Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Sõitmine liiklusmärgi 313a mõjupiirkonnas

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 117

Sõitmine liiklusmärgi 313a mõjupiirkonnas

Vastu võetud 29.02.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, liiklusseaduse § 6 lõike 2 ja Rakvere linnavolikogu 18. märtsi 2015 a. määruse nr 7 “Volituse andmine liiklusseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks“ § 1 alusel.

§ 1.  Liiklusmärgi 313a „Veoauto sõidu keeld“ mõjupiirkonnas veoautoga sõitmine

 (1) Rakvere linna haldusterritooriumil on liiklusmärgi 313a „Veoauto sõidu keeld mõjupiirkonnas Rakvere Linnavalitsuse (ametiasutusena) loal lubatud sõita sõidukil, mis:
 1) teenindab liiklusmärgi mõjupiirkonnas asuvaid ettevõtteid ja/või elanikke;
 2) viib läbi õppesõitu või õppesõidu eksamit.

 (2) Rakvere linnas on lubatud veoautode õppesõitu läbi viia järgmistel tänavatel:
Aia tänaval Karja tänava ja Mäe tänava vahelises lõigus;
Arkna teel;
C. R. Jakobsoni tänaval;
F. G. Adoffi tänaval Kastani puiestee ja Laia tänava vahelises lõigus;
F. R. Kreutzwaldi tänaval;
Heina tänaval;
Ilu puiesteel;
Jaama puiesteel;
J. Kunderi tänaval Karja tänava ja Lilleoru tänava vahelises lõigus;
Kalda tänaval;
Karja tänaval;
Kastani puiesteel;
Kauba tänaval;
Laial tänaval;
Lilleoru tänaval;
Linnuse tänaval;
L. Koidula tänaval F. G. Adoffi tänava ja Tuleviku tänava vahelises lõigus;
Mädapea teel;
Narva tänaval;
Niine tänaval;
Näituse tänaval Vabriku tänava ja Jaama puiestee vahelises lõigus;
Posti tänaval C. R. Jakobsoni tänava ja Laia tänava vahelises lõigus;
Päikese tänaval;
Raudtee tänaval;
Rägavere teel;
Tallinna tänaval;
Tartu tänaval;
Tiigi tänaval;
Tuleviku tänaval;
Vallikraavi tänaval;
Vabaduse tänaval Tuleviku tänava ja Lilleoru tänava vahelises lõigus;
Vabriku tänaval Näituse tänava ja Tiigi tänava vahelises lõigus;
Võidu tänaval Jaama puiestee ja Tallinna tänava vahelises lõigus ning Tuleviku
tänava ja Karja tänava vahelises lõigus;
Võimla tänaval;
Õli tänaval Narva tänava ja Jaama puiestee vahelises lõigus.

 (3) Loaga on võrdsustatud samaks kuupäevaks välja antud kauba saateleht (teekonnaleht jms), kui sellel on märgitud Rakvere linnas asuva sihtkoha täpne aadress (Rakvere linn, tänav ja hoone number).

 (4) Luba ei anna õigust sõiduki parkimiseks.

§ 2.  Loa andmine sõitmiseks liiklusmärgi 313a „Veoauto sõidu keeld“ mõjupiirkonnas

 (1) Loa andmise aluseks on Rakvere Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) esitatud taotlus. Taotlus esitatakse elektrooniliselt Rakvere linna veebilehel oleva vormi kohaselt, e-posti kaudu digitaalselt allkirjastatult, paberkandjal posti teel või kohapeal. Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) taotleja/vedaja nimi ja kontaktandmed;
 2) sõidu eesmärk, võimalusel sihtkoha aadress või tänavad, mida läbitakse;
 3) sõiduki mark, registreerimismärk ja registrimass;
 4) sõidu tähtaeg;
 5) sõidu marsruut.

 (2) Luba antakse mitte kauemaks kui üheks kalendriaastaks. Luba antakse elektrooniliselt ja saadetakse taotleja e-posti aadressile. Luba avalikustatakse Rakvere linna veebilehel http://rakvere.kovtp.ee/. Kui taotlejal ei ole e-posti aadressi, antakse taotlejale loa väljatrükk.

 (3) Loale kantakse järgmised andmed:
 1) loa saaja nimi, registrikood ja sõiduki registreerimismärk;
 2) loa kehtivuse aeg;
 3) loa number;
 4) õppesõidu õiguse korral lisatakse loale Rakvere linna skeem, kus on ära näidatud veoautode õppesõiduks kasutatavad linna tänavad ja tänava osad.

 (4) Rakvere linna sisenedes tuleb loa väljatrükk paigutada sõiduki armatuurlauale või esiklaasile.

 (5) Loa võib tunnistada kehtetuks eelkõige järgmistel juhtudel:
 1) loa saaja rikub loa tingimusi;
 2) loa saaja rikub käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

 (6) Loa annab välja või otsustab sellest keeldumise või kehtetuks tunnistamise linnavalitsus või linnavalitsuse määratud ametnik.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Rakvere linnavalitsuse 22. jaanuari 2007. a korralduse nr 47 “Lubade väljastamine liiklusmärgi 313 mõjupiirkonnas” alusel välja antud sissesõiduluba kehtib sellel märgitud tähtaja lõpuni ja tingimustel.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2016. a.

Mihkel Juhkami
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär