HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2022, 24

Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 20.02.2020
RT IV, 03.03.2020, 4
jõustumine 06.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2021RT IV, 29.05.2021, 501.06.2021, rakendatakse 1.09.2021
17.02.2022RT IV, 04.03.2022, 507.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori valla koolieelsete lasteasutuste direktorite (edaspidi haridusasutuse direktor), õppealajuhatajate ja pedagoogide töötasustamise alused.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse direktori töö tasustamine

  (1) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu baasmäär on 1280 eurot.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (2) Haridusasutuste direktorite töötasu arvutamiseks korrutatakse baasmäär töötasukoefitsiendiga, mille suurus sõltub rühmade arvust ning töötulemustest lasteasutuses järgmiselt:
   1 – 5 rühma töötasukoefitsient 1,2 - 1,4;
   6 – 8 rühma töötasukoefitsient 1,3 - 1,5;
   9 – 13 rühma töötasukoefitsient 1,4 - 1,6.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (4) Vallavanemal on õigus haridusasutuse direktorile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest või erakordsete töötulemuste eest, näidates milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
  2) preemiaid;
  3) igakuiseid täiendavaid tasusid kokku kalendrikuus kuni 20% haridusasutuse direktorile määratud töötasumäärast kas nõutavast tulemuslikuma töö eest, haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete eest.

§ 3.   Koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja töötasu alammäär

  Haridusasutuses täistööajaga töötava õppealajuhataja töötasu alammäär on 10% madalam vastava koolieelse lasteasutuse direktori töötasu ja töötasukoefitsiendi põhimäärast.

§ 4.   Koolieelse lasteasutuse pedagoogide töötasu alammäärad

  (1) Pedagoogide töötasu kehtestamisel arvestatakse pedagoogide haridust, atesteerimisel omistatud ametijärku ja vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

  (2) Magistrikraadiga koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1412 eurot kuus.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate kõrgharidusega õpetajate töötasu alammäärad on järgmised:
  1) vanempedagoog 1365 eurot kuus;
  2) pedagoog 1340 eurot kuus;
  3) noorempedagoog 1340 eurot kuus;
  4) pedagoog, kes töötab rühmas ühe õpetaja süsteemil 1412 eurot kuus.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (4) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate keskeriharidusega õpetajate töötasu alammäärad on järgmised:
  1) vanempedagoog 1340 eurot kuus;
  2) pedagoog 1280 eurot kuus.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (5) Tähtajalise töölepinguga töötava pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja töötasu alammäär on 1280 eurot kuus.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (6) Abiõpetaja, kellel on keskharidus, sealhulgas lapsehoidja kutse või pedagoogilised kompetentsid töötasu alammäär on 1020 eurot kuus.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

§ 5.   Tugispetsialisti töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse logopeedi ja eripedagoogi töötasu alammäär on 1450 eurot kuus.
[RT IV, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

§ 6.   Koolieelse lasteasutuse töötajate täiendavad tasud ja preemiad

  (1) Haridusasutuse direktoril on õigus haridusasutusele eelarves personalikuludeks ettenähtud vahendite piires maksta töötajatele:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei ole määratletud töötaja töölepingus ja/või ametijuhendis ning suurendavad oluliselt töötaja töömahtu;
  2) preemiat tunnustusena tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis.

  (2) Lisatasu määramisel tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on lisatasu määratud.

  (3) Lisatasud täiendavate tööülesannete eest makstakse välja hiljemalt töö tegemisele järgneval kuul.

§ 7.   Töötasu arvestamine

  (1) Haridusasutuse direktor kinnitab pedagoogide töötasu käskkirjaga, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava, käesolev määrus ja haridusasutuse aastaeelarves töötasuks määratud summa.

  (2) Haridusasutuse direktor esitab käskkirja valla raamatupidamisele õppeaasta ja kalendriaasta alguses.

  (3) Pedagoogide täiendavad tasud kinnitab direktor käskkirjaga ja esitab selle valla raamatupidamisele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json