enampakkumise korraldamist. Korduval enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla seitse kalendripäeva. Kuulutus peab sisaldama enampakkumise tingimusi või viidet tingimuste avaldamise kohale.

  (7) Enampakkumise tingimused on:
  1) enampakkumise korraldaja nimetus;
  2) üürile või rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg, kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg, märgusõna ning pakkumiste avamise koht ja aeg;
  4) enampakkumise viis;
  5) enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
  6) varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
  7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus, nende tasumise tähtajad ning viis;
  8) enampakkumisest osa võtvate isikute ring piiratud enampakkumisel;
  9) vara kasutusotstarve;
  10) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumuste vormistamiseks;
  11) pakkumise alghind;
  12) üürile või rendile andmise tähtaeg.

  (8) Enampakkumisele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse.

§ 20.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse parima pakkumuse teinud isikuga vara üürile või rendile andmise leping. Lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

  (3) Enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetakse enampakkumise võitjale vallavalitsuse korraldus e-kirjaga, mille kättesaamise kohta peab võitja saatma vastuskirja. Juhul, kui enampakkumise võitja ei ole esitanud oma e-posti aadressi või ei saada e-kirja kättesaamise kohta vastuskirja, saadetakse korraldus lihtväljastusteatega või väljastatakse allkirja vastu vallakantseleist.

  (4) Kui enampakkumise võitja keeldub lõikes 3 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks, samuti kaotab ta tagatisraha.

  (5) Enampakkumises osalejale, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

§ 21.   Vallavara üürile või rendile andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse üürile või rendile eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest saadava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitse tagamine;
  3) investeeringute suurus;
  4) töökohtade loomine paikkonda;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Vallavara üürile või rendile andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldab vallavalitsus ning see toimub korra paragrahvides 19 ja 20 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (4) Eelläbirääkimistel osaleja esitab pakkumused kõigi pakkumise tingimuste ja lisatingimuste kohta.

  (5) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse.

  (6) Eelläbirääkimistel selgitab pakkumist läbi viiv komisjon pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi. Juhul, kui vara üürile või rendile andmise üle otsustaja on andnud oma otsuses komisjonile vastava volituse ja kui valla huve ei kahjustata, võib läbirääkimiste käigus lisatingimustes kokku leppida ka teistel tingimustel, kui esialgses teates märgitud.

  (7) Eelläbirääkimised protokollitakse.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumuse vara üürile või rendile võtmise kõigi tingimuste kohta.

  (9) Võrdväärsete pakkumuste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumusi täiendada.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 märgitud pakkumuste alusel valib komisjon välja parima pakkumuse.

§ 22.   Vallavara üürile või rendile andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda üürile või rendile otsustuskorras:
  1) valla osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule;
  2) avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  3) äriühingule, mittetulundusühingule, seltsingule, sihtasutusele, füüsilisest isikust ettevõtjale;
  4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
  5) kui vallavara üürile või rendile andmise enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
  6) vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olevat vara asutuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks.

  (2) Vallavara üürile või rendile andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab üürile või rendile andmise otsustaja avalikku huvi põhjendama.

§ 23.   Vallavara tasuta kasutusse andmine

  (1) Vallavara tasuta kasutusse andmise määratud ajaks otsustab vallavara valitseja.

  (2) Vallavara valitseja otsustab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise, märkides oma korralduses vara tasuta kasutusse andmise kaalutluse.

  (3) Vallavara tasuta kasutusse andmisel tuleb lähtuda järgmistest tingimustest:
  1) kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused, koristamine jms);
  2) kasutaja kannab vallavaraga seotud maksud ja koormised.

  (4) Vallavara tasuta kasutamise kohta sõlmitakse kasutajaga tasuta kasutamise leping.

§ 24.   Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

  (1) Vallavara kasutaja võib üüri- või rendilepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (2) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist, näidates ära, millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste tasaarvelduse perioodi.

§ 25.   Üüri- või rendilepingu ja tasuta kasutamise lepingu lõppemine ja pikenemine

  (1) Üüri- või rendileping ja tasuta kasutamise leping lõpeb seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel.

  (2) Vallavara valitseja otsustab üüri- või rendilepingu ülesütlemise, kui teine lepingu pool ei täida lepingu tingimusi.

  (3) Üüri- või rendilepingu pikendamisel tuleb järgida korra paragrahvide 17 ja 18 sätteid.

  (4) Tasuta kasutamise lepingut ei pikendata. Vajadusel sõlmitakse taotlejaga uus tasuta kasutamise leping.

§ 26.   Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või muu väikevormi paigaldamine

  (1) Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või muu väikevormi (müügikiosk, monument jms) paigaldamiseks peab olema vallavalitsuse eelnev nõusolek, kui vallavalitsuse või vallavolikogu õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või muu väikevormi (müügikiosk, monument jms) paigaldamise hinna määrab vallavalitsus kui vallavalitsuse või vallavolikogu õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

5. peatükk VALLAVARA KÄSUTAMINE 

§ 27.   Vallavara käsutamise mõiste

  Vallavara käsutamine on võõrandamine, mahakandmine, koormamine ja muul viisil käsutamine vastavalt käesolevale korrale.

§ 28.   Vallavara võõrandamise mõiste ja tingimused

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil vara kolmandate isikute omandisse andmine käesolevas korras kehtestatud tingimustel.

  (2) Vallavara võib võõrandada nii tasu eest kui tasuta, kui:
  1) vallavara ei ole enam võimalik valitsemise otstarbel kasutada;
  2) vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas;
  3) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud ettepanekust nähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
  4) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
  5) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 29.   Vallavara võõrandamise viisid

  Vallavara võõrandamise viisid on:
  1) võõrandamine enampakkumise korras;
  2) võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras.

§ 30.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui võõrandatakse kinnisvara või vallasvara väärtuses üle 10 000 euro või võõrandatakse vallavara tasuta või alandatud hinnaga;
  2) vallavalitsus, kui võõrandatakse kinnisvara või vallasvara väärtuses 2000 eurot kuni 10 000 eurot;
  3) vallavanem või hallatava asutuse juht, kui võõrandatakse vallasvara väärtuses kuni 2000 eurot.

  (2) Vallavara võõrandamise korraldaja on vallavalitsus.

  (3) Vallavara võõrandamise viisi ja tasu suuruse määrab võõrandamise otsustaja.

§ 31.   Vallavara müük enampakkumise korras

  (1) Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides 19 ja 20 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (2) Enampakkumise esemeks on ostuhind.

  (3) Enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad.

  (4) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping.

  (5) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise õigusakti saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul.

  (6) Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul õigusakti kättesaamisest.

§ 32.   Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
  4) tööhõive tagamine;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvis 21 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused;
  3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
  6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
  8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab korraldaja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
  9) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise õigusakti saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  10) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt 1 kuu jooksul korralduse kättesaamisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on korraldajal õigustühistada otsus eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine.

  (4) Teistkordsel pakkumisel on lubatud alghinda vähendada.

§ 33.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevatele kinnisasjadele piiratud asjaõiguse seadmine või valla kasuks piiratud asjaõiguse seadmine.

  (2) Vallavara koormamine toimub vallavalitsuse igakordse korralduse alusel.

  (3) Vallavara koormamise lepingu sõlmib valla nimel vallavanem või tema volitatud isik.

§ 34.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha, kui:
  1) vallavara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik;
  2) ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et vaatamata kasutusse võetud meetmetele, ei ole selline puudujääk kõrvaldatav;
  3) vallavara valdus lõpeb muul viisil.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahakandmiseks aluse tekkimisel on vallavara valitseja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja harilik väärtus ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara harilik väärtus on suurem kui 10 000 eurot.

  (4) Vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus, kui vara harilik väärtus on 2000 kuni 10 000 eurot.

  (5) Vallavara mahakandmise otsustab vallavanem, kui vara harilik väärtus on alla 2000 euro.

§ 35.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise:
  1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
  2) vallavalitsus, kui nõue on väiksem kui 10 000 eurot.

  (3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik. Kokkuleppe otsustab:
  1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
  2) vallavalitsus, kui nõue on kuni 10 000 eurot.

§ 36.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2013.

/otsingu_soovitused.json