Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 78

Ametiautode kasutamise kord

Vastu võetud 27.02.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Kehtna valla (edaspidi vald) ametiautode kasutamise ja parkimise korra.

§ 2.   Ametiautode kasutamine

  (1) Valla omandis või kasutuses oleva sõiduki (edaspidi ametiauto) ametialase kasutamise õigus on Kehtna Vallavalitsuse ja allasutuste (edaspidi koos vallavalitsus) ametnikel ja töötajatel (edaspidi koos kasutaja), kellel on kehtiv juhiluba.

  (2) Ametiautole määrab vastutava kasutaja ja gara˛eerimise koha vallavanem oma käskkirjaga. Ametiauto on kasutaja isiklikul materiaalsel vastutusel auto kasutuse ajal. Kui ametiauto kasutaja gara˛eerib sõidukit oma elukohas, siis kannab ta ka siis materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest.

  (3) Kasutaja võib kasutada ametiautot ainult teenistusülesannete täitmiseks ja tööks vajalike sõitude tegemiseks selles eelnevalt vastutava kasutajaga kokku leppides.

  (4) Ametiautot kasutatakse heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas käesoleva korraga.

  (5) Ametiauto kasutaja on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit. Kõikidest probleemidest teavitatakse vastutavat kasutajat.

  (6) Ametiauto vastutav kasutaja peab korraldama tähtajaliselt ametiauto korralise tehnoülevaatuse, liikluskindlustuse ja muude vajalike dokumentide olemasolu ning kehtivuse. Vastutav kasutaja korraldab ka ametiauto tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidu vahemikule ja vastavalt vajadusele ametiauto remondi.

  (7) Ametiauto kasutamiseks peetakse sõiduarvestust, kus näidatakse:
  1) sõiduki kasutaja nimi;
  2) sõiduki registreerimisnumber;
  3) ametisõidu kuupäev, marsruut ja eesmärk iga sõidukorra puhul;
  4) odomeetri alg- ja lõppnäit ning läbitud kilomeetrid iga sõidukorra puhul;
  5) arvestuse täitmise ajavahemik ja läbitud kilomeetrite arv kokku.

  (8) Sõitu gara˛eerimise kohast tööle ja tagasi loetakse ametisõiduks.

  (9) Sõiduarvestuse kinnitab vallavanem ning see esitatakse eelneva kuu kohta koos muude kuludokumentidega iga järgneva kuu viiendaks tööpäevaks raamatupidamisele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 9.09.2008 määrus nr 11 „Kehtna valla kasutuses oleva auto ametisõitudeks kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

Indrek Kullam
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretäri kohusetäitja

/otsingu_soovitused.json