SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 6

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigete 31-33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite (edaspidi vahendid) kasutamist.

  (2) Määruse alusel korraldatakse teenuse osutamist raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Järva vallas.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Vahendeid kasutatakse raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele abi osutamiseks, mis seisneb toetavate sotsiaalteenuste osutamises, korraldamises ja arendamises.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused (edaspidi teenus) on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
  3) lapse intervallhooldus;
  4) lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse);
  5) lapse ja tema pere nõustamine ning erinevad teraapiad;
  6) lapse täiendavad rehabilitatsiooniteenused;
  7) turva- ja tugikodu teenus;
  8) abi- ja tugivahendite soetamine;
  9) eluruumi kohandamine;
  10) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulude katmine;
  11) muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 3.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja Järva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  2) otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  3) eestkoste puhul kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping.

  (2) Vajadusel võib vallavalitsus küsida taotluse menetlemiseks täiendavaid dokumente.

  (3) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi, arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (4) Raske ja sügava puudega lapsele võib teenust taotleda kuni kalendriaasta, mil laps saab 18-aastaseks, lõpuni.

§ 4.   Teenuse määramine ja määramisest keeldumine

  (1) Teenuse määramise või määramata jätmise ning teenuse mahu otsustab vallavalitsus sotsiaalosakonna ametniku ettepanekul 10 tööpäeva jooksul arvates § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisest.

  (2) Teenused võivad taotlejale olla tasuta või osaliselt tasulised. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest, teenust saava isiku perekonna majanduslikust olukorrast ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

  (3) Teenust ei määrata järgmistel juhtudel:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) taotluse esitaja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  4) taotleja ei ole vallavalitsust koheselt teavitanud teenuse saamise õigust ja teenuse andmist mõjutavatest asjaoludest;
  5) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga.

  (4) Teenuse määramisest keeldumine vormistatakse vallavalitsuse motiveeritud korraldusega.

  (5) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi rentijaga sõlmib vallavalitsus lepingu või tasub teenuse või abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või abi- ja tugivahendi rentijale arve alusel.

§ 5.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 19. juuni 2014 määrus nr 10 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks;

  (2) Ambla Vallavolikogu 13. detsembri 2007 määrus nr 20 "Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja toetuse maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks;

  (3) Imavere Vallavolikogu 15. juuni 2017 määrus nr 10 "Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise tingimused ning kord“ tunnistatakse kehtetuks;

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 29. novembri 2007 määrus nr 18 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks;

  (5) Kareda Vallavolikogu 20. oktoobri 2015 määrus nr 14 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks;

  (6) Koeru Vallavolikogu 30. juuni 2016 määrus nr 25 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json