Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Abja Kultuurimaja põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 9

Abja Kultuurimaja põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2021 nr 142

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  Mulgi vallas kultuuritegevust korraldava asutuse nimi on Abja Kultuurimaja (edaspidi kultuurimaja).

§ 2.   Kultuurimaja tegevuspiirkond, asukoht ja aadress

  (1) Kultuurimaja tegevuspiirkond on Mulgi valla haldusterritoorium.

  (2) Kultuurimaja asub Abja-Paluoja linnas Mulgi vallas Viljandi maakonnas.

  (3) Kultuurimaja postiaadress on Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403 Viljandi maakond.

§ 3.   Kultuurimaja õiguslik seisund

  (1) Kultuurimaja on Mulgi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Kultuurimaja on Mulgi valla asutus, mille asutamise ning tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Mulgi Vallavolikogu.

  (3) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Kultuurimaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurimaja asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Kultuurimaja asjaajamise korraldus reguleeritakse kultuurimaja juhataja käskkirjaga.

  (4) Kultuurimajal on oma dokumendiplangid ja oma pitsat.

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  (1) Kultuurimajal on ovaalse kujuga pitsat. Pitsati ülemises ääres on kiri „MULGI VALD“, keskel „ABJA KULTUURIMAJA“ ja all ääres „VILJANDI MAAKOND“.

  (2) Kultuurimajal on Mulgi valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 6.   Kultuurimaja sümboolika

  (1) Kultuurimaja võib kasutada oma sümboolikat.

  (2) Kultuurimaja oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurimaja juhataja käskkirjaga.

§ 7.   Haldusmenetlus

  Kultuurimaja tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk KULTUURIMAJA TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 8.   Kultuurimaja tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurimaja tegevuse eesmärk on luua elanikele vaba aja veetmise võimalusi, koordineerida kultuuri- ja huvitegevust, rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada ja arendada rahvakultuuri, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.

  (2) Kultuurimaja korraldab põhiülesande täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (3) Huviringide tegevuse lepib juhataja kokku huviringide juhendajatega igaks hooajaks ning sõlmib huviringi juhiga määratud tähtajaks töö- või käsunduslepingu.

  (4) Kultuurimaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid, rentida ruume ja inventari ning müüa meeneid. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab Mulgi Vallavalitsus.

§ 9.   Kultuurimaja ülesanded

  Kultuurimaja ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
  2) mulgikultuuri ja-traditsioone tutvustavate sündmuste korraldamine;
  3) kultuuri- meelelahutuslike sündmuste korraldamine;
  4) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
  5) elanikele enesetäiendamise ja õpivõimaluste pakkumine ja vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuse korraldamine;
  6) paikkonna kultuurielu edendamiseks teiste asutuste ja organisatsioonidega koostöö tegemine;
  7) kultuurialaste päevade, festivalide ja näituste korraldamine;
  8) avalikkuse teavitamine kultuurimajas toimuvatest sündmustest;
  9) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  10) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  11) professionaalse kultuuri, sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine.

3. peatükk KULTUURIMAJA PERSONAL JA JUHTIMINE 

§ 10.   Kultuurimaja personal

  (1) Kultuurimaja töötajate koosseisu kinnitab Mulgi Vallavolikogu.

  (2) Kultuurimaja personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu kultuurimaja juhataja.

  (3) Kultuurimaja personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töösisekorraeeskirjadega.

  (4) Kultuurimaja struktuuris vaba ametikoht täidetakse kas juhataja otsusel avaliku konkursi korras või läbirääkimiste teel. Avaliku konkursi korraldamisel kinnitab kultuurimaja juhataja konkursi korra.

§ 11.   Juhataja

  (1) Juhataja vaba ametikoht täidetakse kas Mulgi Vallavalitsuse otsusel avaliku konkursi korras või läbirääkimiste teel. Avaliku konkursi korraldamisel kinnitab Mulgi Vallavalitsus konkursi korra.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse Mulgi Vallavalitsus korraldusega. Töölepingu juhatajaga sõlmib ning töölepingut muudab ja selle lõpetab Mulgi vallavanem.

  (3) Juhataja peab tagama kultuurimaja tulemusliku ja häireteta töö.

  (4) Juhataja:
  1) esindab oma ülesannete täitmisel Mulgi valda ja kultuurimaja (sh omab tööandja õigusi);
  2) teostab oma pädevuse piirides tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses ja juhataja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) annab kultuurimaja tegevuse korraldamiseks ning ülesannete täitmiseks käskkirju ja sõlmib lepinguid;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga ameti- ja tööjuhendid;
  5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) korraldab kultuurimaja asjaajamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) juhib kultuurimaja majandus- ja finantstegevust, esitab Mulgi Vallavalitsusele kultuurimaja eelarve eelnõu, tagab ja vastutab eelarve täitmise eest;
  8) tagab kultuurimaja tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks;
  9) koostab kultuurimaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurimaja põhimääruse eelnõud ning esitab need Mulgi valla omavalitsusorganitele vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks;
  10) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) teeb ametiasutusele ettepanekuid kultuurimaja töö paremaks korraldamiseks;
  12) täidab vastavalt vallavanema korraldusele ühekordseid tööülesandeid.

§ 12.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 13.   Kultuurimaja vara

  (1) Kultuurimaja vara moodustavad sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuurimajale eraldatud raha.

  (2) Kultuurimaja võib tema valduses ja kasutuses olevat Mulgi valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt Mulgi Vallavolikogu kehtestatud Mulgi vallavara valitsemise korrale.

§ 14.   Kultuurimaja finantseerimine

  (1) Kultuurimajal on oma eelarve Mulgi valla eelarves, mille kinnitab Mulgi Vallavolikogu.

  (2) Kultuurimaja raamatupidamist korraldatakse tsentraliseeritult ametiasutuses ja kultuurimajaga arveldatakse ametiasutuse pangakonto kaudu.

  (3) Kultuurimaja tegevusega seotud kulud kaetakse järgmistest allikatest:
  1) Mulgi valla eelarvest;
  2) eraldatud toetustest;
  3) annetustest;
  4) tasuliste teenuste tulust;
  5) piletitulust.

  (4) Kultuurimaja finantstegevust juhib kultuurimaja juhataja.

§ 15.   Aruandlus

  Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 16.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet kultuurimaja ja juhataja tegevuse seadusandlikkuse ja otstarbekuse üle teeb Mulgi Vallavalitsus.

  (2) Kultuurimaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 17.   Kultuurimaja ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurimaja ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Kultuurimaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kultuurimaja ühinemises või jagunemises. Kultuurimaja ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) kultuurimaja ühendatakse teise kultuuri- või rahvamajaga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus kultuuri- või rahvamaja;
  2) kultuurimaja liidetakse teise kultuuri- või rahvamajaga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Kultuurimaja ümberkujundamine on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Kultuurimaja tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 18.01.2007 määrus nr 41 „Abja kultuurimaja põhimäärus“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub avalikustamisest Riigi Teatajas

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json