KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Raasiku valla lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 66

Raasiku valla lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 14.02.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Raasiku valla lemmikloomade pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise nõuded Raasiku valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi lemmikloomapidaja) on lemmikloom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb lemmikloomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Lemmikloomapidaja on kohustatud täitma põllumajandusministri poolt kehtestatud nõudeid lemmikloomade pidamisel.

  (4) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks, jahipidamiseks, turvalisuse tagamiseks, tõu aretamiseks vm eesmärgil peetav loom (imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu);
  2) lemmikloomapidaja on isik, kes on lemmiklooma omanik või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga;
  3) hulkuv lemmikloom on väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumit järelevalveta viibiv lemmikloom;
  4) avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  5) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi segav tegevus;
  6) ohustamine on lemmikloomapidaja tegevus või tegevusetus, millega seatakse ohtu teiste inimeste elu, tervis või vara;
  7) kiibistamine on lemmiklooma naha alla elektroonilise andmekandja, mis sisaldab ainulaadset 15-kohalist numbrikombinatsiooni ning võimaldab tuvastada lemmikloomapidaja, paigaldamine.

§ 3.   Lemmiklooma pidamise nõuded

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Lemmikloomapidaja peab välistama lemmiklooma ära jooksmise ja inimestele või loomadele kallale tungimise võimaluse.

  (2) Lemmiklooma kadumisel või lahti pääsemisel tuleb lemmikloomapidajal viivitamata viia läbi otsingud ja korraldada lemmiklooma püüdmine.

  (3) Lemmikloomapidaja on kohustatud teatama kohe veterinaararstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi, kui lemmikloom on hammustanud inimest või looma või kui lemmiklooma on rünnanud metsloom, aga ka siis kui lemmikloom käitub ebaloomulikult või on marutaudi kahtlusega.

  (4) Hoonete üldkasutatavates ruumides ja territooriumitel lemmikloomaga viibides on lemmikloomapidaja kohustatud järgima kinnistu omaniku või omanike kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (5) Hulkuva lemmiklooma korduvale toitjale laienevad lemmikloomapidaja kohustused ja vastutus. Hulkuva lemmiklooma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud korterelamu kodukorraga, on keelatud.

  (6) Juriidilisest isikust lemmikloomapidajal on kohustus määrata lemmiklooma heaolu eest vastutav füüsiline isik.

  (7) Lemmikloomapidamine ei tohi häirida avalikku korda.

  (8) Lemmiklooma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

  (9) Lemmikloomapidaja on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu(de)le võimalikule ohule viitava sildi.

  (10) Koerte ja kasside kiibistamine on kohustuslik, teiste lemmikloomade puhul on kiibistamine soovituslik.

  (11) Koera ja kassi peab kiibistama neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates päevast, millal lemmikloom sai kolme kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer või kass tuleb märgistada neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates omandamise päevast. Seda punkti ei rakendata koerte ja kasside osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut.

  (12) Soovitatav on avalikus kohas liikuvad lemmikloomad varustada kaelarihmaga, millel on märgistus lemmikloomapidaja kontaktandmetega.

  (13) Kiibistatud lemmikloom peab olema registreeritud Kohalike omavalitsuste Lemmiklooma registris LLR.

  (14) Kiibistamisega seotud kulud kannab lemmikloomapidaja.

  (15) Lemmikloomapidaja peab tagama lemmikloomade vaktsineerimise vastavalt kehtestatud õigusaktidele.

  (16) Lemmikloomapidaja on kohustatud ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

  (17) Lemmikloomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama avalikus kohas oma lemmiklooma väljaheited.

  (18) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta või panna toime muu lemmiklooma suhtes lubamatu tegu.

  (19) Lemmikloomale on keelatud tekitada valu ja füüsilisi ning vaimseid kannatusi.

  (20) Lemmikloomapidaja, kes soovib oma lemmikloomast loobuda, peab tagama uue lemmikloomapidaja leidmise või nõuetekohase eutanaasia veterinaararsti poolt.

§ 4.   Lemmiklooma avalikus kohas viibimise nõuded

  (1) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv, koonurihm). Ühistranspordis tuleb lisaks jalutusrihmale kasutada koertel suukorvi või koonurihma.

  (2) Lemmikloomapidajal on keelatud võtta lemmiklooma kaasa kauplusesse, toitlustusasutusesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakule, avalikku supluskohta, noorsootöö- ja haridusasutuse territooriumile ning muudesse rahvarohketesse paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele üritustele ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga või koonurihmaga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde kuni lemmikloomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid ja loomi, liiklust ning koera tervist.

  (4) Lemmikloomapidaja on kohustatud oma lemmiklooma väljaheited koheselt koristama. Lemmikloomapidaja peab ära hoidma lemmiklooma poolt tekitatava reostuse võõrale varale s.h sõidukitele ja ehitistele urineerimise.

  (5) Nakkusohtlikult haige lemmikloomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 5.   Omanikuta või hulkuvate lemmikloomade püüdmisel kehtivad reeglid

  (1) Hulkuvate lemmikloomade varjupaika viimise korraldab Raasiku vallavalitsus.

  (2) Kui hulkuva lemmiklooma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle lemmiklooma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud lemmikloomapidaja.

  (3) Kui hulkuv lemmikloom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada lemmikloomapidajale, tuleb lemmikloom kuni lemmikloomapidajale tagastamiseni paigutada varjupaika. Lemmiklooma hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva lemmiklooma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga veebileheküljel. Nimetatud aja jooksul tuleb lemmikloomapidajal lemmikloom tagasi nõuda tasudes lemmiklooma püüdmis- ja pidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse lemmikloom uuele lemmikloomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega uut omanikku leida, võib läbi viia lemmiklooma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

§ 6.   Eeskirja rikkumine

  (1) Lemmikloomapidaja kannab vastutust oma lemmiklooma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 12.04.2011. a määrus nr 12 ”Raasiku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

§ 9.   Paragrahvi pealkiri

  Määrus jõustub 01. märtsil 2017. a.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json