Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 40

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Vastu võetud 23.02.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse lähtudes sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõikest 1, §-dest 15, 451, 452 ja § 156 lõigetest 31-33 ning § 14 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ning § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist ettenähtud rahaliste vahendite arvelt raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

  (2) Õigus lapsehoiuteenusele ja toetavatele teenustele on raske ja sügava puudega isikul (edaspidi laps), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald, kuni 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

  (3) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahastamiseks ja last toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks. Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) transporditeenus;
  2) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  3) psühholoogiteenus;
  4) logopeediteenus;
  5) muud teraapiad, mis lapsele on vajalikud ning kajastuvad isiklikus rehabilitatsiooniplaanis;
  6) muud teenused või toetused, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

  (4) Lapsehoiuteenuse ja toetatavate sotsiaalteenuste määrad kehtestab Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (5) Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust ja toetavaid sotsiaalteenuseid rahastatakse riigieelarve toetusfondist Harku vallale raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuseks ja toetavateks sotsiaalteenusteks eraldatud piirsumma ulatuses.

§ 2.   Toetuse ning teenuse taotlemine, taotluste menetlemine ja hüvitise määramine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Taotluse vormi töötab välja vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond).

  (2) Taotluse võib esitada raske või sügava puudega lapse seadusjärgne esindaja või ülalpidaja.

  (3) Osakond selgitab välja lapse abivajaduse ja sellele vastava abi, kontrollides taotluses esitatud andmeid. Sealhulgas on osakonna ametnikul õigus ja kohustus määrata taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, kui taotlusega on esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi ning selgitada, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta taotlus läbi vaatamata ning sellisel juhul isiku õigus hüvitise saamisele lõpeb.

  (4) Toetuste ja toetatavate sotsiaalteenuste määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus kümne (10) tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest, korraldusega.

  (5) Vastav korraldus tehakse taotlejale teatavaks, kas:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) elektrooniliselt isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu;
  3) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil;
  4) vastuvõtul osakonna töötaja juures.

§ 3.   Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse taotlemine ja rahastamine

  (1) Lapsehoiuteenuse taotlemine, taotluse menetlemine ja teenuse määramine toimub käesoleva määruse §-s 2 sätestatud viisil, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (2) Taotlusele lisatakse sotsiaalkindlustusameti otsus ja lapsele koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan.

  (3) Abivajadus selgitatakse välja sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (edaspidi STAR) koostatud juhtumiplaani alusel.

  (4) Lapsehoiuteenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse lapsehoiuteenust saava lapse esindaja ja teenuse osutajaga.

  (5) Korralduses määratakse muuhulgas lapsehoiuteenusele suunamise tingimused ja rahastamine.

§ 4.   Toetavate sotsiaalteenuste taotlemine ja rahastamine

  (1) Määruse § 1 lõikes 3 sätestatud toetavate sotsiaalteenuste taotlemine, taotluse menetlemine ja teenuse või toetuse määramine toimub määruse §-s 2 sätestatud viisil, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (2) Taotlusele lisatakse lapsele koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan ja vajadusel kuludokumendid.

  (3) Toetavate sotsiaalteenuste vajaduse hindamine toimub STARis koostatud juhtumiplaani alusel, arvestades lapsevanema esitatud põhjendatud taotlust, lapse ning tema pere vajadusi, esitatud kuludokumente ja lapsele koostatud isiklikku rehabilitatsiooniplaani.

  (4) Korralduses määratakse teenuse maht ja/või toetuse suurus.

§ 5.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne-Ly Gross-Mitt
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json