HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 62

Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Vastu võetud 05.02.2019 nr 61
RT IV, 08.02.2019, 60
jõustumine 11.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2021RT IV, 03.03.2021, 4706.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

  (2) Lapse toidukulu piirmäär (edaspidi piirmäär) on kõrgeim määr, mille ulatuses kaetakse lasteasutuses lapse toidukulu päevamaksumus valla eelarvest.

§ 3.   Toidukulu katmiseks ette nähtud vahendid ja piirmäär

  (1) Lüganuse valla eelarves nähakse ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul
[RT IV, 03.03.2021, 47 - jõust. 06.03.2021]

  (2) Piirmäära kehtestab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Lüganuse valla eelarvest ei kaeta lasteasutuse suvises valverühmas käivate laste toidukulu päevamaksumust ja lapse toidukulu lasteasutuse valverühmas katab lapsevanem.
[RT IV, 03.03.2021, 47 - jõust. 06.03.2021]

§ 4.   Toidukulu katmine piirmäära ulatuses

  (1) Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käivallapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Lüganuse vald. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollib vallavalitsuse ametnik Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) üks kord kvartalis.

  (2) Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

  (3) Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui vallavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

§ 5.   Toidukulu katmiseks ette nähtud vahendite kasutamine ja nende üle arvestuse pidamine

  (1) Vallavalitsus kinnitab toidukuluks ette nähtud vahendite jaotuse lasteasutuste kaupa.

  (2) Toidukuluks ette nähtud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab lasteasutuse direktor. Toidukuluks ette nähtud vahendeid kasutatakse lasteasutuses käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks piirmäära ulatuses.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json