Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruse nr 14 „Keila linna ehitusmääruse“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2020, 18

Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruse nr 14 „Keila linna ehitusmääruse“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lõike 2 alusel ning arvestades keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust ja muinsuskaitseseadust.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruses nr 14 „Keila linna ehitusmäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lõike 2 alusel ning arvestades keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust ja muinsuskaitseseadust. “;
  2) paragrahvi 1 punkt 1, § 4 lõike 1 punktid 4, 16 ja 17, § 5 – 7, § 8 lõige 6, § 9 lõige 2, § 10, § 13 lõiked 2 ja 3, § 14 lõiked 2 – 5, § 15 lõiked 2, 3 ja 7, § 16, § 17 lõiked 1 – 7, § 18, § 19 lõiked 1, 6, 7, § 20 lõige 2, § 21, § 22, § 23 lõige 4, § 25 lõige 1 ja määruse lisad tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määruse rakendamisel kasutatakse mõisteid planeerimisseaduses, ehitusseadustikus, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja muinsuskaitseseaduses ning nende alusel antud õigusaktides toodud tähenduses.“;
  4) paragrahvi 3 punkti 2 lõppu lisatakse sõnad „samuti detailplaneeringute ülevaatamine“;
  5) paragrahvi 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) detailplaneeringu koostamise algatamine, vastuvõtmine, avaliku väljapaneku väljakuulutamine planeerimisseaduse § 142 sätestatud juhtudel“;
  6) paragrahvi 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine, planeeringu kehtetuks tunnistamine;“;
  7) paragrahvi 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) riigi eriplaneeringu kooskõlastamises osalemine;“;
  8) paragrahvi 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„7) üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning planeerimisseaduse § 142 kohase detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või mittealgatamine;“;
  9) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) detailplaneeringu vastuvõtmise, avaliku väljapaneku korraldamise, vastuvõtmisest keeldumise, avaliku arutelu vajaduse määramise, kehtestamise otsustamine, kui seadus ei sätesta teisiti;“;
  10) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa „9 lõikes 10“ tekstiosaga „125 lõikes 5“;
  11) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „maavanema, avalikkuse ja huvitatud isikute“ sõnadega „planeerimisseaduses nimetatud isikute ja asutuste“;
  12) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) planeerimisseaduses ettenähtud isikutele ja asutustele teate saatmine avaliku väljapaneku ja/või avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta;“;
  13) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„10) vajadusel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine planeeritaval maa-alal või selle osal, kui koostatava planeeringu lahendusega kavatsetakse muuta selle maa-ala kohta varem kehtestatud ehitusõigust ning ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamise kavatsusest, põhjustest ja kehtestamisest teatamine kinnisasja omanikule, keda ajutine planeerimis- ja ehituskeeld puudutada võib;“;
  14) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 15 asendatakse sõnad „heakskiitmiseks keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajale“ sõnadega „asjaomastele asutustele kooskõlastamiseks“;
  15) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:
„18) planeerimisseaduse § 130 nimetatud halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks.“;
  16) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) ehitus- ja kasutusteatise kontrollimine ja andmete kandmine ehitisregistrisse linnavalitsuse määratud ametniku poolt ning vajadusel kontrolli tulemusel esitatavate nõuete kohta haldusakti andmine korraldusega;“;
  17) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) ehitusseadustikus nimetatud eriehitiste projekteerimisel ja ehitamisel kohalikult omavalitsuselt küsitava arvamuse andmine korraldusega;“;
  18) paragrahvi 8 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse või korralduse võib tunnistada kehtetuks, kui kolme aasta jooksul otsuse või korralduse tegemisest ei ole linnavolikogu või linnavalitsus detailplaneeringut kehtestanud.“;
  19) paragrahvi 8 lõigetes 8 ja 9 asendatakse sõna „linnavalitsus“ sõnadega „planeeringu koostamise korraldaja“;
  20) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „Harju maavanemale“ sõnaga „Rahandusministeeriumile“;
  21) paragrahvi 11 lõikes 6 esimeses ja teises lauses jäetakse välja sõnad „või suurendamise“;
  22) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Linnavalitsus või määruse § 3 punkti 3 toodud juhul linnavolikogu otsustab detailplaneeringu kehtestamise pärast planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimist avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, insener-tehniliste võrkude, välisvalgustuse ja sademevetekanalisatsiooni või muude planeeritud infrastruktuuride väljaehitamiseks, kui linnavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja ei lepi kokku teisiti.“;
  23) paragrahvi 17 pealkirjast jäetakse välja sõnad „taotlemine, väljastamine ja“;
  24) paragrahvi 17 lõike 8 kolmandas lauses jäetakse välja sõnad „või korteriühisuse“;
  25) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) ehitusprojekt esitatakse elektrooniliselt ja see peab olema vaadeldav üldlevinud vormingutes, mille käitlemine ei nõua tasulist tarkvara;“;
  26) paragrahvi 19 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad „linnaarhitekti ja“;
  27) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „rekonstrueerimisprojekti (renoveeri misprojekti)“ sõnadega „ümberehitusprojekti, laiendusprojekti“;
  28) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Mälestise konserveerimise, restaureerimise, remondi ja ehitamise projektid tuleb muinsuskaitseseaduses ettenähtud juhul kooskõlastada Muinsuskaitseametiga või küsida Muinsuskaitseameti arvamust. Ehitusloa saab väljastada pärast Muinsuskaitseameti poolt vastava kooskõlastuse või arvamuse saamist.“;
  29) paragrahvi 20 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ehitusloa saamiseks esitatav ehitusprojekt peab vastama valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud ja käesolevas määruses sätestatud koostamise ja vormistamise nõuetele ning olema eelnevalt kooskõlastatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikega“;
  30) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ehitusseadustikus sätestatud riiklikku järelevalvet teostab Keila linna haldusterritooriumil linnavalitsuse määratud ametnik.“;
  31) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõnad „kirjalik nõusolek“ sõnaga „ehitusteatis“ vastavas käändes;
  32) paragrahvi 23 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja tänava sulgemise“;
  33) paragrahvi 23 lõikes 5 ja § 25 lõikes 3 asendatakse sõnad „ehitusjärelevalvet tegev“ sõnaga „määratud“ vastavas käändes;
  34) paragrahvi 23 lõikes 6 asendatakse sõnad „Keila linna avaliku korra eeskirjas“ sõnaga „korrakaitseseaduses“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json