SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 75

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 20.10.2011 nr 15
RT IV, 17.11.2012, 53
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 03.03.2016, 1506.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.
[RT IV, 03.03.2016, 15 - jõust. 06.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Mõisaküla linnas.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

  (3) Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

  (4) Hooldatav on täisealine raske või sügava puudega isik, kelle hoolduse vajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

  (5) Hooldaja on teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama.

  (6) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega (isik, kes on perekonnaseaduse mõistes abikaasa, täisealine laps, täisealine lapselaps, vanemad) ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet.

  (7) Erandkorras võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isiku, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

  (8) Ühele leibkonnale ei määrata rohkem, kui üks hooldaja.

  (9) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Mõisaküla linnas. Erandina võib hooldajaks olla isik, kelle tegelik elukoht on Mõisaküla linnas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses.

§ 2.   Hooldajatoetus ja toetuse määr

  (1) Hooldajatoetus on linnaeelarvest makstav igakuine rahaline toetus hooldajale.

  (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab linnavolikogu.

§ 3.   Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks/pikendamiseks tuleb esitada Mõisaküla Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) hooldatava ja hooldaja ühine vormikohane taotlus (lisa nr 1), isikut tõendavad dokumendid ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus.

  (2) Linnavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente, millest taotlejat teavitatakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille teeb linnavalitsuse sotsiaalametnik hoolduse seadmiseks kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega (edaspidi hindamismetoodika) hooldatava elukohas.

  (2) Hindamismetoodika alusel jaotatakse hooldusvajadus:
  1) raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes;
  2) raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses;
  3) suutmatus osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada;
  4) järelevalve ja juhendamise vajadus igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

  (3) Hindamismetoodikaga teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

  (4) Hindamismetoodika kinnitab linnavalitsus, võttes aluseks sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud hooldusvajaduse hindamise metoodika.

  (5) Hooldusvajaduse hindamise tulemused vaatab üle linnavolikogu sotsiaalkomisjon ning teeb hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks ettepaneku linnavalitsusele.

§ 5.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Sotsiaalametnik teeb linnavalitsusele ettepaneku, arvestades linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni ettepanekuid, hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajale hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks või hooldajatoetuse määra muutmiseks või sellest keeldumiseks.

  (2) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega (edaspidi korraldus) ühe kuu jooksul pärast taotluse või nõutud lisadokumendi või –andmete esitamist.

  (3) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldaja, tema kohustused ja ülesanded ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

  (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (5) Hoolduse võib seada ja hooldaja määrata tähtajatult, kui hooldust vajava isiku puude raskusaste on määratud tähtajatult. Hooldaja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele kontrollitakse tähtajatult seatud hoolduse ja määratud hooldaja korral vähemalt üks kord kolme aasta jooksul alates hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest.

  (6) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani või tähtajatult, kui hooldust vajava isiku puude raskusaste on määratud tähtajatult.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 25. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole või sularahas kassast.

  (3) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub hooldaja õigus hooldajatoetusele, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist puude määramise kuust, kui taotleja on
esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Juhul kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

  (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele järgnevast kuust.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
  1) kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;
  2) hooldaja surma korral kuni uue hooldaja määramiseni;
  3) kui hooldatav lahkub elukohast ajutiselt pikemaks, kui kuuks ajaks.

  (2) Hooldajatoetuse maksmise peatamine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega, mis saadetakse hooldajale või hooldatavale 10 päeva jooksul pärast korralduse vastuvõtmist.

  (3) Hooldajatoetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse linnavalitsuse korralduse alusel hooldajatoetuse maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

§ 8.   Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  Hooldus ja hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldatava või hooldaja vastavasisulise avalduse alusel (lisa nr 2) või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
  3) hooldatavale keskmise puude määramine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) eestkoste seadmine;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldatava või hooldaja surm;
  8) hooldajapoolne kohustuste täitmata jätmine.

§ 9.   Teavitamiskohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teatama linnavalitsusele kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hooldajatoetuse maksmise peatamise või hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise;

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamise korral on linnavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda. Enammakstud toetuse summad makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu korras.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Mõisaküla Linnavalitsuse korraldusega “Perekonnaseaduse” alusel seatud hooldused ja hooldaja määramised kehtivad kuni hooldusvajaduse korduvhindamise läbiviimise tulemusel uue otsuse tegemiseni.

  (2) Hooldatava hooldusvajaduse korduvhindamise viib läbi linnavalitsuse sotsiaalametnik hiljemalt 31.detsembriks 2011.

  (3) Sotsiaalametniku ettepanekul on linnavalitsusel õigus käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt teostatud hooldusvajaduse hindamise alusel lõpetada raske või sügava puudega hooldatava hooldus ja hooldajale hooldajatoetuse maksmine, kui hooldus ei oleks seatud käesoleva määruse sätetest tulenevalt.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Lisa 1  Taotlus

Lisa 2 Avaldus

/otsingu_soovitused.json