Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärsama Hooldekodu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2023, 29

Pärsama Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 22.02.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus” § 34 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Pärsama Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse korraldamise, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.   Asutuse nimetus, asukoht, tegevuskohad

  (1) Hooldekodu nimi on Pärsama Hooldekodu.

  (2) Hooldekodu asukoht on Pärsama küla, Saaremaa vald.

  (3) Hooldekodu postiaadress on Pärsama küla, 94201 Saaremaa vald, Saare maakond.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatav asutus, mis tegutseb vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna eest vastutava struktuuriüksuse haldusalas.

  (2) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika, eelarve

  (1) Hooldekodul võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) hooldekodu juhataja ettepanekul.

  (3) Hooldekodul on oma eelarve Saaremaa valla eelarves.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Hooldekodu asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Hooldekodu asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja käskkirjaga.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  (1) Hooldekodu tegevuse eesmärk on sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine puudega inimesele, eakale ja teisele abivajajale (edaspidi sihtrühm) toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning erinevate toetavate teenuste osutamine.

  (2) Eesmärgi saavutamiseks täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav intervallhooldus;
  3) väljaspool kodu osutatav päevahoiuteenus.

§ 7.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) juhendab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  2) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
  3) kindlustab kliendid vajaduse korral esmatasandi arstiabiga;
  4) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
  5) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
  6) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist.

  (2) Hooldekodu lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:
  1) kliendikeskne lähenemisviis teenuste osutamisel;
  2) erinevate sihtrühmade iseseisva toimetuleku igakülgne toetamine;
  3) teenuse saajate põhiõiguste järgimine;
  4) sotsiaaltöö eetikanormide järgimine.

  (3) Lähtudes vajadusest, võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

  (4) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Saaremaa vald. Teiste omavalitsusüksuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk HOOLDEKODUSSE VASTUVÕTMINE JA LAHKUMINE 

§ 8.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodusse võetakse vastu inimesed, kes ei ole oma tegevusvõimest, tervislikust seisundist, elukeskkonnast tulenevalt või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulema või oma elu korraldama.

  (2) Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka terviseasutuse või sotsiaaltööspetsialisti taotlusel või suunamisel.

  (3) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema seadusliku esindajaga, kliendi elukohajärgse omavalitsusüksuse või muu teenust rahastava füüsilise või juriidilise isikuga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu leping.

§ 9.   Hooldekodust lahkumine

  Hooldekodust lahkumine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või isiku surma tõttu.

4. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 10.   Hooldekodu struktuur

  (1) Hooldekodu töötajate koosseisu ja vajaduse korral struktuuri kinnitab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu juhib ja tegevust korraldab juhataja.

  (3) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) Juhataja:
  1) juhib hooldekodu, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;
  3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate koosseisu ja vajaduse korral struktuuri;
  4) töötab välja ja kinnitab töötajate tööülesannete kirjeldused;
  5) määrab hooldekodu töötajate töötasu suuruse palgafondi piires;
  6) määrab hooldekodu töötajate lisatasu suuruse vastavalt palgafondile;
  7) töötab välja hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad ning kinnitab need või õigusaktides ette nähtud juhul esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodu töötajatega töölepingud;
  9) esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti;
  10) sõlmib hooldekodu klientidele teenuse osutamise lepinguid;
  11) vastutab hooldekodu valduses oleva vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  12) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  13) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  14) korraldab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
  16) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid juhataja määratud isik.

5. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 11.   Hooldekodu vara ja vahendid

  (1) Hooldekodu vara moodustavad tema kasutusse antud Saaremaa valla varad.

  (2) Hooldekodu eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid hooldekodu poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (3) Hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (4) Hooldekodu raamatupidamist korraldab Saaremaa Vallavalitsus kui ametiasutus.

§ 12.   Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teeb vallavalitsus.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab Saaremaa Vallavolikogu.

  (2) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.   Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab Saaremaa Vallavolikogu.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Leisi Vallavolikogu 16. märtsi 2015. a määrus nr 3 „Pärsama Hooldekodu põhimäärus“.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json