HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2020, 4

Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 20.02.2020 nr 104

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori valla koolieelsete lasteasutuste direktorite, õppealajuhatajate ja pedagoogide töötasustamise alused.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse direktori töö tasustamine

  (1) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu baasmäär on 1200 eurot.

  (2) Haridusasutuste direktorite töötasu arvutamiseks korrutatakse baasmäär töötasukoefitsiendiga, mille suurus sõltub rühmade arvust ning töötulemustest lasteasutuses järgmiselt: 1 - 5 rühma töötasukoefitsient 1,2 - 1,4; 6 – 8 rühma töötasukoefitsient 1,3 - 1,5; 9 – 13 rühma töötasukoefitsient 1,4- 1,6.

  (3) Kui direktori juhtida on lasteasutus, mille hooned asuvad omavalitsuse erinevates külades või alevikes lisandub tema töötasule 300 – 500 eurot kuus.

  (4) Vallavanemal on õigus haridusasutuse direktorile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest või erakordsete töötulemuste eest, näidates milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
  2) preemiaid;
  3) igakuiseid täiendavaid tasusid kokku kalendrikuus kuni 20% haridusasutuse direktorile määratud töötasumäärast kas nõutavast tulemuslikuma töö eest, haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete eest.

§ 3.   Koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja töötasu alammäär

  Haridusasutuses täistööajaga töötava õppealajuhataja töötasu alammäär on 10% madalam vastava koolieelse lasteasutuse direktori töötasu ja töötasukoefitsiendi põhimäärast.

§ 4.   Koolieelse lasteasutuse pedagoogide töötasu alammäärad

  (1) Pedagoogide töötasu kehtestamisel arvestatakse pedagoogide haridust, atesteerimisel omistatud ametijärku ja vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

  (2) Magistrikraadiga koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu on 1320 eurot kuus.

  (3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate kõrgharidusega õpetajate töötasu alammäärad on järgmised:
  1) vanempedagoog 1275 eurot kuus;
  2) pedagoog 1250 eurot kuus;
  3) noorempedagoog 1250 eurot kuus.

  (4) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate keskeriharidusega õpetajate töötasu alammäärad on järgmised:
  1) vanempedagoog 1250 eurot kuus;
  2) pedagoog 1188 eurot kuus.

  (5) Tähtajalise töölepinguga töötava pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja töötasu alammäär on 1188 eurot kuus.

§ 5.   Tugispetsialisti töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse logopeedi ja eripedagoogi töötasu alammäär on 1400 eurot kuus.

§ 6.   Koolieelse lasteasutuse töötajate täiendavad tasud ja preemiad

  (1) Haridusasutuse direktoril on õigus haridusasutusele eelarves personalikuludeks ettenähtud vahendite piires maksta töötajatele:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei ole määratletud töötaja töölepingus ja/või ametijuhendis ning suurendavad oluliselt töötaja töömahtu;
  2) preemiat tunnustusena tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis.

  (2) Lisatasu määramisel tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on lisatasu määratud.

  (3) Lisatasud täiendavate tööülesannete eest makstakse välja hiljemalt töö tegemisele järgneval kuul.

§ 7.   Töötasu arvestamine

  (1) Haridusasutuse direktor kinnitab pedagoogide töötasu käskkirjaga, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava, käesolev määrus ja haridusasutuse aastaeelarves töötasuks määratud summa.

  (2) Haridusasutuse direktor esitab käskkirja valla raamatupidamisele õppeaasta ja kalendriaasta alguses.

  (3) Pedagoogide täiendavad tasud kinnitab direktor käskkirjaga ja esitab selle valla raamatupidamisele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tori Vallavolikogu 24.01.2019 määrus nr 53 „Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mihkel Kalamees
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json