ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2020, 17

Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 19.02.2020 nr 61

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 104 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja äraveoga Rakvere valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse, looduskaitseseaduse, jäätmeseaduse, keskkonnajärelevalve seaduse ja nende rakendusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad purgimisteenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning nende rakendusaktides sätestatu tähenduses ning legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) purgimisteenus - reovee kogumismahutist väljapumpamine, äravedamine ja purgimissõlme juhtimine;
  2) reovee kohtkäitlus (edaspidi kohtkäitlus) - reovee kogumine kogumismahutisse, äravedu kogumismahutist ja purgimine ühiskanalisatsiooni või reovee puhastamine omapuhastis;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis (edaspidi kohtkäitlusrajatis) - lekkekindel kogumismahuti (sh kuivkäimla lampkast) või omapuhasti;
  4) reovesi - on olmetingimustes või tööstuses kasutatud vesi, mille saasteainete hulk ületab lubatud piirmäära, ja mida tuleb enne suublasse või pinnasesse juhtimist puhastada;
  5) heitvesi - on mehaaniliselt või bioloogiliselt puhastatud reovesi, mille saasteainete hulk pärast puhastamist vastab lubatud piirmäärale, ja mida saab juhtida suublasse või pinnasesse.
  6) ie (inimekvivalent) - on ühe inimese tekitatud keskmine reostusmaht ööpäevas.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse ala

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks selle tekkekoha kinnistu või kinnistute (juhul kui tegemist on ühise süsteemiga) piires väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud reoveekogumisalasid.

  (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Üle 2000 inimekvivalendiga (edaspidi ie) reostuskoormusega reoveekogumisalal asuvatel aladel on omapuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite, kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Lekkekindla kogumismahuti paigaldamine ja selle tühjendamise korraldamine kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme on lubatud, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi.

  (4) Alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud lekkekindlate kogumismahutite kasutamine ja vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvee immutamine tingimusel, et on tagatud immutuskoha nõuetekohane kaugus ümbruskonna puur- ja salvkaevude hooldusalast (minimaalselt 50 m).

  (5) Reoveekogumisalata kompaktse asustusega aladel (näiteks külasüdamed, aiandus- või suvilakooperatiivid vms), kus ei ole võimalik tagada heitvee immutuskoha nõuetekohast kaugust ümbruskonna puur- ja salvkaevudest ja kus on oht puurkaevude vee saastumiseks, tuleb kasutada reovee kogumist kogumismahutisse.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle alusel antud reoveekäitlust reguleerivatest õigusaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa Liidu standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit või omapuhastit.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik peavad olema lekkekindlad, tühjendatavad ning kaitstud külmumise eest.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ning puur- ja salvkaevu hooldusalas. Reovee kohtkäitlusrajatis (väljaarvatud kuivkäimla lampkast) peab jääma elamust vähemalt 10 m kaugusele või pealt kinnine mahuti vähemalt 5 m kaugusele.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades selle liikumatuse.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise mahuteid peab olema võimalik aastaringselt tühjendada ning tagatud peab olema tühjendusveoki juurdepääs.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peavad vastama tootele esitatud nõuetele.

  (8) Reovee kogumismahuteid tuleb regulaarselt tühjendada ja selle täituvust kontrollida.

  (9) Reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (10) Tuleb vältida sademe- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse.

  (11) Kogumismahuti minimaalne mahutavus on 5 m3.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ümberehitamine, asendamine samaväärsega ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kohtkäitlus koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Kogumismahuti paigaldamisel iseseisva ehitisena või olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel/asendamisel tuleb esitada kanalisatsioonisüsteemi muutmiseks või terviklikuks asendamiseks ehitusteatis koos kinnistu asendiplaani ja mahuti mõõtmetega (maht), väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne rajatise paigaldamise alustamist.

  (3) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või ümberehitamisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti andmed (sealhulgas sertifikaat) esitada koos hoone kasutusloa taotlusega ning eraldi teatist esitama ei pea;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada kasutusteatis koos kogumismahuti sertifikaadiga vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet. Rakvere Vallavalitsusel (ametiasutusena) (edaspidi ametiasutusel) on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Kohtkäitlussüsteemi rajamisel, kasutamisel ja likvideerimisel tuleb aluseks võtta ehitusseadustikus, veeseaduses, keskkonnaministri 31. juuli 2019. a määruses nr 31 "Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus" ja muudes veeseaduse alusel kehtestatud asjakohastes määrustes sätestatud tingimused.

  (2) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti rajamiseks isiklikus majapidamises tuleb esitada ehitusseadustiku kohane ehitusteatis koos asendiplaaniga.

  (3) Omapuhasti kujade ulatumisel naaberkinnistule lisatakse ehitusprojektile naaberkinnistu omanike nõusolekud.

  (4) Reovee kogumismahuti või isikliku majapidamise omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb esitada kasutusteatis koos teostusjoonisega.

  (5) Omapuhasti jõudlusega kuni 50 ie tuleb taotleda ehitusseadustiku kohane kasutusluba ja esitada alljärgnevad lisadokumendid:
  1) teostusjoonis;
  2) üleandmis-vastuvõtuakt;
  3) kaetud tööde aktid;
  4) kasutus- ja hooldusjuhend;

  (6) Heitvett tohib veekogusse (kraav, oja, jõgi, meri jne) juhtida ainult vee erikasutusloa olemasolul.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatist tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab olema ohutu inimesele, varale ja keskkonnale.

  (4) Omapuhasti olukorda tuleb vähemalt kord poolaastas kontrollida, tulemused tuleb kanda hoolduspäevikusse, vastavalt vajadusele teha hooldustöid. Omapuhastit tuleb hooldada vastavalt puhasti ekspluatatsioonieeskirjale.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde kirjeldust (puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine jms) ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

  (6) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimasel viiel aastal tehtud kanded.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat, et keskkonnainspektori või vallavalitsuse volitatud isiku nõudmisel oleks see ettenäidatav kui faktiline tõendusmaterjal käitlusrajatise nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

  (8) Omapuhasti tuleb ümber ehitada, kui reovee koostis või kogus on arvestataval määral muutunud ning vee erikasutusloa nõudeid ei ole enam võimalik täita.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatise mahutid tuleb enne likvideerimist tühjendada ning tühjendusjärgselt purgija poolt puhtaks pesta;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja vastavalt kehtivale seadusandlusele vajadusel pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks tuleb enne kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada ehitusteatis ehitise lammutamise kohta. Pärast reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimist tuleb vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist esitada ehitise täieliku lammutamise teatis, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendav õiend.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele;
  3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda purgijale.

  (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – üks aasta liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Purgija peab omama registreeringut äriregistris ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Purgija peab teenuse osutamisel purgimiskoha kasutamiseks sõlmima lepingu vastava vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Purgija on kohustatud väljastama kliendile igakordselt teenuse osutamise kohta arve, kus on kirjas teenuse lühikirjeldus, teisaldatav kogus ja kuupäev.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on kogutud reovee juhtimine veekogusse või pinnasele (sealhulgas immutamine pinnasesse) keelatud. Reovee ja fekaalide väljaveol ning ühiskanalisatsiooni purgimisel võib purgida vee-ettevõtja poolt määratud purgimiskohtades vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu alusel.

  (5) Ametiasutusel on õigus nõuda Rakvere valla haldusterritooriumil purgimisteenust osutavatelt ettevõtjatelt infot purgimisteenuse kasutajate kohta.

  (6) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Rakvere valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustuse aladel, kattes haisu vältimiseks kuivkäimla sisu mullakihiga või muu haisu levikut tõkestava materjaliga, vältides võimalikku reostusohtu olemasolevatele salv- ja puurkaevudele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist - 1. detsembrini järgides keskkonna- ja tervisekaitsenõudeid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustuse aladel.

§ 10.   Vastutus

  (1) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik või volitatud esindaja või purgija.

  (2) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja Rakvere Vallavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teavitama Rakvere Vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja (purgija).

§ 11.   Järelevalve

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet Rakvere vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teostaja teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Rakvere Vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Sõmeru Vallavolikogu 27.10.2015 määrus nr. 36 „Sõmeru valla reoveevee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rakvere Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr.16 „ Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json