HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 29

Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 10.01.2019 nr 1
RT IV, 17.01.2019, 8
jõustumine 20.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2021RT IV, 03.03.2021, 2706.03.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ning kooskõlas koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikega 6, haridus- ja teadusministri 23.12.2010 määrusega nr 78 „Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord” ning Keila Linnavolikogu 25.05.1999 otsusega nr 23 „Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi kord ) reguleerib Keila linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) alusharidust omandavate laste vastuvõttu ja väljaarvamist, rühmade moodustamist ja lasteaiakohtade jagamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Korda kohaldatakse ka Keila Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) ning eralasteasutuste vaheliste lepingute alusel Linnavalitsuse poolt komplekteeritavate lasteaiakohtade osas.

  (2) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Keila linn ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

  (3) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab Keila linnavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistus (edaspidi teenistus), tehes koostööd lasteasutuste direktoritega.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Suverühm – linna ühe lasteasutuse juures töötav lasteaiarühm, mis on avatud teiste lasteasutuste kollektiivpuhkuseks kinnioleku aegadel ning kuhu võetakse lasteasutustes juba lasteaiakohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel;
  2) Osaajaline koht – ajutine koht lasteasutuses, mille loob Linnavalitsus vajalike tingimuste olemasolul ajaks, mil linna haldusterritooriumil on mingil ajaperioodil vajadus lasteaiakohtade järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv;
  3) Sobitusrühm – rühm, kuhu vajalike tingimuste olemasolul kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega;
  4) Erirühm – rühm, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed;
  5) Vanem – lapsevanem või muu lapse seaduslik esindaja;
  6) Elukoht – Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress;
  7) Teeninduspiirkond – Keila linna haldusterritoorium
  8) Osalustasu – lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määr, mille kinnitab Keila Linnavolikogu;
  9) Toiduraha – arvestuslik toidukulu maksumus, mille tasub lapsevanem.

§ 4.   Taotluse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem Linnavalitsusele taotluse Keila linna haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi infosüsteem ARNO) või kirjalikult Linnavalitsuse kehtestatud vormil (Lisa 1).

  (2) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi arvestades lapse koolikohustuse aastat. Linnavalitsusele kirjalikult esitatud taotluse registreerib infosüsteemis ARNO Linnavalitsuse määratud ametnik.

  (3) Suverühma koha taotlemiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile 20. aprilliks kirjaliku avalduse.

  (4) Sobitus- või erirühma koha saamiseks lisab erivajadusega lapse vanem taotlusele koolivälise nõustamismeeskonna soovituse.

  (5) Vanem peab Linnavalitsust koheselt teavitama taotluses esitatud andmete muutumisest. Andmete muutmiseks muudab vanem infosüsteemis ARNO esitatud taotlust või esitab Linnavalitsusele vastava teate.

  (6) Kui vanem ei soovi enam Keila linnalt lasteaiakohta, tuleb tal taotlus infosüsteemis ARNO tühistada või esitada sellekohane kirjalik teade Linnavalitsusele.

§ 5.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor kooskõlastab teenistusega jaanuaris-veebruaris järgmiseks õppeaastaks rühmaliigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ning kannab andmed infosüsteemi ARNO hiljemalt 15. märtsiks.

  (2) Linnavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitus- ja/või erirühmi.

  (3) Lasteasutuse rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks toimub vastavalt vanema poolt esitatud taotluse registreerimise järjekorrale paragrahvis 4 määratletud korras.

  (4) Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse koostöös teenistuse ja lasteasutuse direktoriga.

  (5) Lasteasutuse rühmade iga-aastane komplekteerimine lõpetatakse 1. augustiks. Vastuvõetud laste nimekiri täpsustatakse hiljemalt 31. augustiks.

  (6) Lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga rühmade nimekirjad hiljemalt 1. septembriks.

  (7) Vajadusel ja sobivate tingimuste olemasolul loob Linnavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht järgmiselt:
  1) osaajalised kohad loob lasteasutus tähtajaliselt kuni õppeaasta lõpuni;
  2) osaajalise koha kasutamise ajaks säilitab laps vanema soovil oma lasteaiakoha lasteasutuse järjekorras;
  3) osaajalise koha kasutamise otsustab lasteasutuse direktor eeldusel, et ühte kohta soovib osaajaliselt kasutada vähemalt kaks last, kes summeerituna kasutavad täisajalist kohta.

§ 6.   Lasteaiakohtade jagamine

  (1) Lasteaiakohtade jagamisel võetakse arvesse taotluste laekumise järjekorda, eelistades Eesti Rahvastikuregistri andmetel Keila linnas elavaid lapsi, kes on 1.septembri seisuga vähemalt 1 aasta ja 6 kuud vanad.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 03.03.2021, 27 - jõust. 06.03.2021]

  (3) Võimalusel arvestatakse taotlusel märgitud lasteasutuse eelistust. Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda lasteaiakohta eelistatud lasteasutuses, pakutakse lasteaiakoht teises Keila linna lasteasutuses.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 03.03.2021, 27 - jõust. 06.03.2021]

  (5) Vabade lasteaiakohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, arvestades ajaliselt varem esitatud taotlusi ning eelistades teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

§ 7.   Õppeaasta jooksul vabanenud lasteaiakoha täitmine

  (1) Vabade lasteaiakohtade olemasolul jagatakse lasteaiakohti kogu õppeaasta jooksul. Linnavalitsus pakub lapsele lasteaiakohta infosüsteemi ARNO kaudu. Pakkumise teade saadetakse vanema meiliaadressile.

  (2) Pakkumise saamisel tuleb vanemal 7 päeva jooksul otsustada, kas ta võtab pakkumise vastu või loobub. Kui vanem 7 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.

  (3) Loobumise korral jääb laps lasteasutuse järjekorda ning käesoleval õppeaastal samasse lasteasutusse lapsele lasteaiakohta ei pakuta.

  (4) Lasteaiakoha vastuvõtmise korral võtab vanem ühendust lasteasutusega, et leppida kokku koha kasutamise alguspäev.

  (5) Lasteasutuse direktor sisestab lapse lasteaiakoha kasutamise alguspäeva infosüsteemis ARNO ja kinnitab lapse lasteaiakoha kasutamise. Vanem näeb infosüsteemis ARNO lasteaiakoha kasutamise alguspäeva.

  (6) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirja direktori käskkirjaga.

§ 8.   Põhikomplekteerimine uueks õppeaastaks

  (1) Linnavalitsus pakub vanemale lasteaiakohta infosüsteemi ARNO kaudu ajavahemikus 1. aprill kuni 14. aprill.

  (2) Pakkumise saamisel tuleb vanemal 30. aprilliks infosüsteemis ARNO kinnitada lasteaiakoha vastuvõtmine või lasteaiakohast loobumine.

  (3) Lasteaiakoha vastuvõtmise korral võtab vanem ühendust lasteasutusega, et leppida kokku koha kasutamise alguspäev.

  (4) Lasteasutuse direktor sisestab lapse lasteaiakoha kasutamise alguspäeva infosüsteemis ARNO ja kinnitab lapse lasteaiakoha kasutamise. Vanem näeb infosüsteemis ARNO lasteaiakoha kasutamise alguspäeva.

  (5) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirja direktori käskkirjaga.

  (6) Kui vanem ettenähtud aja jooksu pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.

  (7) Põhikomplekteerimisel vabanenud lasteaiakohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub ajavahemikus 1. mai kuni 30. juuni.

  (8) Linnavalitsusel on õigustaotlus tühistada, kui vanem ei ole ajavahemikus 1. aprill kuni 30. juuni pakkumisele reageerinud.

§ 9.   Lasteaiakoha vahetamine

  (1) Lasteaiakoha vahetamiseks esitab vanem Linnavalitsusele põhjendatud taotluse infosüsteemis ARNO või kirjalikult Linnavalitsuse kehtestatud vormil hiljemalt 1. märtsiks (Lisa 2).

  (2) Lasteaiakoha vahetamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) õdedele-vendadele lasteaiakoha tagamine samas lasteasutuses;
  2) lasteasutuse direktori ettepanekul lapse erivajadusest tulenevalt.

  (3) Lasteaiakoha vahetamine toimub üks kord aastas uueks õppeaastaks lasteaiarühmade komplekteerimisel ajavahemikus 1. aprillist kuni 1. augustini.

§ 10.   Lapse varasem kooliminek ja lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  (1) Vanem teavitab kirjalikult lasteasutuse direktorit ja Linnavalitsust lapse õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on soovitanud lapsele varem kooli õppima asumist.

  (2) Vanem teavitab koheselt kirjalikult lasteasutuse direktorit ja Linnavalitsust, kui kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud lapsele koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

§ 11.   Vanema ja lasteasutuse vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Vanemal on õigus saada direktorilt, lasteaia õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toiduraha ja osalustasu suuruse kohta ning muud teavet, mis on seotud lasteaiakoha kasutamisega.

  (2) Vanem teavitab lasteasutust:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) esimesel võimalusel lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine,
  4) lapse puudumisest lasteasutusest.

§ 12.   Lasteasutusest väljaarvamine vanema algatusel

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamise aluseks on vanema taotlus, mis esitatakse infosüsteemi ARNO kaudu või kirjalikult lasteasutuse direktorile vähemalt kaks nädalat enne lahkumist.

  (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu kuni väljaarvamise kalendrikuu lõpuni ja toiduraha lasteasutuses viibitud päevade eest.

  (3) Laps arvatakse lasteasutusest välja direktori käskkirjaga avalduse esitamisele järgnevast kuust.

  (4) Lapsevanem esitab uue taotluse infosüsteemi ARNO kaudu, kui soovib lasteaiakohta järgmiseks õppeaastaks.

§ 13.   Lasteasutusest väljaarvamine lasteasutuse algatusel

  (1) Lasteasutuse direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteasutuse nimekirjas välja, kui:
  1) laps ei ole asunud kuu aja jooksul lasteaiakoha kasutamise alguspäevast lasteaiakohta kasutama ja vanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest;
  2) laps on ette teatamata lasteaiast puudunud rohkem kui üks kuu ja lasteaial ei ole õnnestunud saada vanemaga kontakti;
  3) vanem ei ole kolme kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteasutuse osalustasu ja/või toiduraha ning ei ole tekkinud makseraskustest lasteaia direktorit teavitanud või avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  4) lapse elukoht pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist muutub ja ei ole enam teeninduspiirkond ning samas vanusegrupis on järjekorras laps, kelle elukohaks on teeninduspiirkond.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 03.03.2021, 27 - jõust. 06.03.2021]

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma toiduraha lasteasutuses viibitud päevade eest ja osalustasu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kalendrikuu lõpuni.

  (4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest järgneva kuu 1. kuupäevast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 esitatud juhul teavitab lasteasutuse direktor vanemat tähitud kirjaga või allkirja vastu 30 päeva ette.

  (5) Vanemal on õigus esitada Linnavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioon kümne päeva jooksul väljaarvamise teate saamise päevast alates. Linnavalitsus vaatab pretensiooni läbi 30 kalendripäeva jooksul selle saabumise kuupäevast alates.

§ 14.   Üleminek infosüsteemile ARNO

  (1) Alates 1. jaanuarist 2019 jagatakse vabad lasteaiakohad ainult infosüsteemi ARNO andmebaasis salvestatud taotluste alusel.

  (2) Varem esitatud taotlused on sisestatud infosüsteemi ARNO Linnavalitsuse teenistuse poolt.

§ 15.   Rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json