HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 51

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 28.02.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib laste lasteasutusse vastuvõtmist, lasteasutuse koha kasutamist ja lasteasutusest väljaarvamist Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad majades (edaspidi Viimsi Lasteaiad), eralasteaias Väike Päike (edaspidi Väike Päike lasteaed) ning Püünsi Kooli lasteaias (edaspidi Püünsi lasteaed).

 (2) Viimsi Lasteaedade, Väikese Päikese lasteaia ja Püünsi lasteaia (edaspidi ühiselt lasteasutuse) teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium.

§ 2.  Lasteasutuse koha taotlemine

 (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab lapsevanem, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) Viimsi Lasteaiad direktori poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtutaotluse Viimsi Lasteaedade sekretäri juures Päikeseratta majas või elektroonilise taotluse elektroonilises lasteaiajärjekorra süsteemis.

 (2) Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse maja valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (õppeaasta algus). Võimalusel arvestatakse märgitud eelistustega. Juhul kui lasteaiajärjekord jõuab lapseni ning vabu kohti on pakkuda mõnes lasteasutuse majas, mida ei olnud eelistustes märgitud, siis on lasteasutusel õigus seda kohta lapsele pakkuda.

 (3) Hariduslike erivajadustega lapse erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele Sihtasutuse Innove maakonna nõustamiskomisjoni (edaspidi nõustamiskomisjoni) otsuse koopia.

 (4) Paberkandjal esitatud taotluse andmed sisestab Viimsi Lasteaiad sekretär infosüsteemi.

 (5) Vanemal on võimalus muuta elektroonilises lasteaiajärjekorra süsteemis tehtud valikuid lasteaia maja eelistuse ja koha saamise soovitud aja osas ning jälgida lapse kohta järjekorras.

 (6) Lapsevanem peab Viimsi Lasteaedade sekretäri koheselt teavitama taotluses esitatud andmete muutumisest. Andmete muutmiseks muudab lapsevanem elektroonilises lasteaiajärjekorra süsteemis esitatud taotlust või esitab Viimsi Lasteaedade sekretärile vastava kirjaliku teate.

 (7) Kui lapsevanem ei soovi enam Viimsi vallas kohta munitsipaallasteasutuses, tuleb tal koha taotlus elektroonilises lasteaiajärjekorra süsteemis tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade Viimsi Lasteaedade sekretärile.

 (8) Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt ja arvestades taotluse esitamise aega.

§ 3.  Rühmade komplekteerimine

 (1) Lasteaia järjekord on ühine Viimsi Lasteaedadele, Väikese Päikse lasteaiale ning Püünsi Lasteaiale, kuid järjekorra taotluses võib vanem märkida, millises lasteasutuses soovitakse kohta. Võimalusel vanema sooviga arvestatakse.

 (2) Kui lasteasutuses puudub vanema soovitud õppeaastal vaba koht, jääb laps lasteaiakoha taotlejana järjekorda.

 (3) Vanema nõusolekul võib pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteasutuse koha asendada lapsehoiuteenusega. See toimub vastavalt Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kehtestatud korrale.

 (4) Lasteaiarühma võetakse lapsi, kes on õppeaasta 30. septembri seisuga vähemalt 3-aastased.

 (5) Liitrühma võetakse lapsi, kes on õppeaasta 30. septembri seisuga vähemalt 2-aastased.

 (6) Sõimerühma võetakse lapsi, kes on õppeaasta 30. septembri seisuga vähemalt pooleteise aastased (1 aasta ja 6 kuud).

 (7) Lasteasutusse võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Viimsi vallas.

 (8) Võimalusel eelistatakse:
 1) ühe pere lastel saada koht ühte lasteasutusse;
 2) ühe pere lastel saada koht samas rühmas.

 (9) Võimalusel võetakse eelisjärjekorras lasteasutusse:
 1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada nende kooliks ettevalmistamist;
 2) paljulapselise pere laps (peres on 4 või enam last) juhul, kui vanem teeb avaldusse vastava märke. Kärgpere lapsed peavad elama rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil;
 3) laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt on erivajadustega või on suunatud lasteaeda nõustamiskomisjoni otsusega.

 (10) Erandolukorras võetakse lapsi lasteasutusse vallavalitsuse korralduse alusel.

 (11) Juhul kui laps ja vähemalt üks tema vanem ei ole registreeritud rahvastikuregistris Viimsi valla elanikuna, lükkub taotlus järjekorra lõppu.

 (12) Vallavalitsus moodustab rühmade komplekteerimiseks kaheksaliikmelise lasteasutuse rühmade komplekteerimise komisjoni (edaspidi komisjon), kes määrab uueks õppeaastaks rühmade liigid ja vastutab lasteasutuse rühmade komplekteerimise eest.

 (13) Rühmade komplekteerimise komisjoni kuuluvad vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja ja alushariduse spetsialist, Viimsi Lasteaedade direktor, sekretär ja sotsiaalpedagoog, vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti esindaja, Väikese Päikese lasteaia esindaja ning Püünsi Kooli esindaja.

 (14) Komisjon teeb ettepaneku moodustada vastavalt vajadusele ja võimalusele rühmad alljärgnevalt:
 1) lasteaiarühm – kolme- kuni seitsmeaastased lapsed;
 2) liitrühm – kahe- kuni seitsmeaastased lapsed;
 3) sõimerühm – pooleteise kuni kolmeaastased lapsed;
 4) sobitusrühm – erivajadustega lapsed koos teiste lastega.
 5) erirühm - erivajadustega lapsed.

 (15) Lasteasutuse rühmade põhikomplekteerimine viiakse elektroonilises lasteaiajärjekorra süsteemis läbi hiljemalt iga aasta 10. aprillil.

 (16) Seejärel on lapsevanemal aega kuni 14 päeva kas kohapakkumine vastu võtta või kohapakkumisest loobuda. Kohapakkumise vastuvõtmisest või loobumisest teavitab lapsevanem läbi elektroonilise lasteaiajärjekorra infosüsteemi või kirjalikult Viimsi Lasteaedade sekretärile.

 (17) Kui lapsevanem ei ole esialgse kohapakkumisega nõus, siis võib ta esitada põhjendatud taotluse komisjonile selleks, et taotleda kohta mõnes teises lasteaiamajas või lükata edasi lapse koha kasutamise algusaega. Taotluse saab esitada elektroonilises lasteaiajärjekorra infosüsteemis või allkirjastatult Viimsi Lasteaedade sekretärile.

 (18) Laps, kelle vanemad pole lasteasutuse kohapakkumisele märgitud tähtajaks vastanud, arvatakse järjekorrast välja.

 (19) Vanem, kes soovib lapse ümber paigutada ühest lasteasutusest teise või vahetada rühma, peab esitama kirjaliku avalduse Viimsi Lasteaedade direktorile hiljemalt eelneva õppeaasta 1. märtsiks. Avaldused, mis laekuvad hiljem, läbi ei vaadata.

 (20) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama lasteasutust hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 1. märtsiks. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise aluseks on nõustamiskomisjoni soovitus.

 (21) Koolikohustuslikust east noorema lapse koolivalmidust hinnatakse nõustamiskomisjoni soovituse alusel.

 (22) Lasteasutuses koha saanud lapsed, kelle vanemad ei ole sõlminud hiljemalt 21 päeva jooksul pärast kohapakkumise vastu võtmist lepingut lasteaiakoha kasutamiseks ja ei ole lepingu sõlmimata jätmise põhjustest lasteasutust kirjalikult teavitanud, arvatakse lasteaia nimekirjast ja järjekorrast välja.

 (23) Uued lapsed võetakse lasteasutusse rühma avamisel peale lasteasutuse suvepuhkust.

 (24) Lasteasutuses kohtade vabanemisel õppeaasta keskel täidetakse need lasteasutuse järjekorra alusel järgmiste lasteasutusse soovijatega esimesel võimalusel vähemalt 2 nädala jooksul.

 (25) Rühmade komplekteerimine lõppeb õppeaasta 10. septembriks, mil lasteasutuse direktor kinnitab oma käskkirjaga rühmade koosseisud.

§ 4.  Lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Lasteasutuse koha eraldamise aluseks on vanema taotlus, lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas, komisjoni otsus ja/või nõustamiskomisjoni soovitus.

 (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

 (3) Pärast Viimsi Lasteaedadele, Püünsi lasteaiale ja Väikese Päikese lasteaiale kinnitatud teeninduspiirkonnas rahvastikuregistri andmetel alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutustesse lapsi elukohaga väljastpoolt teeninduspiirkonda.

 (4) Asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibivale lapsele eraldatakse lasteasutuse koht juhul, kui lapse elukohaks olev asenduskodu või perekonna elukoht, kelle hooldamisel laps on, asub teeninduspiirkonnas.

 (5) Väljapool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtmisel lasteasutusse eelistatakse esmajärjekorras teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse avalduste esitamise ajalist järjekorda.

§ 5.  Lasteasutuse koha kasutamine

 (1) Lasteasutuse juht sõlmib vanemaga lasteasutuse koha kasutamise lepingu (edaspidi leping).

 (2) Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
 1) lapse isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või vastav tõend) või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
 2) vanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
 3) erivajadust kinnitav dokument või nõustamiskomisjoni soovitus (sobitusrühma või erirühma võtmisel).

 (3) Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteasutuse juht vanemale:
 1) käesolevat määrust;
 2) lasteasutuse lasteaiatasu määrasid ja tasumise korda;
 3) lasteasutuse kodukorda.

 (4) Lasteasutuse lahtiolekuajad ja päevakava on toodud lasteasutuse kodukorras.

 (5) Suvisel puhkeperioodil (juulikuus) töötab Viimsi Lasteaedade valverühm. Jõulupühade ja aastavahetuse perioodil töötavad vastavalt vajadusele Viimsi Lasteaiad majades valverühmad.

 (6) Püünsi lasteaed on juulikuus suletud. Sellel perioodil, vastavalt kokkuleppele Viimsi Lasteaedade direktoriga, saab lasteasutuse kohta kasutada Viimsi Lasteaedade valverühmas, tasudes lasteaiamaksu ettemaksuna.

§ 6.  Lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
 1) vanema avalduse alusel;
 2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi tõttu viibida lasteasutuses;
 3) lapse kooliminekul, kusjuures lasteasutuse ja vanema vaheline leping lasteasutuse koha kasutamise kohta lõpetatakse hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 30. juunil;
 4) laps on lasteasutusest puudunud vähemalt 2 kuud ja lasteasutust ei ole pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud;
 5) juhul kui lapsevanemal on vaatamata korduvale meeldetuletamisele tasumata 2 kuu lasteaiakoha tasu.

 (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel kustutatakse laps lasteasutuse nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval, millest lasteasutuse juht teavitab vanemat kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva ette.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 05.03.2015 määrus nr 9 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rein Loik
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär