Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2015, 25

Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Vastu võetud 25.02.2015 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kadrina valla arengukava (edaspidi valla arengukava), valdkonnapõhiste ning hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord.

  (2) Valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamist korraldab Kadrina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Vallavalitsus võib sõlmida lepinguid valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamiseks või koostamise konsulteerimiseks.

  (3) Valla eelarvestrateegia koostatakse, menetletakse ja kinnitatakse vastavalt Kadrina Vallavalitsuse vastuvõetud Kadrina valla eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja vastuvõtmise korrale.

  (4) Hallatava asutuse arengukava koostamist korraldab asutuse juht.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegiaga on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisel, valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (2) Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan ja arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide finantseerimiseks ning vastavalt Kadrina Vallavalitsuse vastuvõetud Kadrina valla eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja vastuvõtmise korrale.

  (3) Valdkondlikud ja hallatavate asutuste arengukavad peavad olema kooskõlas valla arengukava ja eelarvestrateegiaga.

  (4) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

§ 3.   Valla arengukava

  (1) Valla arengukava on Kadrina valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määravaks, erinevate eluvaldkondade arengu koordineerimiseks ja eesmärkide elluviimiseks koostatud dokument.

  (2) Arengukava peab olema kooskõlas seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkondlike arengukavadega ja üldplaneeringuga.

  (3) Arengukava koostamine algatatakse Kadrina Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) otsusega. Sama otsusega moodustatakse arengukava koostamise protsessi juhtrühm.

  (4) Arengukava koostamist korraldab vallavalitsus, kui vallavolikogu ei otsusta teisiti. Vallavalitsus võib arengukava koostamiseks moodustada komisjone.

  (5) Vallavalitsus kinnitab valla arengukava koostamise ajakava.

  (6) Arengukavad peavad hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, kui seadusest ei tulene pikemat tähtaega.

  (7) Arengukava osaks on investeeringute kava. Investeeringute kava koosneb arengukavale vastavatest arengueesmärkidest ja ülesannetest, neile vastavatest tegevustest ehk investeerimisprojektide nimistust, mis on jaotatud aastate lõikes vastavalt nende kavandatavale teostamise ajale. Investeeringute kavas näidatakse ka kavandatud tegevuste hinnangulised maksumused, finantseerimisallikad ja teostajad.

  (8) Vallavalitsuse hallatavad asutused ja vallast sõltuvad üksused on kohustatud esitama vallavalitsusele arengukava koostamiseks vajaliku informatsiooni.

§ 4.   Avalikustamine ja vastuvõtmine

  (1) Valla arengukava eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikule väljapanekule peale esimest lugemist vallavolikogu oma otsusega, milles määratakse avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise aeg ja koht.

  (2) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Teade arengukava eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse Kadrina valla veebilehel, millele lisatakse informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi kohta.

  (3) Esitatud ettepanekutele annab vallavalitsus omapoolse seisukoha.

  (4) Arengukava eelnõu esitatakse vallavolikogule koos avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutega, vallavalitsuse seisukohtadega ja arutelu tulemustega.

  (5) Arengukava vastuvõtmise, muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu oma määrusega.

  (6) Arengukava kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 5.   Kehtiva arengukava ülevaatamine ja muutmine

  (1) Arengukava ülevaatamine on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab vallavalitsus ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

  (2) Hiljemalt iga aasta 1. maiks koostab vallavalitsus aruande arengukava täitmise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab selle hiljemalt 1. juuniks vallavolikogule majandusaastaaruande koosseisus.

  (3) Valla arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava ja sellest tulenevalt ka eelarvestrateegia muutmise vajadus.

  (4) Valla arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega. Juhul, kui muudetakse statistilisi andmeid, siis avalikku väljapanekut ega arutelu ei korraldata.

§ 6.   Valdkondliku arengukava koostamine

  (1) Valdkondlik arengukava on ühe konkreetse valdkonna kohta koostatav arengudokument, mille osas täpsustatakse või täiendatakse valla arengukava eesmärke ja kavandatakse nende saavutamiseks tegevusi.

  (2) Valdkondlik arengukava koostatakse, kui selle koostamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist või kui vald peab valdkonna arengukava koostamist vajalikuks.

  (3) Valdkondlik arengukava koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, kui seaduses ei ole sätestatud muud tähtaega.

  (4) Valdkondliku arengukava koostamine, muutmine ja vastuvõtmine toimub käesolevas määruses sätestatud korras, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (5) Valdkondlik arengukava vaadatakse üle kord aastas samaaegselt valla arengukava ülevaatamisega, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 7.   Hallatava asutuse arengukava koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava on konkreetse hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav arengudokument, mis koostatakse vähemalt neljaks aastaks.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamist korraldab ning arengukava eelnõu koostab hallatav asutus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik valla haridusasutusele.

  (4) Hallatava asutuse arengukava eelnõu kiidab heaks vallavalitsus korraldusega ja suunab eelnõu avalikule väljapanekule ning määrab avaliku väljapaneku toimumise aja ja koha.

  (5) Arengukava eelnõu avalikustatakse valla ja hallatava asutuse veebilehel ning vastavas hallatavas asutuses paberkandjal vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist.

  (6) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavolikogu määrusega.

  (7) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul, kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab hallatav asutus informatsiooni ülevaatamise tulemuste kohta vallavalitsusele.

  (8) Juhul, kui hallatava asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab hallatav asutus ette arengukava muutmisettepanekud ning esitab need vallavalitsusele. Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega, juhul kui muudetakse arengusuundi.

  (9) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (10) Hallatava asutuse arengukava kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json