HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 57

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Vastu võetud 14.02.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Raasiku valla eelarvest eraüldhariduskooli (edaspidi: erakool) pidaja tegevuskulude katmises osalemise tingimusi ja korda ajavahemikul 1. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2019.

§ 2.   Erakool

  Erakoolina käsitletakse käesolevas määruses eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi: erakooli pidaja) õppeasutust, mille õppekava on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi ning mille tegevuse tulemusena on võimalik omandada põhi- või keskharidust.

§ 3.   Erakooli tegevuskulude katmises osalemise tingimused

  Raasiku vald osaleb erakooli tegevuskulude katmises, kui:
  1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
  3) erakooli pidajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Raasiku vald;
  5) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.   Erakooli tegevuskulude katmine

  (1) Raasiku vald osaleb erakooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub tegevuskulude katmise kalendrikuu 10. kuupäeval Raasiku valla haldusterritooriumil.

  (2) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, kaetakse erakooli tegevuskulusid päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

  (3) Erakoolile tasutakse tegevuskuludes osalemise eest erakooli poolt esitatud arvete alusel üks kord kalendrikuus.

§ 5.   Erakooli tegevuskulude katmise määr

  Erakooli tegevuskulude katmise määraks 1. jaanuarist 2017. a kuni 31. detsembrini 2019. a on 25 % erakooli asukoha omavalitsuse keskmisest õppekoha maksumusest ühes kuus, kuid mitte rohkem kui 25 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärast ühes kuus.

§ 6.   Erakooli pidaja teavitamiskohustus

  (1) Erakooli pidaja on kohustatud Raasiku vallavalitsust teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

  (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama Raasiku vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet määruses sätestatud tingimuste täitmise üle teostab Raasiku vallavalitsus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017. a.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json