Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise Otepää vallas

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 37

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Otepää vallas

14.03.2016 09:39
Veaparandus - Parandatud täheviga pealkirjas. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Otepää Vallavalitsuse 07.03.2016 taotlus nr 9.3-2/495

Vastu võetud 18.02.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 74 lõike 8, § 95 lõike 6, § 124 lõike 10, § 128 lõike 1, § 134, § 139 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 28, § 35 lõike 2, § 39 lõike 1, § 42 lõike 2, § 47 lõike 3, § 51 lõike 1, § 94 lõike 1, § 99 lõike 2, § 101 lõike 1, § 105 lõike 1, § 107 lõike 1, § 110 lõike 1, § 111 lõike 1, § 124 lõike 3, § 130 lõike 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 29 lõike 7 ning kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 46¹ lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise jaotust Otepää vallas.

2. peatükk Planeerimisseaduse rakendamine 

§ 2.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel;
  2) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine ning kehtestamine;
  3) valla üldplaneeringu, teemaplaneeringu, eriplaneeringu ja vallaga piirneva kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu planeeringulahenduse heakskiitmine ja avalikule arutelule suunamine.

§ 3.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine;
  2) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu kehtestamine, välja arvatud seadusega volikogu ainupädevusse antud erijuhtudel;
  3) otsustamine, kas kavandatav või koostatav detailplaneering muudab kehtestatud üldplaneeringut;
  4) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
  5) üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel üldplaneeringus paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
14.03.2016 09:38
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus punkti numeratsioonis. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Otepää Vallavalitsuse 07.03.2016 taotlus nr 9.3-2/495
  6) planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine. Vallavalitsus informeerib volikogu poolt vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest volikogu vastavat komisjoni;
  7) maakonnaplaneeringu, valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringu ja riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu kooskõlastamise otsustamine;
  8) riiklikult tähtsa ehitise asukoha ettepaneku üle läbirääkimiste pidamine ja riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu koostamises osalemine;
  9) seaduses sätestatud valla ametlike teadete avaldamise kohaks oleva vastava ajalehe määramine;
  10) halduslepingu sõlmimise otsustamine planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmise ja planeeringu koostamise finantseerimise kohustuse üleandmise kohta;
  11) halduslepingu sõlmimise otsustamine huvitatud isikule detailplaneeringukohase tehnilise infrastruktuuri ja avaliku ruumi objektide väljaehitamise õiguse ning kohustuse üleandmise kohta;
  12) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuste tegemine;
  13) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  14) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine;
  15) sundvalduse seadmise otsustamine tehnovõrgu ja –rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks.

§ 4.   Vastutava ametniku pädevus

  (1) Vastutava ametniku pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu koostamise korraldamine;
  2) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) planeeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  4) valla vajadustest lähtuvalt algatatud planeeringute koostamise korraldamine;
  5) vallavalitsuse nimel vastavas ajalehes informatsiooni avaldamine üldplaneeringu ja detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta;
  6) üldplaneeringu ja detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise, planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avaliku arutelu korraldamine;
  7) üldplaneeringu projekti kooskõlastamise korraldamine;
  8) detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel planeeringus paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  9) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  10) planeerimisseaduse § 125 lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine;
  11) sundvalduse seadmise korralduse eelnõu ettevalmistamine.

  (2) Vastutava ametniku pädevus antakse ametijuhendiga.

§ 5.   Detailplaneeringu koostamise menetlus

  (1) Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegemisel esitatakse vormikohane avaldus vallavalitsusele.

  (2) Avaldusele lisatakse:
  1) taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul);
  2) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus koos eskiislahendusega selle olemasolul;
  3) tootmisehitiste planeerimisel kavandatava tootmistegevuse kirjeldus.

  (3) Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu algatamise avaldusele lisatakse seletuskiri, milles põhjendatakse üldplaneeringu muutmise vajadust.

  (4) Vallavalitsus sõlmib vajadusel detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga enne detailplaneeringu algatamist halduslepingu detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmise ja koostamise finantseerimise kohta, samuti eelkokkuleppe halduslepingu sõlmimise võimaliku vajaduse osas planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta või sõlmib lepingu planeeringu koostamise finantseerimise kohta, kui õigusaktide kohaselt saab planeeringu tellija olla vaid kohalik omavalitsus.

3. peatükk Ehitusseadustiku rakendamine 

§ 6.   Vallavalitsuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid täidab vallavalitsus järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste väljastamine või sellest keeldumise otsustamine, projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  2) ehitus- ja kasutusteatiste menetluses vajadusel haldusakti andmine;
  3) ehitusloa andmine või sellest keeldumise otsustamine, ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  4) kasutusloa andmine või sellest keeldumise otsustamine, kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  5) ehitus- ja kasutusloa menetluses keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine;
  6) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastamine;
  7) eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustamine;
  8) valla kui tee omaniku ülesannete täitmine;
  9) kinnisasja sundvõõrandamise korraldamine;
  10) projekteerimistingimuste alusel sundvalduse seadmine;
  11) vallasvara ehitisregistrisse kandmise otsustamine;
  12) muude ehitusseadustikus ning ehitusvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine, näiteks kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 7.   Vastutava ametniku pädevus

  (1) Vastutava ametniku pädevuses ehitusvaldkonna korraldamisel on:
  1) projekteerimistingimuste taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine, vajadusel avatud menetluse kohaldamise otsustamine, projekteerimistingimuste koostamine ja avalikustamine;
  2) ehitus- ja kasutusloa taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine ja lubade väljastamine;
  3) ehitus- ja kasutusteatise menetlemine;
  4) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastuse taotluse menetlemine;
  5) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
  6) ehitusjärelevalve teostamine;
  7) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ning vajadusel selleks auditite tegemise korraldamine;
  8) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks auditi tegemise korraldamine;
  9) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  10) ehitise teatise ja lammutusteatise registreerimise menetlemine;
  11) ehitusuuringute aruannete säilitamise korraldamine;
  12) ehitusdokumentide ning ehitus- ja kasutusloa väljastamisega ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemisega seotud dokumentide säilitamine;
  13) ehitus- ja kasutusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teadete avaldamine;
  14) ehitisregistrisse kandmata ehitiste vastavuse kontrollimine vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõikele 2 ja kontrolli tulemusel täiendavate riikliku järelevalve meetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse otsustamine.

  (2) Vastutava ametniku pädevus antakse ametijuhendiga.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008. a määrus nr 5 „Otepää valla ehitusmäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kuldar Veere
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json