Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Saue valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 94

Saue valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 25.02.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse1“ § 711 lõike 1, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

 (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Saue valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted.

 (2) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
 1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta;
 3) Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.  Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Saue vald.

 (2) Registri asutaja on Saue Vallavolikogu.

§ 3.  Registri pidamine

  Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil.

§ 4.  Registri vastutav töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Saue Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab ja juhib registri pidamist;
 3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 4) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
 5) nimetab volitatud töötleja;
 6) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
 7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Registri volitatud töötleja

 (1) Registri volitatud töötleja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik (käesolevas määruses nimetatud volitatud töötleja).

 (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
 2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
 3) teeb registris muudatusi ja parandusi;
 4) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
 5) esitab järelepärimisi jäätmevedajale;
 6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
 7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel selleks nimetatud isikule.

 (3) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täidavad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

 (4) Vastutav töötleja võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-4 ning punktides 6-8 nimetatud ülesanded kokkuleppega üle anda korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel jäätmevedajale.

§ 6.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel antud jäätmevedajale.

 (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

 (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale või käesoleva määruse § 5 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

 (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) kliendi tüüp;
 2) nimi;
 3) isikukood või registreerimisnumber;
 4) elukoht;
 5) telefon;
 6) e-posti aadress;
 7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

 (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
 1) üldandmed;
 2) aadress;
 3) piirkond;
 4) katastritunnus;
 5) jäätmetekkekoha tüüp;
 6) elanikud;
 7) lisainfo;
 8) liitumise staatus;
 9) ajutine vabastus;
 10) vabastuse ajavahemik;
 11) otsuse kuupäev ja number;
 12) otsuse fail(id);
 13) muutmise kuupäev;
 14) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
 15) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

 (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
 1) leping;
 2) vedu;
 3) lepingu sõlmija;
 4) sõlmija aadress;
 5) sõlmija telefon;
 6) sõlmija e-posti aadress;
 7) viimane andmete muutmise kuupäev;
 8) ühiskasutuse unikaalne viit (JV_viit).

 (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
 1) konteinerid;
 2) teenindusperiood;
 3) konteineri tüüp;
 4) jäätmeliik;
 5) teenindussagedus päevades;
 6) omandistaatus;
 7) maht liitrites;
 8) arv.

 (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
 1) maaüksuse nimi;
 2) tänav;
 3) majanumber;
 4) täpsustav aadress;
 5) postiindeks;
 6) asum.

 (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.  Registrisse andmete esitamine ja registrisse kantud andmete muutmine

 (1) Jäätmevedaja esitab registrile andmeid korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni raames kokkulepitu kohaselt.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

 (3) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 3) vallavalitsuse alusdokumendi alusel.

 (4) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

 (5) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja või käesoleva määruse § 5 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedaja, kes vajadusel informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 9.  Registri pidamise üle järelevalve teostamine

 (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Registri volitatud töötleja või käesoleva määruse § 5 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 10.  Andmete säilimise tagamine

  Registri andmete töötlemise ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse järjepidevalt organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

§ 11.  Registri likvideerimine

 (1) Registri likvideerimise otsustab Saue Vallavolikogu.

 (2) Likvideerimisel tuleb lähtuda „Avaliku teabe seadusest“ ja „Arhiiviseadusest“.

 (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15. aprillist 2015.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 25. novembri 2004. aasta määrus nr 014 „Saue valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine“.

Rein Riga
vallavolikogu esimees