Teksti suurus:

Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 32

Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 07.02.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Ajutine ühinemiskomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Audru valla ja Lavassaare valla volikogude (edaspidi volikogude) otsuste alusel ja tema ülesandeks on omavalitsuste ühinemiseks vajalike otsuste ettevalmistamine.

 (2) Komisjoni põhimäärus kinnitatakse volikogude määrustega.

 (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadusest ning teistest õigusaktidest.

 (4) Komisjoni tegevus lõpeb omavalitsusüksuse valimistulemuste kinnitamisega.

 (5) Komisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagavad ühinevate omavalitsuste kantseleid.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Kaheksaliikmeline komisjon moodustatakse volikogu liikmetest ja/või nende omavalitsuste ametiasutuste juhtidest, põhimõttel - igast ühinevast omavalitsusest 4 esindajat.

 (2) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

 (3) Komisjoni koosseisu kinnitavad ja teevad selles muudatusi volikogud.

 (4) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
 1) informatsiooni kogumine ühinemisprotsessi kohta ning selle esitamine volikogudele ja elanikele;
 2) korralduslike normdokumentide ühtlustamise koordineerimine;
 3) ühinemislepingu eelnõu väljatöötamine ning selle esitamine volikogudele;
 4) muud vajalikuks peetavad küsimused.

§ 4.  Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevus on:
 1) ettepanekute tegemine ja arvamuste andmine volikogudele;
 2) volikogude määruste ja otsuste eelnõude ettevalmistamine;
 3) volikogude vastavate määruste ja otsuste täitmise kontroll.

§ 5.  Komisjoni õigused:

  Komisjonil on õigus:
 1) saada omavalitsuste volikogudelt, vallavalitsustelt ja valla hallatavatelt asutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) kaasata oma tegevusse asjatundjaid;
 3) võtta oma pädevuse piires vastu otsuseid, mis on volikogudele ja vallavalitsustele soovitusliku iseloomuga;
 4) moodustada alakomisjone, vastavalt ühinemislepingu koostamise vajadusele. Alakomisjonide ülesanded ja töökorra kehtestab ühinemiskomisjon.

§ 6.  Komisjoni töökord ja asjaajamine

 (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajaduse korral, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

 (2) Komisjoni koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku ning juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui otsuse vastuvõtmisest võtab osa igast omavalitsusest vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmeist.

 (4) Komisjoni otsused on vastu võetud, kui nende poolt on igast omavalitsusest vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest.

 (5) Komisjoni liige, kes mõjuval põhjusel ei saa osaleda komisjoni töös, võib virtuaalselt osaleda otsuse vastuvõtmisel (e-posti-, telefonikonverentsi jms teel).

 (6) Komisjoni koosolek protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku juhataja vastutab selles sisalduvate andmete õigsuse eest. Protokollid on avalikud dokumendid ning nendega on võimalik tutvuda ühinevate omavalitsuste vallakantseleides ja veebilehtedel.

§ 7.  Komisjoni esimees

 (1) Komisjoni esimees
 1) juhib komisjoni tööd;
 2) koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra;
 3) annab komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid;
 4) kutsub kokku komisjoni koosoleku ja juhatab seda;
 5) vastutab komisjoni asjaajamise eest, kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile ja komisjoni otsustele.

 (2) Komisjoni esimees või aseesimees annab tehtud tööst aru oma volikogu ees igal volikogu istungil.

§ 8.  Määrus jõustub 3. päeval peale avalikstamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json