Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 59

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 15.02.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punktide 20 ja 37 ning korruptsioonivastase seaduse §-d 12, 13 ja 15 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid), deklaratsioonide esitamise korra ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Deklaratsiooni esitamine

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige ja vallavanem.

  (2) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (3) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitavad huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär ja valla ametiasutuse registripidajad.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 4.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) volikogu esimees - komisjoni esimees;
  2) volikogu revisjonikomisjoni esimees - komisjoni liige;
  3) vallasekretär - komisjoni liige.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutel on kõik korruptsioonivastases seaduses toodud õigused ja kohustused.

§ 5.   Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust valla ametiasutuses koordineerib vallasekretär.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Lihula Vallavolikogu 27.06.2013 määrus nr 12 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine”;
  2) Hanila Vallavolikogu 19.02.2014 määrus nr 8 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine”.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json