Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 77

Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise kord

Vastu võetud 10.09.2009 nr 13
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 03.03.2016, 1506.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 03.03.2016, 15 - jõust. 06.03.2016]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste rahastamise tingimused ja korra.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Sotsiaaltoetuse maksmise ning sotsiaalteenuse rahastamise eesmärk on toetada taotleja ja tema perekonna toimetulekuvõimet.

§ 3.   Mõisted

  (1) Mõisaküla linna eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust sõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused on toetused, mida makstakse vähekindlustatud või erivajadustega inimestele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks.

  (2) Vähekindlustatud isik või perekond on leibkond, kelle iga liikme netosissetulek kuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2-kordse määra.

  (3) Leibkonnana käsitletakse üksikisikut, perekonda või ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid. Leibkonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonna liikme sissetulekuid juhul, kui viimane on „Perekonnaseaduse” järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.
[Muudetud Mõisaküla Linnavolikogu 18.10.2010 määrusega nr 13 – jõust.22.11.2010]

§ 4.   Toetuse taotleja

  (1) Toetuse taotlejaks on füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Mõisaküla linn.

  (2) Isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Mõisaküla linn, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Mõisaküla linna haldusterritooriumil, osutatakse vältimatut sotsiaalabi.
[RT IV, 03.03.2016, 15 - jõust. 06.03.2016]

  (3) Kui abivajaja ei ole mingil põhjusel taotlust esitanud, on taotluse esitamise õigus kolmandatel isikutel.

§ 5.   Toetuste liigid

  (1) Mõisaküla linna eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust mittesõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) sünnipäevatoetus;
  3) ranitsatoetus.
  4) üldharidusliku kooli lõpetaja toetus;
  5) puudega laste sõidukulude toetus;
  6) koolitoetus;
  7) jõulupakid;
  8) matusetoetus.

  (2) Mõisaküla linna eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust sõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused on:
  1) lasteaia kuludes lapsevanema osa osaliseks või täielikuks katmiseks;
  2) üldhariduskoolis õppiva lapse õppevahendite, riietusesemete ja jalatsite muretsemiseks;
  3) toiduainete muretsemiseks majanduslikult raskesse olukorda sattunuile või nende toitlustamiseks;
  4) puudega isikule abivahendite muretsemiseks;
  5) tule- või loodusõnnetuse läbi tekkinud kahju osaliseks hüvitamiseks;
  6) muude eespool nimetamata hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.

§ 6.   Sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine

  (1) Sünnitoetus
  1) Sünnitoetus on lapse sünni korral ühele vanemale makstav rahaline toetus.
  2) Sünnitoetust makstakse ühele vanemale, kui lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Mõisaküla linn ning ühe vanema elukoha aadress on lapse sünnile eelnenud kuue kuu jooksul olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Mõisaküla linn.
  3) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: 50 % toetuse määrast lapse sünni registreerimisel ja 50 % toetuse määrast lapse pooleteise aastaseks saamisel.
  4) Mitmike sünni korral makstakse toetust iga sündinud lapse eest.
  5) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.
  6) Eestkostjale makstakse sünnitoetust kahe kuu jooksul lapsendamise päevast alates, juhul kui lapsendamine toimub enne lapse 1-aastaseks saamist ning varem ei ole lapse eest linna eelarvest sünnitoetust makstud.
  7) Sünnitoetuse esimese osa taotlemiseks esitab lapsevanem Mõisaküla Linnavalitsusele avalduse (Lisa nr 1) ja sünnitõendi ning teise osa saamiseks avalduse (Lisa nr 1).
[Muudetud Mõisaküla Linnavolikogu 18.10.2010 määrusega nr 13 – jõust. 22.11.2010]

  (2) Sünnipäevatoetus
  1) Sünnipäevatoetus on 80., 85., 90. aastastele ja vanematele inimestele makstav rahaline toetus.
  2) Sünnipäevatoetust makstakse vanurile sotsiaaltööspetsialisti poolt esitatud nimekirja alusel.

  (3) Ranitsatoetus
  1) Ranitsatoetus on esmakordselt Mõisaküla Kooli esimesse klassi õppima asuva lapse ühele vanemale, eestkostjale või hooldajale makstav ühekordne rahaline toetus.
  2) Ranitsatoetust makstakse ühele vanemale, eestkostjale või hooldajale, kelle laps alustab esmakordselt hariduse omandamist mõne muu kooli esimeses klassis, kui lapse õpingud väljaspool Mõisaküla linna on lapse tervislikku seisundit arvestades põhjendatud.
  3) Ranitsatoetust makstakse Mõisaküla Linnavalitsuse korraldusega kooli poolt esitatud nimekirja alusel.

  (4) Üldharidusliku kooli lõpetaja toetus
  1) Üldharidusliku kooli lõpetaja toetus on põhi- ning keskkooli või gümnaasiumi lõpetajale makstav rahaline toetus.
  2) Üldharidusliku kooli lõpetaja toetus makstakse noorele, kes lõpetab põhi- ning keskkooli või gümnaasiumi positiivsete tulemustega.
  3) Toetust makstakse välja Mõisaküla Kooli poolt kinnitatud lõpetajate nimekirja alusel.
  4) Teiste koolide lõpetajatele makstakse toetus välja esitatud lõputunnistuse alusel.

  (5) Puudega laste sõidukulude toetus
  1) Puudega laste sõidukulude toetus on väljaspool linna koolieelses lasteasutuses või põhikoolis käivale puudega lapse vanemale makstav sõidukulude toetus.
  2) Puudega laste sõidukulude toetus makstakse puudega lapse vanemale kaks korda kuus avalduse (Lisa nr 2) ja koolieelse lasteasutuse või põhikooli tõendi alusel, millest nähtub lapse kohalolek antud perioodil.

  (6) Koolitoetus
  1) Koolitoetus on esmast kutset omandavatele noortele makstav rahaline toetus.
  2) Esmane kutse on kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või bakalaureuseõppes kõrgkoolis õppekava järgi täiskoormusega päevases õppes esimese eriala omandamine nominaalse õppeajaga.
  3) Koolitoetust makstakse üks kord õppeaastas kuni õpilase või üliõpilase õppeasutusse vastuvõtmisest kuni vastava kutse-, eri- ja ametiala riikliku õppekavaga või vastava kõrgharidusastme õppekavaga kehtestatud õppe kestuse lõpuni.
[Muudetud Mõisaküla Linnavolikogu 18.10.2010 määrusega nr 13 – jõust. 22.11.2010]
  4) Koolitoetust makstakse avalduse (Lisa nr 3) ja kooli tõendi alusel.
[Muudetud Mõisaküla Linnavolikogu 18.10.2010 määrusega nr 13 – jõust. 22.11.2010]

  (7) Jõulupakid
  1) Jõulupakid on lastele antavad kommipakid.
  2) Jõulupakid kingitakse esimesest eluaastast kuni neljandas klassis käivatele lastele, kes on Eesti rahvastikuregistri andmetel Mõisaküla linna elanikud.

  (8) Matusetoetus
  1) Matusetoetus on matusekulude osaliseks katmiseks makstav rahaline toetus.
  2) Matusetoetust makstakse Mõisaküla linna alalise elaniku surma korral matusekulude kandjale avalduse (lisa nr 4) ja surmatõendi koopia alusel.
[Muudetud Mõisaküla Linnavolikogu 18.10.2010 määrusega nr 13 – jõust. 22.11.2010]

  (9) Sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste määrad kehtestab Mõisaküla
Linnavolikogu eelarveaastaks.

  (10) Sotsiaaltoetus makstakse taotlejale sularahas või kantakse tema arvelduskontole.

§ 7.   Sissetulekust sõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Käesoleva korra § 5 lõikes 2 nimetatud sissetulekust sõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi sotsiaaltoetus) taotlusi (Lisa nr 5) võtab vastu Mõisaküla Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Taotluses märgitakse kõigi leibkonnaliikmete netosissetulekud taotlemisele eelnenud kuul, sealhulgas: tulumaksuga maksustatavad tulud, peretoetused, elatisrahad, stipendiumid, abirahad, toimetulekutoetus.

  (3) Leibkonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka leibkonnas eraldi elava isiku sissetulekud juhul, kui viimane on „Perekonnaseaduse” järgi kohustatud leibkonna liiget või liikmeid ülal pidama.”
[Muudetud Mõisaküla Linnavolikogu 18.10.2010 määrusega nr 13 – jõust.22.11.2010]

  (4) Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamise korral peatatakse taotluse menetlemine. Linnavalitsusel on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (5) Taotluse vaatab läbi Mõisaküla Linnavolikogu sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) viieteistkümne tööpäeva jooksul.

  (6) Komisjon teeb sotsiaaltoetuse määramiseks ettepaneku linnavalitsusele kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

  (7) Sotsiaaltoetuse suuruse määrab linnavalitsus oma korraldusega sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (8) Sotsiaaltoetuse maksmisest võib keelduda, kui leibkonna netosissetulek ühe liikme kohta kuus ületab kaks või enam korda esimesele pereliikmele riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri.

  (9) Sotsiaaltoetus makstakse taotlejale sularahas või kantakse tema arvelduskontole.

  (10) Linnavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja nõuda sotsiaaltoetuse saajalt ostu või teenuse osutamise kohta kulu- ja maksedokumendi esitamist.

§ 8.   Sotsiaalteenuste rahastamise kord

  (1) Mõisaküla linna elaniku ööpäevasel hooldamisel hoolekandeasutuses antakse soodustust teenustasu maksmisel, kui:
  1) endaga mittetoimetulev isik ei oma seadusjärgseid ülalpidajaid või;
  2) seadusjärgne ülalpidaja on majanduslikult vähekindlustatud isik või;
  3) hooldatav on vahetult enne hoolekandeasutusse paigutamist elanud Mõisaküla linnas vähemalt 5 aastat ning on kantud Mõisaküla linna elanike registrisse või;
  4) teenuse eest tasuvate isikute üksikisiku tulumaks laekub Mõisaküla linnale.

  (2) Sotsiaalteenuse rahastamise ulatuse ja soodustuse määra teenustasu maksmisel määrab linnavalitsus oma korraldusega sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (3) Sotsiaalteenuse osutamise kulud kaetakse lepingu ja arve alusel pangaülekannete korras.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Lisa 1 Sünnitoetuse avaldus

Lisa 2 Sõidukulutoetuse avaldus

Lisa 3 Koolitoetuse avaldus

Lisa 4 Matusetoetuse avaldus

Lisa 5 Toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json