Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 67

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna vallale riigieelarvest ja Lääneranna valla eelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud vahendite kasutamine

  Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Lääneranna valla koolides põhi- ning üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.
  1) Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigi poolt sätestatud arvestusliku maksumuse, kaetakse koolilõuna tegeliku ja arvestusliku maksumuse vahe Lääneranna valla eelarvest.

§ 3.   Koolilõuna kulude katmine

  (1) Lääneranna vallale riigieelarvest laekuva toetuse ja valla eelarvest eraldatavate vahendite arvelt kaetakse õpilaste toitlustamisega seotud kulud.

  (2) Õpilaste koolilõuna kulude katmisel riigieelarve eraldistest ülejäävat raha võib vastava arvestuse alusel kasutada õpilaste toitlustamiseks pikapäevarühmas ja õpilaskodus.

§ 4.   Vastutus koolilõuna toetuse kasutamise eest

  Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

§ 5.   Koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine

  Koolilõuna tegeliku maksumuse Lääneranna valla koolides kehtestab Lääneranna Vallavalitsus oma korraldusega.

§ 6.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Lääneranna Vallavalitsus.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 26.01.2006 määrus nr 3 „Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste kasutamise kord” ning Hanila Vallavalitsuse 12.12.2013 määrus nr 2 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord”.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Arno Peksar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json