HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääneranna valla haridusasutuste hoolekogude kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2020, 2

Lääneranna valla haridusasutuste hoolekogude kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 5
RT IV, 03.03.2018, 57
jõustumine 06.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.10.2020RT IV, 16.10.2020, 119.10.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 ja Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ § 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutustena tegutsevate haridusasutuste (lasteaed-põhikool, põhikool, põhikool-gümnaasium ja ühe asutusena tegutsev huvikool) (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord.

§ 2.   Valla haridusasutuse hoolekogu

  (1) Haridusasutuse hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ.

  (2) Hoolekogu ülesanne on haridusasutuse laste ja õpilaste, õpetajate, haridusasutuse pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb haridusasutuse pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Hoolekogu juhindub oma tegevuses eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, haridusasutuse põhimäärusest ja käesolevast korrast.

2. peatükk Hoolekogude moodustamine 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) vanemate esindajad, arvestusega, et võimalusel oleks esindatud kõik kooli klassiastmed, aga mitte vähem, kui viis vanemate esindajat (välja arvatud põhikoolid I-II kooliastmes);
  3) õppenõukogu esindaja(d);
  4) vilistlaste esindaja;
  5) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub(vad) hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja(d).

  (3) Kui põhikoolis on tõhustatud tuge ja erituge vajavate õpilaste eriklasse, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilasi esindav vanemate esindaja ning õppenõukogu esindaja, kes esindab tugispetsialiste.

  (4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse või mitme lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab lasteasutuse õpetajaid, ning igat lasteasutuse rühma esindavad vanemate esindajad.

  (5) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab gümnaasiumi õpetajaid.

  (6) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja huvikooli hoolekogu koosseisu kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid, huvikooli õppurite esindaja ja huvikooli esindav vanemate esindaja. Kui koolis tegutseb huvikooli õpilasomavalitsus, kuulub hoolekogusse ka selle esindaja.

  (7) Hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (8) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
[RT IV, 16.10.2020, 1 - jõust. 19.10.2020]

§ 4.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab haridusasutuse direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub haridusasutuse direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õppenõukogu esindaja valitakse haridusasutuse pedagoogilise nõukogu või õppenõukogu koosolekul;
  2) õpilaste esindaja valitakse õpilaste koosolekul;
  3) õpilasesinduse esindaja valitakse õpilasesinduse koosolekul;
  4) vanemate esindaja valitakse üldjuhul lasteaia osas õppeaasta algul esimese rühma vanemate koosolekul ja kooli osas vanemate üldkoosolekul;
  5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
  6) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  7) haridusasutuse pidaja esindaja nimetab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu liikme kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

§ 5.   Hoolekogu volituste kestvus

  (1) Hoolekogu volitused kehtivad koosseisu kinnitamise päevast kuni uue koosseisu kinnitamiseni.

  (2) Hoolekogu liikme volitused lõppevad:
  1) liikme kirjaliku avalduse alusel;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase lahkumisel või muul põhjusel haridusasutuse õpilasnimekirjast väljaarvamisel;
  5) kui esindajaks valitud vanema laps on väljaarvatud haridusasutuse õpilaste/laste nimekirjast;
  6) hoolekogu liikme surma korral.

  (3) Hoolekogu liikme volituse lõppemisel teavitab haridusasutuse direktor sellest vallavalitsust, esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

3. peatükk Hoolekogu pädevus ja töökord 

§ 6.   Hoolekogu pädevus

  (1) Hoolekogu pädevus on sätestatud põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 73.

  (2) Lasteaed-põhikooli hoolekogule lisandub koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 sätestatud pädevus.

  (3) Ühe asutusena tegutseva kooli ja huvikooli hoolekogule lisandub huvikooli seaduse § 17 sätestatud pädevus.

  (4) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani.

§ 7.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu erakorralised koosolekud toimuvad vähemalt poolte hoolekoguliikmete, haridusasutuse direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (5) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (6) Teade koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta saadetakse hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (7) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (8) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (9) Hoolekogu töösse võib kaasata spetsialiste, moodustada töörühmi või komisjone.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võtab vajadusel osa haridusasutuse direktor, kes on ühtlasi aruandekohuslane hoolekogu ees.

  (11) Hoolekogu koosolekutel võivad osaleda teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

  (13) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

§ 8.   Hoolekogu otsused

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku (2/3) hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletusel. Hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane.

  (3) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Hoolekogu otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikutel on õigus nendega haridusasutuses tutvuda.

  (5) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor.

§ 9.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 10.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json