HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus

Väljaandja:Lasva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 43

Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus

Vastu võetud 25.11.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Lasva Vallavolikogu 20.06.2014 määrusega nr 6 kinnitataud Lasva valla põhimääruse § 46 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Lasva Valla Lasteaed Pargihaldjas (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht ja struktuur

  (1) Lasteasutus asub Lasva ja Kääpa külades, Lasva vallas, Võrumaal. Lasteasutuse postiaadress on Palo tee 32, Lasva küla, Lasva vald, Võrumaa, 65401.

  (2) Lasteasutuses on viis rühma lastele vanuses poolteist kuni seitse eluaastat.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus.

  (2) Lasteasutus on Lasva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Lasva valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Lasteasutuse teeninduspiirkond

  (1) Lasteasutuse teeninduspiirkond on Lasva valla haldusterritoorium.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 5.   Õppeaasta kestus ja lasteasutuse tööaeg

  (1) Lasteasutuse õppeaasta algab 1. septembril ja kestab kuni 31. augustini.

  (2) Lasteasutuse lahtioleku aja, aastaringse või hooajalise tegutsemise ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (3) Lasteasutuse ajutise sulgemise ruumide remondiks, personali puhkuse ajaks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul või hoolekoguga kooskõlastades.

§ 6.   Lasteasutuse sümboolika

  (1) Lasteasutusel võib olla oma sümboolika, milleks on lipp ja/või logo.

  (2) Lasteasutuse sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab vallavalitsus lasteasutuse ettepanekul.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 7.   Õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (4) Lasteasutusel on direktori poolt kinnitatud kodukord ning tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekava.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 8.   Lapsed

  (1) Laste vastuvõtt lasteasutusse ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (3) Lasteasutuses viibivallapsel on õigus kellestki sõltumata võtta ühendust last kasvatava isiku, rahvastikuregistrisse kantud lapse elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja ja õiguskantsleriga ning esitada neile lasteasutuse tegevuse kohta arvamusi ja kaebusi.

  (4) Lasteasutus loob tingimused, mis aitavad tagada lapse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud õigust.

  (5) Lasteasutus peab tagama lapsele iseseisva ja sõltumatu võimaluse esitada lasteasutuse tegevuse kohta arvamusi ja kaebusi. Lasteasutus peab lapse arvamused ja kaebused registreerima ning andma lapsele nende kohta viivitamata asjakohast tagasisidet. Vajaduse korral tuleb ette näha muudatused lasteasutuse igapäevaelu korralduses või muus lapsele olulises eluvaldkonnas.

  (6) Lasteasutus ei avalda lasteasutuse kohta arvamuse või kaebuse esitanud lapse isikut ega arvamuse või kaebuse esitamise fakti, välja arvatud süüteomenetluses.

§ 9.   Vanemad

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia ära neile sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töö- ja õppekorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate ja muude küsimuste korral hoolekogu, direktori või vallavalitsuse poole.

  (2) Lapsevanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning terviseedendamise nõuetest;
  3) tasuma igakuiselt ja õigeaegselt toidukulude ja osalustasu eest Lasva valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras ning vastavalt lasteasutusega sõlmitud lepingule;
  4) teavitama õpetajat või lasteasutuse direktorit lapse puudumisest.

4. peatükk Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 10.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on õpetajad, lasteasutuse õpetajaid abistavad ning majandamist tagavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali koosseisu kinnitab Lasva Vallavolikogu lasteasutuse direktori ettepanekul ja lähtudes haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 11.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Õpetajad, direktor, õppealajuhataja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud (edaspidi pedagoogid) loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse.

  (4) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Lasva valla õigusaktidega.

  (5) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (6) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (7) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

5. peatükk Juhtimine 

§ 12.   Direktor

  (1) Lasteasutuse direktor:
  1) juhib õppekasvatustööd, tervishoiutööd, majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuses koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
  3) koostab lasteasutuse eelarve koostöös hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsusele;
  4) vastutab volikogu poolt kehtestatud korras lasteaia vara säilitamise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) esindab lasteasutust ja teostab seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  6) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteasutuse personaliga;
  7) annab välja oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) kutsub kokku lasteasutuse tegevust korraldavaid koosolekuid ja nõupidamisi ning annab välja asutuse töökorraldust määravaid käskkirju;
  9) tagab personalile ohutud töötingimused ja informeerituse töösisekorra-, töökaitse- ja tuleohutuse nõuetest;
  10) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse vallavalitsuse poolt avalik konkurss ja konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu sõlmib, peatab, muudab või lõpetab Lasva vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (3) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 13.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ja lasteasutuse pidajale.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Lasteasutuses valitakse iga õppeaasta algul hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Hoolekogu koosseisu valivad iga rühma lapsevanemad endi hulgast ühe esindaja ja tema asetäitja ning pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja ja tema asetäitja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu lasteasutuse pidaja esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate esindajad ei tohi kuuluda lasteasutuse personali hulka.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Hoolekogu volitused kehtivad koosseisu kinnitamisest kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (5) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub hoolekogu esimehe või lasteasutuse direktori ettepanekul.

  (7) Hoolekogu koosolekust etteteatamise aeg hoolekogu liikmetele ja direktorile on seitse (7) kalendripäeva.

  (8) Hoolekogu koosolekust võtab osa direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (10) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt kolm lapsevanemate esindajat ning hoolekogu esimees või tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse põhjendatud otsusel võib küsimuse hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe või tema äraolekul asetäitja hääl.

  (11) Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (12) Hoolekogu liikmed tutvuvad otsuste tegemiseks vajaliku dokumentatsiooniga neile sobival viisil: elektrooniliselt või paberkandjal materjale uurides.

  (13) Hoolekogu:
  1) analüüsib direktori aruannet lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile, pedagoogilisele nõukogule ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse tegevuseks ja arenguks;
  3) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  4) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse ja teisi seadusega või valla volikogu poolt hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

6. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 15.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Lasteasutuse vara on Lasva valla omandis.

  (2) Lasteasutuse vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Lasva valla õigusaktidele.

  (4) Lasteasutuse eelarve tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast, fondidest ja sihtannetustest. Lasteasutuse vallaeelarvest kaetavate kulude katmises osalevad täies ulatuses kõik teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteaias käivate laste arvuga.

  (5) Lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem.

  (6) Muude kulude (majandamiskulud, personali töötasu, õppevahendite kulu) katmine toimub valla eelarve vahenditest ning vallavolikogu otsuse alusel osaliselt vanemate poolt.

§ 151.  Arengukava

  (1) Lasteasutus koostab arengukava eelnõu vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korrale.

  (2) Lasteasutuse direktor esitab kolm kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu vallavalitsusele uue arengukava eelnõu, millele on lisatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamused (väljavõtted koosolekute protokollidest).

  (3) Vallavalitsus edastab arengukava eelnõu vallavolikogule kinnitamiseks.

  (4) Lasteasutus avalikustab arengukava lasteasutuse tegevust kajastaval veebilehel.

§ 16.   Aruandlus

  (1) Lasteasutuse dokumentatsiooni peetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded Rahandusministeeriumi ja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Laste arendamise ja kasvatusprotsessi korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelvalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (4) Teenistuslikku järelvalvet lasteasutuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 17.   Sisehindamine

  (1) Lasteasutuses viiakse läbi sisehindamist, mille korra kehtestab direktor. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng, selgitada välja lasteasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteasutuse arengukava. Sisehindamisel analüüsitakse ka õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

7. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 18.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ja viib läbi vallavalitsus. Vallavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavanemat.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk Põhimääruse muutmise kord ja avalikustamine 

§ 19.   Põhimääruse muutmise kord ja avalikustamine

  (1) Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu lasteasutuse hoolekogu, direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Lasteasutuse põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel ja riigiteatajas.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lasva Vallavolikogu 20. detsembri 2013.a määrus nr 1-1.5/14 "Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas põhimääruse kinnitamine".

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Heino Ojaperv
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json