Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 79

Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 21.11.2013 nr 13
RT IV, 26.11.2013, 87
jõustumine 01.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 03.03.2016, 1506.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 03.03.2016, 15 - jõust. 06.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra Mõisaküla linnas.

  (2) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

  (3) Puudega lapse hooldajatoetust on õigustaotleda isikul, kelle enda ja puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Mõisaküla linn ja tegelik elukoht on Mõisaküla linnas.

  (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel puudega last hooldav isik.

  (5) Hooldaja on Mõisaküla Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega puudega last hooldama määratud isik, kes täidab hooldustoiminguid hooldatava suhtes.

  (6) Hooldatav on isik, kelle igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus on määratud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamise otsusega.

  (7) Hooldusvajadus jaguneb: osaliseks, kui lapsele on määratud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamise otsusega keskmine puue ja pidevaks, kui lapsele on määratud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamise otsusega raske või sügav puue.

§ 2.   Hooldajatoetuse määr

  (1) Hooldajatoetuse määr on 80 eurot kuus.

  (2) Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 75% hooldajatoetuse määrast.

  (3) Pideva hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

§ 3.   Hoolduse seadmise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks tuleb esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus (lisa).

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendi koopia;
  2) koopia puude raskusastme määramise otsusest;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  4) vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
  5) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

  (2) Linnavalitsuse sotsiaalametnik selgitab vestluse, esitatud dokumentide alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

  (3) Hooldusvajaduse hindamise tulemused vaatab läbi linnavolikogu sotsiaalkomisjon ning teeb hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks ettepaneku linnavalitsusele.

  (4) Sotsiaalametnik esitab lähtudes linnavolikogu sotsiaalkomisjoni otsusest ettepaneku linnavalitsusele hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks linnavalitsusele.

§ 5.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega (edaspidi korraldus) hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluse või nõutud lisaandmete esitamist.

  (2) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

  (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) kuni lapsele määratud puude lõpptähtajani;
  2) seatud eestkoste või perehoolduslepingu lõpptähtajani.

  (4) Hooldajatoetus määratakse ühele hooldajale perekonnas iga puudega lapse eest.

  (5) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  2) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (6) Hooldajatoetuse uueks määramiseks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1sätestatud tähtaja möödumisel esitab taotleja sotsiaalametnikule uue avalduse koos nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskusastme määramise kuupäevast.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest alates otsuse vastuvõtmise kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 25. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (3) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul peale puude määramise otsuse tegemist.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
  4) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.

  (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama linnavalitsuse sotsiaalametnikku kirjalikult kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on linnavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. detsembril 2013.

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json