Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 77

Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord

Vastu võetud 20.02.2019 nr 80
RT IV, 06.03.2019, 8
jõustumine 09.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2020RT IV, 03.03.2020, 1406.03.2020
20.12.2022RT IV, 29.12.2022, 1901.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Mulgi valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustuste liigitus ja arvestus

  (1) Tunnustuse liigid on:
  1) Mulgi valla aukodanik;
  2) Mulgi valla vapimärk;
  3) Mulgi valla aasta tegu;
  31) Mulgi valla kultuuripreemiad;
[RT IV, 29.12.2022, 19 - jõust. 01.01.2023]
  4) Mulgi valla aukirjaga tunnustamine;
  5) Mulgi valla tänukirjaga tunnustamine;
  6) Mulgi valla auraamatusse kandmine.

  (2) Arvestust väljaantud tunnustuste ning au- ja tänukirjade üle peab vallavalitsus.

2. osa MULGI VALLA AUTASUD 

§ 3.   Mulgi valla aukodanik

  (1) Mulgi valla aukodaniku nimetus on Mulgi valla kõrgeim autasu.

  (2) Aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule ainult üks kord austuseavaldusena Mulgi vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (3) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Motiveeritud kirjalik ettepanek aukodaniku aunimetuse määramiseks esitatakse Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 31. detsembriks.

  (5) Ettepanek peab sisaldama:
  1) aukodaniku kandidaadi nime;
  2) aukodaniku nimetuse omistamise põhjendust;
  3) kirjaliku ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid, ettepaneku esitaja allkirja ja esitamise kuupäeva.

  (6) Mulgi valla aukodaniku nimetus antakse aastas üldjuhul ühele inimesele. Aukodaniku nimetust ei anta postuumselt.

  (7) Aukodaniku nimetuse omistamise otsustab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu). Otsuse poolt peab olema üle poole istungil osalevatest saadikutest.

  (8) Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb:
  1) aukodaniku märk ja tunnistus;
  2) elutööpreemia, mille suurus on 5 x töötasu alammäär, millelt peetakse kinni seadusega ettenähtud maksud;
  3) aukodaniku nimi kantakse Mulgi valla auraamatusse (edaspidi auraamat) ja avalikustatakse.

  (9) Aukodaniku märgi ja tunnistuse kätteandmist valmistab ette ja korraldab ametiasutus.

  (10) Aukodaniku nimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel. Aukodaniku märgi koos tunnistusega annab kätte volikogu esimees või vallavanem.

  (11) Mulgi vallaks ühinenud omavalitsuste Abja, Halliste, Karksi ja Mõisaküla volikogude poolt aukodanikuks nimetatud isikuid käsitletakse Mulgi valla aukodanikena.

§ 31.   Mulgi valla aukodaniku märgi kirjeldus

  Mulgi valla aukodaniku märk on 2-kihiline. Koosneb aluspärjast ca 27x30 mm ja vapist, millel kõrgema tasapinnana asetseb Mulgi valla vapp ca 12x14 mm. Aluspärg on valmistatud 925 hõbedast, modelleeritud, oksüdeeritud ja puhastatud. Vapp on valmistatud 925 hõbedast, matistatud faktuuriga, oksüdeeritud ja puhastatud. Vapp kannab kesksel kohal teksti „MULGI VALD“ üleval ja „AUKODANIK“ all. Kõrgemal tasapinnal asetsev Mulgi valla vapi neli linaõit on kaetud sinise kuumemailiga ja südamikud on osaliselt kullatud. Vapp on sile ja läikiva viimistlusega (lisa 1).
[RT IV, 03.03.2020, 14 - jõust. 06.03.2020]

§ 4.   Mulgi valla vapimärk

  (1) Mulgi valla vapimärk (edaspidi vapimärk) antakse füüsilisele isikule väljapaistva saavutuse eest või kelle töö, looming on andnud olulise ja püsiva panuse Mulgi valla arengusse.

  (2) Ettepanekuid vapimärgi andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Vapimärki annetamine otsustatakse vastavalt esitatud taotlustele. Taotlus peab olema esitatud 2 kuud enne planeeritavat vapimärgi üleandmise aega. Motiveeritud kirjalik ettepanek Mulgi valla vapimärgi annetamiseks esitatakse vallavalitsusele

  (4) Ettepanek peab sisaldama:
  1) vapimärgi kandidaadi nime;
  2) vapimärgi omistamise põhjendust;
  3) ürituse nime, kus soovitakse vapimärgi üleandmist;
  4) kirjaliku ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid, ettepaneku esitaja allkirja ja esitamise kuupäeva.

  (5) Vapimärgi omistamise otsustab Mulgi Vallavolikogu. Otsuse poolt peab olema üle poole istungil osalevatest saadikutest.

  (6) Vapimärgiga andmisega kaasneb:
  1) vapimärk ja tunnistus;
  2) vapimärgi saaja nimi kantakse auraamatusse ja avalikustatakse.

  (7) Vapimärgi ja tunnistuse kätteandmist valmistab ette ja korraldab vallavalitsus.

  (8) Vapimärgi annab autasustatavale kätte volikogu esimees või vallavanem sobival pidulikul üritusel.

§ 41.   Mulgi valla vapimärgi kirjeldus

  Mulgi valla vapimärk on 2-kihiline, mis koosneb aluspärjast ca 21x23 mm ja Mulgi valla vapist ca 12x14 mm. Aluspärg on valmistatud 925 hõbedast, modelleeritud, oksüdeeritud ja puhastatud. Mulgi valla vapp on valmistatud 925 hõbedast. Neli linaõit on kaetud sinise kuumemailiga ja südamikud on osaliselt kullatud. Vapp on sile ja läikiva viimistlusega (lisa 2).
[RT IV, 03.03.2020, 14 - jõust. 06.03.2020]

§ 5.   Märgi kandmine

  (1) Mulgi valla aukodaniku märki ja valla vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (2) Märki kantakse üldjuhul rinnal vasakul küljel.

§ 6.   Mulgi valla aasta tegu

  (1) Tiitel „Mulgi valla aasta tegu“ antakse üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Mulgi vallale kui paikkonnale tuntust hinnataval aastal.

  (2) Tiitliga kaasneb mälestusese, tunnistus ning tiitli saaja nimi kantakse auraamatusse.

  (3) Tiitli „Mulgi valla aasta tegu“ andmise otsustab vallavalitsus.

  (4) Tunnustuse annab tiitli saajale või tema esindajale pidulikult kätte vallavanem või volikogu esimees sobival pidulikul üritusel.

§ 61.   Mulgi valla kultuuripreemiad

  (1) Mulgi valla kultuuripreemia (edaspidi preemia) määratakse väljapaistva tegevuse eest kultuuri edendamisel või saavutuste eest kultuuri vallas.

  (2) Preemia määratakse Mulgi vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule (isikute grupile) või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik.

  (3) Preemia määramisel arvestatakse saavutusi kultuuri vallas, loomingulist tegevust, tulemuslikkust kultuuritöö korraldamisel, panust kultuuri propageerimisel kalendriaasta jooksul. Preemia suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega lähtudes eelarvelistest vahenditest.

  (4) Igal aastal määratakse kuni kolm preemiat ja üks aunimetus „Mulgi valla Linaõis“, mis on Mulgi valla kultuurivaldkonna kõrgeim autasu.

  (5) Mulgi valla Linaõis aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Mulgi vallas.

  (6) Mulgi valla Linaõis aunimetuse laureaadile antakse üle meene, tänukiri, rahaline preemia Eesti Vabariigi keskmise palga ulatuses. Laureaat kantakse Mulgi valla auraamatusse.

  (7) Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 31. detsembriks.

  (8) Esitatud taotlused vaatab läbi Mulgi Vallavolikogu haridus-ja kultuurikomisjon.

  (9) Komisjon esitab oma seisukoha tunnustuse saajate omistamiseks vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks.

  (10) Preemiate saajad kinnitab vallavalitsus korraldusega ja üleandmine toimub vastaval tunnustusüritusel.
[RT IV, 29.12.2022, 19 - jõust. 01.01.2023]

§ 7.   Mulgi valla aukiri

  (1) Mulgi valla aukiri (edaspidi aukiri) antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö, tegevus või saavutused on silma paistnud ning kaasa aidanud Mulgi valla maine kujundamisele.

  (2) Aukiri antakse välja vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Põhjendatud ettepanek aukirja väljaandmiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt 10 tööpäeva enne soovitavat aukirja üleandmise päeva. Taotluses võib ära märkida ürituse, kus soovitakse aukirja üleandmist.

§ 8.   Mulgi valla tänukiri

  (1) Mulgi valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse tänuavaldusena Mulgi Vallavalitsuse teenistujale või vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse ning töötamise eest, füüsilisele või juriidilisele isikule koostöö eest Mulgi vallaga või seoses tähtpäevaga või muudel juhtudel vastavalt vallavanema või volikogu esimehe otsusele.

  (2) Tänukirja annab välja vallavanem või volikogu esimees oma käskkirjaga.

  (3) Põhjendatud ettepanek tänukirja väljaandmiseks esitatakse vallavalitsuse ametiasutusele vähemalt 5 tööpäeva enne soovitavat tänukirja üleandmise päeva. Taotluses võib ära märkida ürituse, kus soovitakse aukirja üleandmist.

  (4) Vallavanem võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta.

§ 9.   Mulgi valla auraamat

  (1) Mulgi valla auraamatusse (edaspidi auraamatusse) kantakse Mulgi valla aukodaniku ja Mulgi valla vapimärgi saajate nimed ning Mulgi valla aasta tegu tiitli pälvinud isikud.

  (2) Auraamatusse kantakse austusavalduse liik, saaja nimi (teene kirjeldus) ja omistamise aeg. Tunnustuse saaja annab Mulgi valla auraamatusse oma autogrammi.

  (3) Lisaks kantakse auraamatusse vallavalitsust ja –volikogu külastanud austuse ning lugupidamise pälvinud isikud.

  (4) Raamatu sissekannete eest peab arvestust vallavalitsus. Auraamat asub alaliselt vallakantseleis.

3. osa LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandala päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1  Mulgi valla aukodaniku märk
[RT IV, 03.03.2020, 14 - jõust. 06.03.2020]

Lisa 2  Mulgi valla vapimärk
[RT IV, 03.03.2020, 14 - jõust. 06.03.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json