Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu ja Viljandi Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 14

Viljandi Linnavolikogu ja Viljandi Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 27.03.2013 nr 155

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012 määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise, vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on linnavolikogu või linnavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Linnavolikogu liige saadetakse lähetusse linnavolikogu esimehe korraldusel ja linnavalitsuse liige linnapea korraldusel.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse taotlemine

  (1) Lähetuse vormistamise alus on lähetustaotlus (edaspidi taotlus), kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja põhjendus ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta.

  (2) Lähetatul on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi. Kui lähetatu ei saa avanssi mõistliku aja jooksul, võib ta lähetusest keelduda.

  (3) Linnavolikogu liikme taotlus kooskõlastatakse linnavolikogu esimehega. Linnavalitsuse liikme taotlus kooskõlastatakse linnapeaga.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Linnavolikogu liikme lähetus vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga ja linnavalitsuse liikme lähetus linnapea käskkirjaga, milles märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus.

  (2) Välislähetuse korral märgitakse käskkirjas ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse ning välislähetuse päevaraha määr.

  (3) Linnavolikogu esimehe või linnapea lähetuse käskkirjas märgitakse üldjuhul ka tema asendaja.

  (4) Üldjuhul vormistatakse käskkiri vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

  (5) Linnavolikogu esimehe ja linnapea käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab linnavalitsuse kantselei.

  (6) Lähetus vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega. Lähetuse taotlusi võib esitada elektrooniliselt.

§ 5.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha preambulas nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras vormikohase lähetuskulude aruande alusel.

  (2) Päevaraha suurust võib lähetusse suunamist otsustav isik - linnavolikogu esimees või linnapea vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

  (3) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab linnavolikogu liige linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige linnapeale, kes kinnitab õiendi. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist ja rakendatakse alates 1. aprillist 2013.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json