Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 63

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 30.11.2017 nr 6
RT IV, 13.12.2017, 17
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2021RT IV, 03.03.2021, 4406.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi koos teenistuja) tasustamise põhimõtteid ning puhkusetasu maksmise tingimusi ja korda.
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistusgruppide põhipalga palgaastmete miinimum- ja maksimummäärad ja põhipalga määramise põhimõtted, muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga ja töötasu maksmise aeg ja viis.

  (3) Palgajuhendi eesmärk on kujundada valla avaliku teenistuse väärtustamiseks läbipaistev palgasüsteem, tagada teenistujatele konkurentsivõimelise tasu maksmine, luua head teenistustingimused ja selgus, millistest komponentidest teenistuja palk või töötasu koosneb, et tagada teenistujate võrdne kohtlemine.

  (4) Vallavanemale ja abivallavanematele laienevad palgajuhendi §-d 13 ja 14.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Alutaguse vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on Alutaguse vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud ametiasutuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud ametiasutuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  6) teenistuskoht - ametiasutuse koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  7) teenistusgrupp - valdavas osas sarnaste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohtade grupp, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Ametiasutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (2) Teenistujale palga määramisel ja töötasus kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (3) Palga määramisel või töötasus kokkuleppimisel arvestatakse tööjõukulude eelarvet ning määratud palgad ja töötasud ei tohi tuua kaasa tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust järgneval eelarveaastal.

  (4) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas kalendriaasta lõpus ja põhipalga muutus vormistatakse uue aasta algusest, välja arvatud põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu.

§ 4.   Teenistusgrupid

  (1) Teenistuskohad jaotatakse ameti- ja töökohtadeks.

  (2) Teenistuskohale esitatavate haridus- ja töökogemusnõuete alusel ning vastutusest ja teenistusülesande täitmise iseloomust lähtuvalt liigitatakse valdavas osas ühesuguste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohad teenistusgruppidesse järgmiselt:
  1) I teenistusgrupp - juhid (tegelevad valla eesmärkide ja normide kehtestamise ning nende täitmiseks vajalike kavade, tegevussuundade sõnastamise ja hindamisega, eelarvete koostamise ja täitmise kontrolliks vajalike kordade väljatöötamise ja rakendamise tagamisega, teiste poolt tehtava töö planeerimise, korraldamise, koordineerimise, kontrolli ja juhendamisega);
  2) II teenistusgrupp - tippspetsialistid (ametikohad, kus on nõutud pikaajaline erialane töökogemus ja kõrgetasemelised teadmised. Osalevad valdkonna arendamises ning lahendavad/nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid);
  3) III teenistusgrupp - keskastme spetsialistid – eelnevat töökogemust ning valdkonna põhjalikku tundmist eeldavad ametikohad. Täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas;
  4) IV teenistusgrupp - nooremspetsialistid – tehnilist tuge pakkuvad, kitsa vastutusega ja/või madalat kvalifikatsiooni nõudvad ametikohad. Toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi;
  5) V teenistusgrupp – töötajad (töölepingu alusel avaliku võimu teostamist toetavate tööde teostajad).

§ 5.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast (tulemuspalk, lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest, preemia);
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise eest juhul, kui see ei sisaldu põhipalgas, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 6.   Põhipalk ja põhipalga määramise põhimõtted

  (1) Põhipalk on fikseeritud palga osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (3) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus või selle lisas.

  (4) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib ametnikule määrata või töötajaga kokku leppida kuni 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalama põhipalga.

  (5) Põhipalga määramisel või töötasus kokku leppimisel lähtutakse vastavast teenistusgrupile kehtestatud põhipalga miinimum- ja maksimummäära vahemikust ning ametiasutuse tööjõukulude eelarvest võttes arvesse ametniku või töötaja:
  1) haridust ja töökogemust;
  2) tööalaseid oskusi ja pädevust;
  3) võimalusest tööturul sama kvalifikatsiooniga töötaja leidmiseks;
  4) töötulemusi ning teenistuskohustuste täitmise korrektsust ja kvaliteeti;
  5) teenistuskoha eripära, sealhulgas töö intensiivsust ja vastutusastet, vajadust asendada juhti või teist teenistujat;
  6) teisi asjaolusid, mis on palga määramisel olulised.

  (6) Igale teenistusgrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse teenistusgruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära:

TeenistusgruppPõhipalga miinimummäärPõhipalga maksimummäär
I - Juhid20003000
II - Tippspetsialistid15002500
III - Keskastme spetsialistid10002000
IV - Nooremspetsialistid7501500
V - TöötajadPalga alammäär1000

  (7) Palga miinimum- ja maksimummäärad vaadatakse läbi ja vajadusel korrigeeritakse vastavalt arenguvestluse tulemustele üks kord aastas ning kinnitatakse volikogu poolt enne järgmise aasta eelarve eelnõu esitamist volikogule.

  (8) Teenistujale võib erandjuhul määrata põhipalga vahemiku maksimummäärast kõrgema põhipalga, kui see on põhjendatav palgatasemega, mida saavad palgaturul analoogse kvalifikatsiooniga spetsialistid, või kui on vajadus täita ametiasutuse jaoks oluline teenistuskoht või säilitada väga raskesti asendatavat kompetentsi ja/või kogemust.
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

§ 7.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana ja lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Muutuvpalga maksmise piirangud:
  1) muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul;
  2) ametiasutuse teenistujatele kalendriaasta jooksul väljamakstud muutuvpalga kulud ei tohi olla suuremad kui 5% kogu asutuse vastava kalendriaasta jooksul tehtud töötasu kuludest;
  3) kalendriaastas teenistujale välja makstav muutuvpalga kogusumma ei tohi olla suurem kui 20% teenistujale sama kalendriaasta määratud põhipalga kogusummast.

  (3) Muutuvpalk määratakse teenistujale vallavanema põhjendatud käskkirjaga.

§ 8.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalk on muutuvpalga osa ja seda makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

  (2) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on ametiasutuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Tulemuspalga maksmisel ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetu juhi ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

§ 9.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest on muutuvpalga osa ja seda makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (2) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud ja on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

  (3) Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesandeid täitma asumist vallavanema käskkirja või töölepinguga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse. Vajaduse korral, kui täiendavad ülesanded tuleb anda etteplaneerimatult ja kiireloomuliselt, võib vajalikud dokumendid vormistada pärast ülesande täitmist.
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

§ 10.   Preemia

  (1) Preemia on muutuvpalga osa, mida võib teenistujale maksta teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse laitmatu teenistuse eest vallavanema põhjendatud käskkirjaga.

  (2) Ettepaneku preemia maksmiseks koos põhjendustega esitab vahetu juht.

  (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

§ 11.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vallavanema käskkirja alusel vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

  (3) Teenistujale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on tööaja arvestuse tabel ning vahetu juhi ettepanek.

  (4) Eritingimustes töötamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülemmäär.

§ 12.   Asendustasu

  (1) Ametnikule, kes täidab puuduva ametniku ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene ametniku ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest makstakse lähtuvalt asendatava ametniku põhipalgast proportsionaalselt asendavale ametnikule antud asendatava ametniku ülesannete mahuga. Ametnik võib asendada ühte puuduvat ametnikku.
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

  (3) Ametnikule, kes täidab puuduva ametniku ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma ametikohajärgset palka. Kui asendatava ametniku palk on suurem, makstakse suuremat palka.

  (4) Asendustasu määratakse vallavanema käskkirja alusel. Asendamise ja asendustasu määramise käskkiri tuleb vormistada üldjuhul enne asendamist.

  (5) Puuduva teenistuja asendamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülemmäär.

§ 13.   Toetus teenistusest vabastamisel

  Vallavanem võib maksta oma käskkirjaga ühekordset toetust teenistuja teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi tõttu või pikaajalise töövõimetuse tõttu lisaks seaduses ettenähtule kolme kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat.

§ 14.   Palga ja töötasu ning puhkusetasu arvestamine ja maksmine
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

  (1) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu ning arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (2) Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (21) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel. Kui puhkuse eest keskmise töötasu alusel arvutatud puhkusetasu on väiksem määratud palgast või kokkulepitud töötasust, mida teenistuja saaks samal ajavahemikul tööülesandeid täites, säilitatakse puhkuse ajaks põhipalk või töötasu.
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

  (3) Ametiasutus võib ametniku palgast kinni pidada ametiasutuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab ametiasutusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

  (4) Raamatupidaja väljastab teenistujale elektroonilise teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

§ 15.   Palga ja töötasu ning puhkusetasu maksmise aeg ja viis
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt arvelduskuule järgneva kuu 7. kuupäeval (palgapäev) teenistuja poolt kirjalikult teatatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutumisest tuleb teavitada kirjalikult.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Puhkusetasu kantakse teenistuja arvelduskontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovil järgmisel palgapäeval.
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

  (4) Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.
[RT IV, 03.03.2021, 44 - jõust. 06.03.2021]

§ 16.   Vastutus palgajuhendi täitmise eest

  Ametiasutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json