Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 27. novembri 2012. a määruse nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 67

Raasiku Vallavolikogu 27. novembri 2012. a määruse nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 14.02.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 ja § 662 alusel

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 27. novembri 2012. a määruses nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri tehakse järgmised muudatused:

  (1) Paragrahvi 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse:
„13) Amortiseerunud sõiduk – sõiduk, millel puuduvad mehaanilised osad või kereosad või klaasid või rattad või mille kere on roostetanud ning mis ei suuda liikuda omal jõul ja mis oma välimusega riivab valla väljanägemist.“

  (2) Paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:
„16) Kasutuseta sõiduk – sõiduk, mis on registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus või tehnoülevaatus või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt korrast ära.“

  (3) Paragrahvi 12 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse:
„15) sõita või parkida mootorsõiduki ja/või haagise ning kasutuseta sõidukit haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel, kergliiklusteedel ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades, v.a maaomaniku loal;“

  (4) Paragrahvi 12 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse:
„17) parkida amortiseerunud sõidukit ning kasutuseta sõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavapoolses õues. Amortiseerunud sõidukit ning kasutuseta sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maaomaniku või -valdaja luba;“

  (5) Paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 28 järgmises sõnastuses:
„28) tiheasustusalal põllumajandusloomade ja -lindude pidamine vallavalitsuse kooskõlastuseta.“

§ 2.   Määrus jõustub 01. märtsil 2017.a

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json