HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2023, 28

Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas

Vastu võetud 02.05.2022 nr 15
RT IV, 12.05.2022, 2
jõustumine 01.08.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2023RT IV, 03.03.2023, 406.03.2023, rakendatakse alates 1.03.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, erakooliseaduse § 22 lõike 4 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib koolieelse eralasteaia ja eralapsehoiu (edaspidi eralasteasutus) teenuse toetamist Harku valla eelarvest. Määrusega sätestatakse toetuse saaja, toetuse andmise tingimused, toetuse suurus, finantseerimislepingu sõlmimine ning järelevalve toetuse kasutamise üle.

  (2) Määrust kohaldatakse Harku valla elanikuks olevale pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele, kellele Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ei ole loonud, lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikest 1, võimalust käia vallavalitsuse hallatavas lasteasutuses (edaspidi munitsipaallasteasutus), eralasteasutuse teenuse osutamisel.

§ 2.   Eralasteasutuse teenuse toetuse saaja ja toetuse suurus

  (1) Eralasteasutuse teenuse toetuse (edaspidi toetus) saamiseks õigustatud isik on eralasteasutus, milleks võib olla koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav eraomandis olev koolieelne lasteasutus (edaspidi eralasteaed) või kehtiva tegevusloa alusel tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes osutab lapsehoiuteenust (edaspidi eralapsehoid), kellega vallavalitsus on sõlminud finantseerimislepingu käesoleva määruse alusel.

  (2) Toetus eralasteasutusele on kuni 100% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga kuutasu alammäärast, kuid mitte suurem kui eralasteasutuse hinnakirja järgne kohatasu lapse kohta kuus.
[RT IV, 03.03.2023, 4 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 1.03.2023]

§ 3.   Toetuse andmise tingimused ja maksmine

  (1) Eralasteasutusel on õigust vallavalitsuselt toetust saada, kui:
  1) eralasteasutuse teenust saava lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald ning ühtib vähemalt ühe lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) elukohaga;
  2) lapsevanem on esitanud Harku valla e-keskkonnas ARNO lasteaiakoha taotluse, kuid lapsele ei ole lasteaiakohta pakutud (staatus „menetlemisel“);
  3) eralasteasutus on esitanud Harku valla e-keskkonnas SPOKU taotluse finantseerimislepingu sõlmimiseks;
  4) eralasteasutus ei esita lapsevanemale käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud toetuse summast suurema kohatasu vahe tasumiseks arvet.
[RT IV, 03.03.2023, 4 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 1.03.2023]

  (2) Toetust ei anta lapse eest, kes on saanud jooksva õppeaasta 1. oktoobriks vähemalt 3-aastaseks ja kellele on pakutud lasteaiakohta munitsipaallasteasutuses, kuid millest lapsevanem on loobunud.
[RT IV, 03.03.2023, 4 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 1.03.2023]

  (3) Erandkorras antakse põhjendatud vajadusel toetust vallavalitsuse korralduse alusel lapse eest, kellele on pakutud kohta munitsipaallasteasutuses ja lapsevanem on pakutud kohast loobunud, juhul kui:
  1) laps vajab haridusliku erivajaduse või tervisliku seisundi tõttu eralasteasutuse teenust või;
  2) pakutud lasteaiakoha kasutamine ei ole kõiki mõistlikke asjaolusid arvestades võimalik ja seega ei ole munitsipaallasteasutuse teenus kättesaadav.

  (4) Ühe lapse eest antakse sama ajaperioodi eest toetust ainult ühele eralasteasutusele.

  (5) Lapse asumisel eralasteasutuse teenusele, makstakse finantseerimislepingu olemasolul, selle lapse eest toetust proportsionaalselt teenusele asumise ajaga.

  (6) Toetust makstakse üldjuhul üks kord kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Toetust makstakse eralasteasutuse esitatud arve alusel.

§ 4.   Finantseerimislepingu sõlmimine

  (1) Eralasteasutus esitab Harku valla veebilehel e-keskkonna SPOKU kaudu taotluse finantseerimislepingu sõlmimiseks, koos kinnitusega, et ta vastab nõutud tingimustele.

  (2) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) kontrollib taotluse vastavust määruse tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Eralasteasutus peab nõutavad andmed esitama või puudused kõrvaldama 10 tööpäeva jooksul teate saamisest.

  (3) Juhul, kui eralasteasutus ei kõrvalda taotluses märgitud puudusi määratud tähtajaks, jätab osakond taotluse läbi vaatamata.

  (4) Osakonnal on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui see ei vasta määruses toodud tingimustele.

  (5) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus eralasteasutusega finantseerimislepingu, milles sisalduvad vähemalt järgmised tingimused:
  1) lepingu periood;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg;
  4) toetuse andja ja toetuse saaja õigused ja kohustused;
  41) enne hinnakirja muudatuse kehtima hakkamist toetuse saaja 4-kuuline etteteatamistähtaeg toetuse andjale;
[RT IV, 03.03.2023, 4 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 1.03.2023]
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) aruannete esitamise tähtaeg ja kord;
  8) toetuse kasutamisega seotud vaidluste lahendamine.

  (6) Kui eralasteasutus keeldub finantseerimislepingu sõlmimisest, lõpetab osakond finantseerimislepingu sõlmimise menetluse.

§ 5.   Toetuse andmise lõpetamine

  (1) Toetuse andmine lõpetatakse lapse eest, kes lahkub eralasteasutuse teenuselt. Toetuse andmine lõpetatakse alates teenuselt lahkumise kuule järgnevast kuust.

  (2) Teenuse mõjuva põhjuseta mittekasutamisel järjestikusel kahel kuul, on vallavalitsusel õigus toetuse andmine lõpetada.

  (3) Vallavalitsus võib osaliselt või tervikuna lõpetada toetuse andmise ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) eralasteasutus lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  4) muudel eralasteasutusega sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Eralasteasutus on kohustatud teavitama osakonda kirjalikult Harku valla elanikust lapsele osutatava teenuse mahu muutumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (2) Osakonnal on igal ajal õigus nõuda eralasteasutuselt seletusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

§ 7.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  (1) Eralasteasutuses käiva lapse lapsevanema poolt kaetava osa määr ühes kuus ühe lapse kohta on võrdne munitsipaallasteasutustes kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määraga:
  1) täisajalise koha (4-5 päeva nädalas) kasutamisel on lapsevanema poolt kaetava osa määr 100%;
  2) osaajalise koha (kuni 3 päeva nädalas) kasutamisel on lapsevanema poolt kaetava osa määr 70%.

  (2) Lapsevanem tasub tema poolt kaetava osa määra vallavalitsuse poolt väljastatava arve alusel.

  (21) Lapsevanem tasub lapse toidukulud eralasteasutuses. Juhul, kui eelnimetatud kulud eralasteasutuses ületavad samal perioodil munitsipaallasteaia kulusid, on vanemal õigus eralasteasutusega sõlmitud lepingu, esitatud arvete ja kulude kandmist tõendavate dokumentide alusel vallavalitsuselt nõuda riigivastutuse seaduse alusel enammakstud kulude hüvitamist.
[RT IV, 03.03.2023, 4 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 1.03.2023]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 03.03.2023, 4 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 1.03.2023]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõiget 2 ei kohaldata eralasteasutuse teenuse pakkujatele, kellel on sõlmitud leping Harku Vallavalitsusega enne 2022. aasta 1. juulit.

  (2) [Käesolevast tesktist välja jäetud].

  (3) Käesolev määrus jõustub 2022. aasta 1. augustist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json