ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 77

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 21.02.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud ning kehtestatakse kulude 1 kuu kohta alljärgnevad piirmäärad:
  1) eluaseme üür 3 (kolm) eurot ja 20 senti ruutmeetri kohta, korterelamu haldamise kulud 2 (kaks) eurot ruutmeetri kohta, korterelamu renoveerimise laenu tagasimakse 2 (kaks) eurot ruutmeetri kohta;
  2) soojusenergia maksumus kaugkütte korral kuni 3 (kolm) eurot ja 85 senti ruutmeetri kohta kuus kütteperioodil;
  3) kütuse maksumus mitte kaugkütte korral kuni 2 (kaks) eurot ja 50 senti ruutmeetri kohta;
  4) elektrikütte maksumus kuni 2 (kaks) eurot ja 50 senti ruutmeetri kohta;
  5) vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus 3 kuupmeetri eest iga pereliikme kohta või kuni 14 (neliteist) eurot ja 70 senti reovee äravedamisteenuse maksumusest;
  6) üldelektrienergia maksumus kuni 150 kWh eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 75 kWh eest;
  7) majapidamisgaasi maksumus balloonigaasi kasutamisel kuni 8,2 kg eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 3,8 kg eest;
  8) hoonekindlustuse kulud kuni 25 senti eluruumi ruutmeetri kohta;
  9) olmejäätmete veotasu kuni 6 (kuus) eurot pereliikme kohta.

§ 2.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramine toimub sotsiaalhoolekande seaduse §-de 131- 135 sätete alusel
üleriigilises sotsiaaltoetuste ja teenuste andmeregistris (STAR).

  (2) Tsentraalse soojavarustuseta ahiküttega majades võib kompenseerida kogu ostetud kütuse maksumuse korraga arvestades kogu kütteperioodi kulu piirmäära vastavate kuude kohta.

  (3) Tarbitud majapidamisgaasi maksumuse võib kompenseerida korraga vastavalt gaasiballooni maksumusele, iga gaasiballooni maksumuse kompenseerimise arvestuslikuks aluseks on kulu kuunormid.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kanda isikule määratav toimetulekutoetusega kaetav eluruumi kasutamise kulu eluruumi kasutamise kulusid saama õigustatud isiku või teenust osutava isiku arvelduskontole.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 20. aprilli 2016 määrus nr 50 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 9. märtsi 2016 määrus nr 2 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json