Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna vapi kujutise kasutamise loa väljastamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 107

Kohtla-Järve linna vapi kujutise kasutamise loa väljastamise kord

Vastu võetud 23.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Kohtla-Järve linna põhimääruse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohtla-Järve linna vapi kujutise kasutamise loa väljastamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve linna vapi (edaspidi vapp) kujutise kasutamiseks Kohtla-Järve linna põhimääruses sätestamata juhtudel loa taotlemise ja loa väljastamise korda.

§ 2.   Loa taotlemine

  (1) Vapi kujutise kasutamise loa saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Taotluses peavad sisalduma:
  1) taotleja nimi, elu- või asukoht, isiku- või registrikood, e-posti aadress;
  2) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  3) loa kättetoimetamise soovitav viis ning selleks vajalikud kontaktandmed;
  4) vapi kujutise kasutamise eesmärk.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse vaatab läbi linnavalitsuse teenistuja (edaspidi teenistuja) kelle ametijuhendis on vastav pädevus sätestatud.

  (2) Juhul, kui taotluses märgitud eesmärk ei ole vastuolus hea usu põhimõttega, siis teenistuja väljastab vapi kujutise elektroonilisel andmekandjal 3 tööpäeva jooksul.

  (3) Taotleja on kohustatud esitama linnavalitsusele vapi kujutise kasutamise kirjelduse ning eskiisi 3 tööpäeva jooksul vapi kujutise teenistuja poolt väljastamisest.

  (4) Vapi kujutise kasutamise loa taotluse vaatab läbi teenistuja 10 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvis lõikes 3 sätestatud nõude täitmist.

  (5) Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ning vajadusel teha ettepanekuid vapi kujutise kasutamise suhtes.

§ 4.   Loa andmine

  (1) Loa andmise või sellest keeldumise otsustab linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Vapi kujutist on lubatud kasutada ainult korralduses märgitud tingimustel.

§ 5.   Järelevalve

  Järelevalvet korra täitmise üle teostavad linnavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Vadim Vilde
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json