SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 36

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 25
RT IV, 29.12.2017, 120
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2018RT IV, 03.03.2018, 406.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 15 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse §-i 14, § 16 lõike 1, § 23 lõike 1 ja § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab tugiisikuteenuse taotlemise, taotluse menetlemise ning teenuste osutamise tingimused ja korra Saue vallas.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Saue valla elanik – isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald;
 2) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue Vallavalitsuse ametnik või töölepinguline töötaja;
 3) teenuse saaja leibkonna tulu määr – teenuse saaja leibkonna dokumenteeritav tulu leibkonna liikme kohta;
 4) vähekindlustatud pere piirmäär – teenuse saaja leibkonna tulu, mille puhul tulu ühe pereliikme kohta kuus on võrdne või jääb alla riikliku kolmekordset toimetulekupiiri;
 5) tugiisikuteenus (edaspidi teenus) – sotsiaalhoolekande seaduse §-s 23 sätestatud sotsiaalteenus;
 6) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.
 7) spetsialist- erivajadustega laste spetsialist.
[RT IV, 03.03.2018, 4 - jõust. 06.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018]

§ 3.  Teenuse määramise tingimused

  Teenust on õigus saada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 23 toodud tingimustele vastaval isikul, kes on Saue valla elanik ja kellel on tuvastatud oluline kõrvalabi vajadus.

§ 4.  Teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja ametiasutusele vormikohase avalduse, millele lisatakse olemasolul sotsiaalkindlustusameti otsus puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta ning rehabilitatsiooniplaan.

 (2) Kui taotletakse teenuse osutamist lapsele, siis tuleb teenuse osutamise taotlusele lisada Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsus lapse tugiisikuteenusele suunamise või suunamata jätmise kohta.

 (3) Teenuse vajaduse ja mahu väljaselgitamiseks viiakse läbi teenuse vajaduse ja mahu, sh isiku kõrvalabi vajaduse määra hindamise ja hindamise tulemusena koostatakse juhtumiplaan.

 (4) Hindamiseks kasutatakse esitatud dokumente ja klienditöö käigus kogunenud teavet (kodukülastused, vaatlus lasteasutuses, kirjalik info erinevatelt ametkondadelt jmt).

 (5) Teenuse vajaduse, eesmärgi, sisu ja mahu määramisel lähtutakse:
 1) teenuse vajaduse hindamise tulemustest;
 2) iga konkreetse juhtumi eripärast.

 (6) Vajadusel on teenuse taotlejalt õigus nõuda täiendavaid andmeid ja dokumente, mis on asjakohased ja vajalikud taotluse menetlemiseks ja teenuse määramise vajaduse hindamiseks.

 (7) Kui taotleja ei ole esitanud käesolevas paragrahvis nimetatud andmeid või dokumente või neis esineb puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse taotlus seda läbi vaatamata.

 (8) Teenuse määramine, sealhulgas teenuse maht või teenuse mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja selle lisaks olevate dokumentide esitamisest.

§ 5.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutajaks on:
 1) ametiasutusega töö- või käsunduslepingu sõlminud nõuetele vastav füüsiline isik või
 2) juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

 (2) Vahetult teenust osutav isik peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses toodud nõuetele.

 (3) Teenuse taotlejal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku määramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

§ 6.  Teenuse saaja omaosalus

 (1) Teenuse osutamine on tasuline, välja arvatud juhul kui teenuse osutamist finantseeritakse osaliselt või täielikult Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
[RT IV, 03.03.2018, 4 - jõust. 06.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018]

 (2) Teenuse saaja tasub omaosalusena 5% teenuse kuu maksumusest kuus, kuid mitte rohkem kui:
 1) Saue valla eelarvest finantseeritava teenuse kuumaksumuse osa;
 2) teenuse saaja leibkonna tulu määra ja vähekindlustatud pere piirmäära vahe.

 (3) Ametiasutusel on õigus lõpetada teenuse osutamine lõike 2 punktis 2 toodud soodusmääraga juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega.

§ 7.  Teenusele suunamine

 (1) Teenusele suunamise otsustab ametiasutus õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul.

 (2) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui teenuse vajaduse hindamise tulemusena selgub, et teenuse osutamine isikule ei ole põhjendatud.

 (3) Tugiisikuteenuste osutamise või sellest keeldumise otsuses märgitakse järgmised andmed:
 1) otsuse teinud isiku nimi;
 2) otsuse tegemise kuupäev;
 3) lühikokkuvõte taotlusest;
 4) asjaolud, mille põhjal otsus tehakse või selle tegemisest keeldutakse;
 5) resolutsioon, mis sisaldab seisukohta koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta;
 6) teenuse osutamise periood;
 7) teenuse maht;
 8) teenuse sisu ehk kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud;
 9) teenuse osutamise koht;
 10) tasu suurus ja omaosaluse määr.
 11) otsuse vaidlustamise kord;
 12) otsuse teinud isiku allkiri.

 (4) Teenuse osutamiseks sõlmivad vallavalitsus, teenuse saaja ja teenuse osutaja teenusele suunamise otsuse alusel kolmepoolse lepingu.

§ 8.  Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamise leping lõpetatakse ennetähtaegselt ning teenusele suunamise otsus tunnistatakse kehtetuks:
 1) teenuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel, eelkõige teenuse saamise vajaduse lõppemisel või kui teenust saama õigustatud isiku rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole enam Saue vald;
 2) teenuse saaja soovil;
 3) tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult sotsiaaltöötaja või spetsialistiga.
[RT IV, 03.03.2018, 4 - jõust. 06.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018]

§ 9.  Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine ja aruandlus

 (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

 (2) Tugiisik on kohustatud esitama ametiasutusele igakuiselt töötundide arvestuse ja sisulise aruande hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 1. kuupäevaks. Kui teenuse osutamise koht on haridusasutus, kus teenust saav isik õpib, siis on tugiisik kohustatud igakuiselt esitama ainult töötundide arvestuse aruande.

§ 10.  Järelevalve

  Tugiisiku tegevust kontrollib ja teenuse osutamise üle peab arvestust sotsiaaltöötaja või spetsialist.
[RT IV, 03.03.2018, 4 - jõust. 06.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018]

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Ametiasutus määrab haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksuse, ametniku või ametnikud, kes tegutsevad ametiasutuse nimel käesolevas määruses nimetatud ülesannete täitmisel, kui see ei ole määratud volikogu määrusega.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.