KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lüganuse vallas

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 45

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lüganuse vallas

Vastu võetud 25.02.2021 nr 131

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Lüganuse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside kui lemmikloomade pidamise nõuded Lüganuse valla (edaspidi vald) territooriumil.

  (2) Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate koerte ja kasside (edaspidi loom) suhtes.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (4) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ja teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktidest sätestatust.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, kauplus, ühissõiduk jms);
  2) loomapidaja – isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb loomapidamisega loomaomanikuga rendi- või muu selletaolise suhte alusel. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  3) hulkuv loom – märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  4) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  6) hoiupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  7) asenduskodu – looma ajutine elukoht kuni looma omaniku või loomale uue omaniku leidmiseni, mis ei ole hoiupaik;
  8) lemmikloom – inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

§ 3.   Looma pidamine

  (1) Looma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud tema lahtipääsemine ja eeldusel, et tagatakse tema eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.

  (2) Looma pidamise territoorium peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel väljapääsemine ja/või inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus. Looma pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaar- ja loomapidamise nõuetele.

  (3) Mitme korteriga elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (4) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke ja teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust kõigi tagajärgede eest.

  (5) Looma pidamisel on keelatud looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, valu ja välditavate füüsiliste ja vaimsete kannatuste tekitamine, looma hukkumise põhjustamine või muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (6) Loomapidaja peab looma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise teavitades looma kadumisest hoiupaika ja Lüganuse Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus).

  (7) Loomapidaja, kes soovib loomapidamise lõpetada, peab tagama looma viimise tegutsevasse hoiupaika või otsima ise loomale uue peremehe või korraldama nõuetekohase eutanaasia. Loomapidamise lõpetamisega seotud kulud tasub loomapidaja.

  (8) Juhul, kui loomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma pidamise eest vastutav isik.

  (9) Looma pidamisel ei tohi rikkuda öörahu (s.o tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra) kella 22.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, sealjuures rakenduvad korrakaitseseaduse §-s 56 sätestatud erisused. Looma pidamisest tekkiva häiringu tekkimisel tuleb koheselt võtta tarvitusele abinõud tekkinud häiringu lõpetamiseks.

  (10) Loomapidaja peab arvestama naabrite õigustega ja tagama, et looma pidamisega kaasnev negatiivne mõju (nt koera haukumine, ulgumine) ei oleks häiriv ega kahjustaks naabrite õigusi oma omandi kasutamisel. Negatiivse mõju ilmnemisel tuleb loomapidajal koheselt rakendada meetmeid mõju likvideerimiseks.

  (11) Loomapidajal on kohustuslik paigaldada territooriumi sissepääsule ja/või piirdele koera olemasolust informeeriv hoiatussilt (nt silt „Kuri koer” vms).

  (12) Loomapidaja peab kindlustama ameti- või tööülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu.

  (13) Loomapidaja peab laskma marutaudi vastu vaktsineerida vähemalt kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal.

§ 4.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades jalutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.

  (2) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera võib jätta kuni pooleks tunniks järelevalveta loomaomanikule vajalike toimingute tegemiseks. Sellisel juhul peab olema välistatud koera lahtipääsemine ja koerast tulenev oht ning koer peab kandma tema iseloomust, kasvust või muudest asjaoludest tulenevalt suukorvi.

  (3) Looma võib jätta väljapääsemist välistaval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi juhul, kui loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse. Sellisel juhul peab sõiduk olema paigutatud otsese päikesevalguse eest varjatud kohta ning loomale peab olema tagatud hingamiseks vajaliku õhu juurdepääs.

  (4) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida tarastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel ja inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (5) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse peab ühistranspordis transportima kandmisvahendis.

  (6) Loomapidaja on kohustatud koristama oma kinnistust väljaspool asuval alal oma looma väljaheited.

  (7) Pimedal ajal peab loomale või tema jalutusrihmale olema kinnitatud helkur või muu taoline ese.

  (8) Loomapidajal on keelatud:
  1) viibida loomaga vastava keelumärgiga tähistatud kohtades;
  2) lubada loomal viibida laste mänguväljakul ja liivakastis;
  3) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti;
  4) viibida avalikus kohas nakkusohtliku haige loomaga.

§ 5.   Lemmiklooma registreerimine

  (1) Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu lõpuks või looma omandamisest ühe kuu jooksul v.a käesoleva paragrahvi lõike 6 teises lauses toodud juhul. Loomapidaja on kohustatud tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt.

  (2) Loomade üle peetakse arvestust kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri (internetiaadress www.llr.ee) osaks olevas valla lemmikloomade registris (edaspidi lemmikloomaregister).

  (3) Lemmikloomaregistrisse sisestab andmed:
  1) loomapidaja (riigiportaalis www.eesti.ee või www.llr.ee );
  2) vallavalitsus loomapidaja esitatud avalduse alusel;
  3) veterinaararst loomapidaja esitatud andmete alusel.

  (4) Vallavalitsus sisestab andmed lemmikloomaregistrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist.

  (5) Lemmikloomaregistrisse esitatakse järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht (aadress rahvastikuregistri järgi ja kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri aadressist), telefoninumber, e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul tema nimi ja looma heaolu eest vastutav isik;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värvus, eritunnused või looma kirjeldus;
  3) looma kiibinumber.

  (6) Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil peetavatele kassidele on kiibistamine ja lemmikloomaregistris registreerimine kohustuslik. Kinnisel territooriumil (toas) peetavate kasside kiibistamine ja lemmikloomaregistris registreerimine on loomaomanikule soovituslik.

  (7) Lemmikloomaregistris saab:
  1) loomapidaja muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ja sisestada looma surmaaja;
  2) vallavalitsus või veterinaararst muuta loomapidaja ja looma andmeid.

  (8) Looma kadumisest või surmast peab loomapidaja 14 päeva jooksul teavitama lemmikloomaregistri volitatud töötlejat/vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialisti.

  (9) Looma omaniku vahetumisel peab loomapidaja kandma lemmikloomaregistrisse andmed uue omaniku kohta.

§ 6.   Looma matmine

  (1) Looma korjust võib põletada loomsete jäätmete põletustehases vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtivatele regulatsioonidele.

  (2) Looma võib matta loomapidaja kinnistul, kui:
  1) loomal ei olnud ohtlikku nakkushaigust (nt marutaud, koerte katk vm);
  2) loom maetakse kohas, kus oht inimeste ja loomade tervisele on minimaalne;
  3) matmine toimub nii, et välistatud on lihatoiduliste ja omnivoorsete loomade juurdepääs;
  4) matmine toimub keskkonda kahjustamata;
  5) transport matmispaika toimub nii, et välistatud on oht inimeste ja teiste loomade tervisele.

§ 7.   Hulkuvate loomadega tegelemine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, hoiupaika toimetamist, hoiupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ja loomade hukkamist valla haldusterritooriumil korraldab vallavalitsuse poolt volitatud isik.

  (2) Volituse alusel korraldab hoiupaik hulkuvate loomade püüdmise, võimalusel omaniku kindlakstegemise ja omanikule tagastamise. Hoiupaik kontrollib hulkuva looma kinnipüüdmisel looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha, siis teavitatakse loomapidajat looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule tagastada, siis toimetatakse loom hoiupaika.

  (3) Hulkuva looma leidja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust looma asukohast ja avaldama oma kontaktandmed.

  (4) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada pärast looma hoiupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks avaldab hoiupaik vähemalt looma välimuse kirjelduse, leidmise koha ja aja, soovitavalt ka looma pildi hoiupaiga veebilehel.

  (5) Looma hoitakse hoiupaigas vähemalt 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib looma üle anda uuele omanikule. Kui loomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib looma õigusaktides sätestatud korras hukata.

  (6) Omanikuga looma püüdmise, hoiupaika toimetamise, hoiupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja looma tagastamisel hoiupaiga vastavasisulise arve kohaselt. Ilma mikrokiibita hoiupaika toimetatud looma omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

  (7) Kui hulkuvat looma toidetakse järjepidevalt ja kui tema leiust ei ole vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3 teavitatud, ei ole enam tegemist hulkuva loomaga.

  (8) Omanikuta looma toitmine ja pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil on keelatud.

  (9) Ohtlikku looma võib hukata enesekaitseks vaid juhul, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik vältida või tõrjuda.

§ 8.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Järelevalvet käesolevas eeskirjas toodud nõuete järgimise ja täitmise üle teostab volitatud ametnik.

  (2) Käesolevas eeskirjas toodud rikkumisest tulenevate väärtegude kohtuvälised menetlejad on:
  1) vallavalitsus;
  2) Politsei - ja Piirivalveamet.

  (3) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kiviõli Linnavolikogu 11.09.2008 määrus nr 51 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  2) Lüganuse Vallavolikogu 26.06.2014 määrus nr 31 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json