Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hallatava asutuse Lihula Kultuurikeskus põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 191

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hallatava asutuse Lihula Kultuurikeskus põhimäärus

Vastu võetud 15.02.2018 nr 14
RT IV, 03.03.2018, 76
jõustumine 06.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2018RT IV, 29.12.2018, 9501.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lihula Kultuurikeskus

  (1) Lihula Kultuurikeskus (edaspidi keskus) on Lääneranna valla ametiasutuse hallatav asutus, mis korraldab valla kultuurialaste ülesannete täitmist.
[RT IV, 29.12.2018, 95 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus Lääneranna valda.

  (3) Keskus juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel kehtestatud õigus- ja haldusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Keskust rahastatakse valla eelarvest.

§ 2.   Keskuse asukoht

  Keskus asub Lihula linnas. Keskuse postiaadress on Tallinna mnt 1a, 90303 Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond.

2. peatükk Tegevuse eesmärk, ülesanded ja struktuur 

§ 3.   Keskuse tegevuse eesmärk

  (1) Keskuse tegevuse eesmärgiks on säilitada Eesti ja kohalikku kultuuri- ning ajaloopärandit, tagada elanike juurdepääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning korraldada vaba aja veetmist.

  (2) Keskus koostab oma arengukava, aasta tööplaani ning teadustöö ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt keskuse põhiülesannetest. Keskuse arengukava kinnitab vallavolikogu. Tööplaanid kinnitab direktor ning esitab need vallavalitsusele teadmiseks.

§ 4.   Keskuse struktuur ja põhiülesanded

  (1) Lihula Kultuurimaja, mille ülesanne on rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, kultuurialaste teenuste osutamine, võimaluste loomine huvitegevuse harrastamiseks, puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt igaühe soovidele ja eeldustele.

  (2) Lihula Kultuurimaja:
  1) tagab rahvakultuuri säilimise ja arenemise;
  2) edendab valla kultuuri- ja kunstielu;
  3) moodustab taidlus- ja huvialaringe ning -klubisid;
  4) korraldab elanike enesetäiendamist ja vabahariduslikku koolitust;
  5) vahendab professionaalset kunsti;
  6) korraldab elanike kultuurilis-meelelahutuslikku teenindamist;
  7) teeb koostööd ühingute ja asutustega valla või paikkonna ürituste korraldamisel;
  8) edendab valla seltsielu;
  9) osutab ühingutele ja seltsingutele kaasabi ürituste korraldamisel.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 95 - jõust. 01.01.2019]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 95 - jõust. 01.01.2019]

3. peatükk Juhtimine 

§ 5.   Direktor

  (1) Keskust juhib direktor, kelle nimetab ametisse vallavalitsus.

  (2) Tööandja ülesandeid kõigi seadustest tulenevate õiguste ja kohustustega, sh töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine, täidab vallavanem.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul keskuse töötaja, kellele on töölepingu või direktori käskkirjaga pandud direktori ülesannete täitmine.

  (4) Direktori vaba ametikoht täidetakse konkursi korras, mille tingimused kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab keskusele pandud ülesannete ning keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) esindab keskust, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid, annab vajadusel keskuse esindamiseks välja volikirju;
  3) kasutab ja käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat vallavara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
  4) vastutab eelarve täitmise eest ja korraldab järgmise aasta eelarve koostamise;
  5) tagab asjaajamise korraldamise;
  6) teeb ettepanekud keskuse struktuuri muutmiseks;
  7) kinnitab reeglid töökorraldusele;
  8) teeb vallavalitsusele ettepaneku keskuse koosseisu ja töökohtade arvu kinnitamiseks;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepingud;
  10) määrab töötajate tööjaotuse, palgad, lisatasud ja preemiad;
  11) annab täitmiseks kohustuslikke suulisi korraldusi ja käskkirju, kontrollib nende täitmist;
  12) annab keskuse tegevusest aru vallavalitsusele, vallavanemale ja keskuse nõukogule;
  13) kinnitab töösisekorraeeskirja ning muud keskuse sisesed eeskirjad ja juhendid;
  14) teeb ettepanekud osutatavate tasuliste teenuste ja nende (sh piletite) hindade kehtestamiseks;
  15) täidab ilma erikorralduseta muid keskuse juhtimisega olemuslikult seotud ülesandeid.

  (2) Direktori suunab lähetusse vallavanem käskkirjaga ja välislähetusse vallavalitsus korraldusega.

  (3) Direktori töötasu ja puhkuse ajakava kinnitab vallavalitsus korraldusega.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub seaduste ja valla õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Keskuse tegevust finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, oma tegevusest saadud tulust, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

  (3) Keskuse eelarve on vallaeelarve osa ning selle koostamine ja kinnitamine toimub valla õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Keskuse raamatupidamisarvestust peetakse õigusaktidega kehtestatud korras Lääneranna valla ametiasutuse raamatupidamises.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Keskus on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavanema ees.

  (2) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi, eelarve täitmise ja muid aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (3) Keskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vallavara sihipärast kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja tema direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Riiklikku järelevalvet teostatakse õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Järelevalve läbiviimisel avastatud puudused on keskuse direktor kohustatud kõrvaldama järele-valveorgani poolt määratud tähtajaks.

5. peatükk Põhimääruse kinnitamine, tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine 

§ 10.   Keskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Keskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 11.   Keskuse tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine

  Keskuse tegevuse lõpetab või korraldab ümber vallavolikogu.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json