Teksti suurus:

Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 4 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 7

Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 4 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Järva Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruses nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Järva vald osutab ja korraldab sotsiaalteenuseid ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste Ahula Sotsiaalne Varjupaik, Aravete Hooldekeskus, Imavere Päevakeskus ja Koeru Perekodu kaudu.“
  2) paragrahvi 6 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses: „(3) Sotsiaalteenuste taotluste blanketid kinnitab vallavalitsus.“
  3) paragrahvi 11 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Toetus määratakse tingimusel, et toetuse taotlemisel on ühe lapsevanema ja lapse, kelle eest sünnitoetust taotletakse, elukohana rahvastikuregistrisse kantud Järva vald.“
  4) paragrahvi 19 lõikeid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Käesoleva määruse paragrahvides 9-13 ja 16 nimetatud toetuste määramise või toetuste määramisest keeldumise otsustab sotsiaaltöö spetsialist. (3) Käesoleva määruse paragrahvis 15 nimetatud toetuse määramise või toetuse määramisest keeldumise otsustab lastekaitse spetsialist.“
  5) paragrahvi 64 lisatakse lõige 34 järgmises sõnastuses: "(34) Albu Vallavolikogu 29.01.2015 määruse nr 1 „Lapsevanema osalus Albu valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“ § 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks."

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json