Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2020, 15

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 13
RT IV, 03.03.2018, 67
jõustumine 03.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2020RT IV, 15.12.2020, 1018.12.2020, rakendatakse alates 14.12.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna vallale riigieelarvest ja Lääneranna valla eelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Lääneranna valla koolides põhi- ning üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kõikidele Lääneranna valla munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavatele õpilastele kaetakse Lääneranna valla eelarvest.

  (3) Distantsõppe ajal toimub õpilaste toitlustamine vanemate sooviavalduste alusel hiljemalt distantsõppe perioodi 6-ndast õppepäevas.

  (4) Listantsõppe ajal otsustab iga kool koostöös valla lastekaitsespetsialisti ja sotsiaalpedagoogiga:
  1) kuidas õpilasi toitlustada (kas koolilõuna või toidupakk);
  2) kuidas korraldada koolilõuna või toidupaki kättesaamine.
[RT IV, 15.12.2020, 10 - jõust. 18.12.2020, rakendatakse alates 14.12.2020]

§ 3.   Koolilõuna kulude katmine

  (1) Lääneranna vallale riigieelarvest laekuva toetuse ja valla eelarvest eraldatavate vahendite arvelt kaetakse õpilaste toitlustamisega seotud kulud.

  (2) Õpilaste koolilõuna kulude katmisel riigieelarve eraldistest ülejäävat raha võib vastava arvestuse alusel kasutada õpilaste toitlustamiseks pikapäevarühmas ja õpilaskodus.

§ 4.   Vastutus koolilõuna toetuse kasutamise eest

  Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

§ 5.   Koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine

  Koolilõuna tegeliku maksumuse Lääneranna valla koolides kehtestab Lääneranna Vallavalitsus oma korraldusega.

§ 6.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Lääneranna Vallavalitsus.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [ Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json