SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 66

Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi korras antavad sotsiaaltoetused ja osutatavad sotsiaalteenused ning nende üldtingimused.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise ja taotlemise täpsema korra kehtestab Lääneranna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus.

  (4) Vältimatu sotsiaalabi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

  (1) Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

§ 5.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääneranna vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Lääneranna valla haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Lääneranna vald.

  (3) Vältimatut sotsiaalabi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Lääneranna vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Lääneranna valla haldusterritooriumil.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

§ 6.   Sotsiaaltoetuste liigid

  Lääneranna valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

§ 7.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

  (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus on alla 2-kordse 1-liikmelise pere riikliku toimetuleku piiri.

§ 8.   Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) ranitsatoetus;
  3) matusetoetus;
  4) Tšernobõli Aatomielektrijaama (edaspidi AEJ) avarii tagajärgede likvideerimisel osalenud isikute toetus;
  5) eakate sünnipäevatoetus;
  6) põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetus;
  7) hooldajatoetus.

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetuse suuruseks on 500 eurot.

  (2) Sünnitoetuse summa makstakse välja kahes osas, millest esimene osa on 350 eurot ja teine osa 150 eurot.

  (3) Sünnitoetuse esimene osa makstakse lapsevanemale tingimusel, et vähemalt üks lapsevanem või eestkostja on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi olnud katkematult rahvastikuregistri järgi Lääneranna valla elanik ja sünni registreerimisel kantakse laps rahvastikuregistris Lääneranna valla elanikuks.

  (4) Toetuse esimese osa saamiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse ühe kuu jooksul alates sünni registreerimisest.

  (5) Sünnitoetuse teine osa makstakse lapsevanemale lapse aastaseks saamisel tingimustel, et lapse elukoht on jätkuvalt ja katkematult olnud rahvastikuregistri järgi Lääneranna vald.

§ 10.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetuse suuruseks on 200 eurot.

  (2) Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale või eestkostjale tingimusel, et vähemalt üks lapsevanem või eestkostja ja laps on rahvastikuregistri järgi Lääneranna valla elanikud.

  (3) Toetust makstakse Lääneranna Vallavalitsuse hallatava asutusena tegutseva kooli esimesse klassi astuvatele lastele.

  (4) Toetuse määramisel võetakse aluseks koolide direktorite esitatud 1. klassi õpilaste nimekirjad 10. septembri seisuga.

  (5) Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Lääneranna valla kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu.

§ 11.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse suuruseks on 250 eurot.

  (2) Matusetoetust makstakse surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vallas elanud lahkunu perekonna liikmetele, sugulastele või teistele matmist korraldatavatele isikutele.

  (3) Taotlus matusetoetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul lahkunu surma registreerimisest arvates märkides ära ka lahkunu andmed, kelle matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks toetust taotletakse.

  (4) Toetust ei maksta isiku kohtu poolt surnuks tunnistamise korral.

§ 12.   Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisel osalenud isikute toetus

  (1) Toetus makstakse isikutele, kes on osalenud Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisel.

  (2) Toetuse suurus ühes kalendrikuus on 30 eurot.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku taotluse ning kirjaliku tõendi Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisel osalemise kohta.

§ 13.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Toetus makstakse isikule tema 80. ja 85. sünnipäeval ning alates 90. eluaastast igal sünnipäeval.

  (2) Toetuse suurus on 50 eurot.

  (3) Alates 100. sünnipäevast on toetuse suurus 100 eurot.

§ 14.   Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetus

  (1) Toetuse suurus isikule, kes lõpetab Lääneranna vallas asuva põhikooli kiituskirjaga, on 50 eurot.

  (2) Toetuse suurus isikule, kes lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga, on 70 eurot ja kuldmedaliga, on 100 eurot.

  (3) Toetust on õigus saada ka juhul, kui õpilane õpib väljaspool Lääneranna valda puudest tingitud erivajaduse tõttu.

§ 15.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetus on igakuine toetus hüvitamaks osaliselt puudega inimese hooldajale hooldusega tekkivaid kulusid.

  (2) Hooldajatoetus määratakse ja makstakse igakuiselt teovõimelistele isikutele järgnevalt:
  1) kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu või saab töötada ainult osalise tööajaga;
  2) 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale.

  (3) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt vanemale, eestkostjale või hooldajale järgnevalt:
  1) kuni 18-aastase keskmise puudega lapse hoolduse tagamisel 50 eurot;
  2) kuni 18-aastase raske ja sügava puudega lapse hoolduse tagamisel 100 eurot;
  3) 18-aastase ja vanema raske puudega inimese hoolduse tagamisel 30 eurot;
  4) 18-aastase ja vanema sügava puudega inimese hoolduse tagamisel 50 eurot.

  (4) Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel määratud raske või sügav puue.

  (5) Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle hooldusel oleva inimese elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääneranna vald.

§ 16.   Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus

  (1) Sissetulekust sõltuv toetus on sotsiaalabi toetus ja seda makstakse põhjendatud taotluse alusel üksikisikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse kirjalik taotlus.

  (3) Sotsiaalabi toetuse suuruse otsustab vallavalitsus juhtumipõhiselt vastavalt esitatud andmetele ning kaalutletud ja põhjendatud otsuse alusel.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

§ 17.   Sotsiaalteenuste liigid

  (1) Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus;
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud sotsiaalteenuste eesmärk, sisu ja osutamise üldtingimused on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses.

§ 18.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  (1) Käesolevas määruses nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu.

  (2) Sotsiaalteenuste eest tasumise tingimused, korra ja tasumäärad kehtestab vallavalitsus.

§ 19.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks
Koonga Vallavolikogu 27.06.2017 määrus nr 13 „Koonga valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”,
Hanila Vallavolikogu määrused 25.04.2013 nr 66 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord Hanila vallas” ning 11.03.2009 nr 114 „ Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord”,
Varbla Vallavolikogu määrused 17.09.2008 nr 15 „Valla eelarvest maksmise kord” ning 28.04.2005 nr 9 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord”,
Lihula Vallavolikogu määrused 24.09.2015 nr 9 „Sotsiaaltoetuste kord”, 28.01.2016 nr 1 „ Sotsiaalteenuste kord” ning 22.12.2011 nr 28 „Lihula valla hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord”.

§ 20.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  (2) Määruse § 9 nimetatud sünnitoetust rakendatakse tagasiulatuvalt laste osas, kes on sündinud pärast 15. oktoobrit 2017 ning kes on õigustatud saama sünnitoetust käesoleva määruse alusel.

Arno Peksar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json