Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Elva valla maale nimeliste pargipinkide paigaldamise kord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 70

Elva valla maale nimeliste pargipinkide paigaldamise kord

Vastu võetud 23.02.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva Vallavolikogu 26.03.2018 määruse nr 23 "Elva vallavara valitsemise kord" § 18 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Elva valla omandis olevale kinnisasjale nimelise pargipingi paigaldamiseks ettepaneku tegemist, taotluse läbivaatamise menetlust, otsuse vastuvõtmist, taotlejaga lepingu sõlmimist ja nimelise pargipingi paigaldamist.

  (2) Määruse eesmärgiks on võimaldada isikutel teha ettepanekuid nimelise pargipingi paigaldamiseks valla maale (parki, haljasalale, muu avalik ruum), millega tunnustatakse või mälestatakse Elva valla või valla piirkonna jaoks olulist inimest, kollektiivi, tegu või nähtust.

§ 2.   Ettepaneku tegemine

  (1) Ettepaneku nimelise pargipingi paigaldamiseks võib teha igaüks (edaspidi taotleja) esitades Elva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse.

  (2) Taotluse vormi koostab vallavalitsus.

  (3) Taotlus esitatakse elektrooniliselt valla veebilehel e-teenuste portaalis SPOKU.

  (4) Taotluses peab sisalduma:
  1) taotleja andmed (nimi, e-post, telefon);
  2) isiku nimi või kollektiivi nimi või teo, sündmuse nimetus, keda või mida soovitakse tunnustada või mälestada nimelise pargipingi paigaldamisega;
  3) põhjendus nimelise pargipingi paigaldamiseks;
  4) nimelise pargipingi paigaldamise asukoht, vajadusel lisada asukohaskeem;
  5) nimelisele pargipingile paigaldatava tunnustus/mälestustahvli tekst, graafiline pilt;
  6) nimelise pargipingi paigaldamise soovitud tähtpäeva;
  7) elus oleva inimese nõusolek nimelise pargipingi paigaldamiseks;
  8) kinnitus, et taotleja kannab nimelise pargipingi paigaldamisega seotud kulud.

  (5) Taotluse peab esitama vähemalt 3 kuud enne nimelise pargipingi paigaldamise soovitud tähtpäeva.

  (6) Nimelise pargipingi idee ja teostus peavad olema kooskõlas heade tavade ja kavatsustega ning vastama kehtivatele õigusaktidele.

  (7) Nimelise pargipingi ideed ei tohi kasutada reklaami või ärilistel eesmärkidel.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse struktuuriüksus või teenistuja (edaspidi menetleja), kellele vallavanem on selle ülesande andnud.

  (2) Taotluse läbivaatamisel kontrollib menetleja, kas:
  1) esitatud idee vastab määruses sätestatud nõuetele;
  2) esitatud asukoht sobib nimelise pargipingi paigaldamiseks;
  3) taotlus vastab määruse nõuetele.

  (3) Pärast esialgset taotluse kontrolli, otsustab menetleja, milline pargipink sobib antud kohta. Eriilmeliste pargipinkide paigaldamiseks võib menetleja kaasata eksperte või spetsialiste.

  (4) Taotlus edastatakse volikogu komisjonile, kelle valdkonda kuuluvad kultuuriküsimused. Komisjon hindab, kas taotluses nimetatud isik või sündmus on või on olnud oluline Elva vallale või valla piirkonnale ja annab oma arvamuse.

  (5) Menetleja kaasab taotleja menetlusprotsessi, kui nimelise pargipingi soovitud asukoht ei sobi või kui soovitud pargipingi tüüp või välimus ei sobi antud keskkonda või esinevad muud asjaolud taotleja kaasamiseks.

  (6) Kui menetleja ja taotleja ei saa kokkulepet erimeelsuste lahendamiseks, võib taotleja taotluse tagasi võtta.

§ 4.   Nimelise pargipingi paigaldamine

  (1) Nimelise pargipingi paigaldamise või keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsus võib nimelise pargipingi paigaldamisest keelduda, kui:
  1) volikogu komisjon oma arvamuses ei toeta taotluses nimetatud isikule või sündmusele nimelise pargipingi paigaldamist;
  2) nimeline pargipink ei sobi asukohta, kuhu taotleja soovib selle paigaldamist;
  3) soovitakse paigaldada eriilmelist pargipinki, kuid selle visuaalne vorm ei sobi paigaldamise asukohta/avalikku ruumi;
  4) esinevad muud asjaolud, milletõttu ei ole võimalik taotlust rahuldada ja nimelist pargipinki paigaldada.

  (3) Enne nimelise pargipingi paigaldamist:
  1) koostatakse nimelise pargipingi paigaldamisega seotud kulude eeldatav maksumus;
  2) sõlmitakse taotlejaga pargipingi paigaldamiseks leping tähtajaga viis aastat, milles sätestatakse vallavalitsuse ja taotleja õigused ja kohustused.

  (4) Nimelise pargipingi kulud maksab taotleja vallavalitsuse esitatud arve alusel, kui ei ole sõlmitavas lepingus kokku lepitud teisiti. Vallavalitsus alustab nimelise pargipingi paigaldamise töid pärast arve tasumist.

  (5) Juhul kui taotleja on saanud nimelise pargipingi paigaldamiseks rahastuse ja projekti rahastaja nõuab, et nimeline pargipink peab olema taotleja omandis, sätestatakse see taotlejaga sõlmitud lepingus.

  (6) Nimelise pargipingi paigaldamise korraldab vallavalitsuse osakond, kellele see on ülesandeks tehtud, kolme kuu jooksul arvates paigaldamise otsuse vastuvõtmisest. Juhul kui esinevad pargipingi tarneraskused või muud olulised takistused, on osakonnal õigus tähtaega pikendada. Taotlejat teavitatakse kirjalikult tähtaja pikendamisest.

  (7) Vallavalitsus hooldab nimelist pargipinki kuni selle amortiseerumiseni, kuid mitte vähem kui 5 aastat. Juhul, kui nimeline pargipink hävineb täielikult või osaliselt selliselt, et seda ei ole võimalik remontida, lõpeb vallavalitsuse hooldamise kohustus ning uut nimelist pargipinki ei paigaldata.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Heiki Hansen
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json