Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 02.05.2022 määruse nr 15 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2023, 4

Harku Vallavolikogu 02.05.2022 määruse nr 15 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas“ muutmine

Vastu võetud 22.02.2023 nr 5
, rakendatakse alates 1.03.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, erakooliseaduse § 22 lõike 4 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 02.05.2022 määruse nr 15 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas“ muutmine

  Harku Vallavolikogu 02.05.2022 määruses nr 15 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse arv „80“ arvuga „100“;
  2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) eralasteasutus ei esita lapsevanemale käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud toetuse summast suurema kohatasu vahe tasumiseks arvet.“;
  3) paragrahv 3 lõikes 2 asendatakse sõna „aasta“ sõnaga „õppeaasta“;
  4) paragrahv 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) enne hinnakirja muudatuse kehtima hakkamist toetuse saaja 4-kuuline etteteatamistähtaeg toetuse andjale;“;
  5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lapsevanem tasub lapse toidukulud eralasteasutuses. Juhul, kui eelnimetatud kulud eralasteasutuses ületavad samal perioodil munitsipaallasteaia kulusid, on vanemal õigus eralasteasutusega sõlmitud lepingu, esitatud arvete ja kulude kandmist tõendavate dokumentide alusel vallavalitsuselt nõuda riigivastutuse seaduse alusel enammakstud kulude hüvitamist.“;
  6) paragrahv 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. märtsist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mart Eensalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json