Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 14

Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, § 11 lg 2, § 15 lg 1, § 111 lg 2, § 112 lg 1, § 119, § 121 lg 1, § 127 lg 2, § 130 lg-te 2 ja 3, § 134 lg 1, § 135 lg 3, § 136 lg 9, § 142 lg 2 ja § 143 lg-te 1 ja 2, lastekaitseseaduse §-de 11 ja 17, § 23 lg 2 ja § 38 lg 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-de 31 ja 32 ja riigilõivuseaduse § 35 lg 2, § 38 lg 1, § 39 lg 4 ja § 43 lg 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  (1) Linnavalitsusele delegeeritakse sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn või kes viibivad Tallinna haldusterritooriumil.

  (2) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile delegeeritakse järgmised ülesanded:
  1) sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete kogumine ja esitamine maavanemale;
  2) sotsiaalteenuste osutajatele halduslepinguga volituse andmine isikuandmete töötlemiseks sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris.

  (3) Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadele delegeeritakse järgmised ülesanded:
  1) abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi väljaselgitamine;
  2) lapsehoiuteenuse riikliku rahastamise otsustamine ja halduslepingu sõlmimine;
  3) lapse asenduskoduteenusele suunamine, asenduskoduteenuse osutaja valimine ning Harju maavanemale asenduskoduteenuse rahastamise taotluse esitamine; asenduskoduteenusel oleva lapse dokumentide kogumine, säilitamine ja üleandmine;
  4) lapse perekonnas hooldamisele suunamine ja lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine;
  5) toimetulekutoetuse määramine ja maksmine;
  6) riigieelarvest makstava täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine;
  7) vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine;
  8) andmete esitamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse.

§ 2.   Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  (1) Linnavalitsusele delegeeritakse järgmised ülesanded:
  1) lastekaitse korraldamine;
  2) lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine Tallinna haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
  3) linna ametiasutuste hallatavate lasteasutuste sisehindamise üle teenistusliku järelevalve korraldamine;
  4) alaealise öise liikumispiirangu ajutine lühendamine;
  5) tingimuste loomine lastekaitsetöö tegemiseks eesmärgiga tagada kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine; laste ja perede komisjoni moodustamine.

  (2) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile delegeeritakse lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

  (3) Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadele delegeeritakse järgmised ülesanded:
  1) abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
  2) perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
  3) riikliku järelevalve teostamine lastekaitseseaduses sätestatud alustel.

§ 3.   Sotsiaalseadustiku üldosa seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  Linnaosade vanematele delegeeritakse ülesanne teha alusetult tehtud kulutuste tagasinõudmise ettekirjutusi ning anda neid täitemenetluse seadustikus sätestatud korras sundtäitmiseks.

§ 4.   Riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade juhatajatele delegeeritakse edasivolitamise õigusega ülesanne esitada Politsei- ja Piirivalveametile või konsulaarametnikule taotlusi isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavolikogu määrused:
  1) 14. juuni 2007 määrus nr 20 „Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks";
  2) 31. mai 2001 määrus nr 27 „Alaealise öise liikumispiirangu ajutise lühendamise õiguse delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele".

Lauri Laats
Tallinna Linnavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json