Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 48

Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 17.06.2013 nr 13
RT IV, 20.06.2013, 64
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.01.2015RT IV, 04.02.2015, 1207.02.2015, rakendatakse alates 01.01.2015
18.08.2015RT IV, 29.08.2015, 1001.09.2015, rakendatakse alates 18.08.2015
26.01.2016RT IV, 05.02.2016, 1508.02.2016, rakendatakse alates 01.01.2016
19.04.2016RT IV, 29.04.2016, 301.06.2016
21.02.2017RT IV, 03.03.2017, 1506.03.2017, rakendatakse alates 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate palga ja töötasu määramise ja maksmise korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord ning muude seaduses sätestatud lisatasude maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

 (3) Vallavanemale laieneb palgajuhendi § 11.
[RT IV, 04.02.2015, 12 - jõust. 07.02.2015, rakendatakse alates 01.01.2015]

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – Kanepi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on Kanepi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
 3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
 4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

§ 3.  Üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

 (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast (tulemuspalk, lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest);
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise eest juhul, kui see ei sisaldu põhipalgas, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.  Põhipalk

 (1) Vallavalitsuse teenistujate põhipalgad/töötasud kalendrikuus on järgmised:
 1) Vallasekretär 1208;
 2) Finantsnõunik 1155;
 3) Majandusnõunik 1134;
 4) Maa- ja keskkonnanõunik 1155;
 5) Sotsiaalnõunik 1134;
 6) Jurist (0,5 koormusega) 604;
 7) Raamatupidaja 977;
 8) Infotehnoloog (0,5 koormusega) 488;
 9) Koristaja 470;
 10) Volikogu sekretär (0,5 koormusega) 551;
 11) Sotsiaaltöö spetsialist 630.
[RT IV, 03.03.2017, 15 - jõust. 06.03.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 04.02.2015, 12 - jõust. 07.02.2015, rakendatakse alates 01.01.2015]

 (3) Teenistuskohale ettenähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka on lubatud maksta vaid erandjuhtudel, mille põhjendatust hindab vallavanem.

§ 6.  Põhipalga määramise tingimused
[Kehtetu - RT IV, 04.02.2015, 12 - jõust. 07.02.2015, rakendatakse alates 01.01.2015]

§ 7.  Muutuvpalga maksmine

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana ja lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

 (2) Muutuvpalga maksmise piirangud:
 1) muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul;
 2) vallavalitsuse teenistujatele kalendriaasta jooksul väljamakstud muutuvpalga kulud ei tohi olla suuremad kui 5% kogu asutuse vastava kalendriaasta jooksul tehtud töötasu kuludest;
 3) kalendriaastas teenistujale välja makstav muutuvpalga kogusumma ei tohi olla suurem 20% teenistujale sama kalendriaasta määratud põhipalga kogusummast.

 (3) Tulemuspalka makstakse teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise või erakordse saavutuse eest. Tulemuspalga maksmise otsustab vallavanem ja vormistab selle käskkirjaga. Tulemuspalga maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.
[RT IV, 04.02.2015, 12 - jõust. 07.02.2015, rakendatakse alates 01.01.2015]

 (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

 (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks (kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk). Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

§ 8.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

 (3) Teenistujale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on vallavanema kinnitatud tööajaarvestuse tabel.

§ 9.  Asendustasu

 (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

 (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 10.  Palga ja töötasu määramise ja maksmise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

 (3) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

 (4) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

 (5) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest vähemalt 10% madalama palgamäära.

§ 11.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus teenistuja poolt osundatud pangakontole. Pangakonto muutumisest tuleb teavitada tööandjat kirjalikult.

 (2) Raamatupidaja väljastab teenistujale elektroonilise teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

§ 12.  Palgast ja töötasust kinnipidamine

  Vallavalitsus võib ametniku palgast kinni pidada ametiasutuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab vallavalitsusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2013.