Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kuusalu valla heakorra eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 36

Kuusalu valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 27.03.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36¹ ja § 36 alusel ning heakorra tagamiseks Kuusalu valla haldusterritooriumil.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ning eesmärk

  (1) Kuusalu valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

  (2) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Kuusalu valla põhimäärusega, Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjaga, Kuusalu valla avaliku korra eeskirjaga, Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamiseeeskirjaga, Kuusalu valla ehitusmäärusega, Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise korraga ning teiste õigusaktidega ( www.kuusalu.ee).

  (3) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Kuusalu valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning valla territooriumil asuva kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus.

  (2) Omanik - kinnis- või vallasvara omanik, kellega heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (3) Puhastusala - on kinnistuga külgnev kõnnitee, haljasriba ning muu ala, mis asub kinnistu ja sõidutee vahel.

  (4) Avalik koht - iga territoorium, ehitis, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav.

  (5) Haljasala – tiheasustusalal asuv avamaakattega ala.

  (6) Heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, mahalangenud puulehtede- ja okste, lume ja jää vms. koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, heki ja puude hoolduslõikus.

  (7) Piiranguvöönd - kaitseala, hoiuala, püsielupaik, kallasrada vms. piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav territoorium.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Valla haldusterritooriumil on iga inimese hea tava ja kohus hoida korda ja pidada puhtust.

  (2) Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste teisaldatavate väikevormide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikel.

  (3) Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud tagama heakorratööde tegemise puhastusalal.

  (4) Kallasradade, parkide, haljasalade ning nendega külgnevate kõnniteede puhastamist ja korrastamist on kohustatud korraldama nende omanik.

  (5) Veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahalangenud veose ja prügi.

  (6) Põllumajandustööde tegija peab tagama teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koristamise koheselt pärast tööde lõppu.

  (7) . Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

  (8) Tänavakaubanduspunkti (kiosk, haagis, paviljon, lett) omanik on kohustatud:
  1) paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalituse lubatud kohta;
  2) koristama iga päev pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha ümbruse 6 meetri raadiuses, kui puhastusala ei ole määratud teisiti.

  (9) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud vahetama liivakasti liiva vähemalt üks kord aastas.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma piirdeaia;
  2) korras hoidma ehitise fassaadi ja sinna juurde kuuluvad fassaadielemendid (alevikus majanumber, lipukronstein, aknad, uksed jm.), mis peavad olema nõuetekohaselt värvitud, pestud, terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;
  3) teostama heakorratöid kinnistuga piirneval puhastusalal. Libedusetõrjel tohib kasutada liiva, peent killustikku või töödeldud kruusa. Lumetõrje tegemisel on keelatud lume lükkamine sõiduteele;
  4) tiheasustusalal tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohtu (vähemalt kord suve jooksul), tegema heki hoolduslõikust;
  5) kärpima põõsad ja puuoksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad valgusteid, liiklusmärke või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust; tänavale ulatuvad oksad lõigata selliselt, et kõnnitee ja/või sõidutee ääre kohal oleks okste kõrgus vähemalt 2,5m ja sõiduteel 4,5m maapinnast;
  6) puhastama sadeveekraave ja truupe, maa-aluse tehnovõrgu luuke ja reste, tagades eelvoolu, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala piiresse;
  7) hoidma korras kommunikatsioonide (torustikud, trassid, kaablid jne) ja tuletõrje veehoidlate ning hüdrantide juurdepääsuteed;
  8) tagama kinnistul jäätmekäitlus vastavalt Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjale;
  9) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  10) piiranguvööndisse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
  11) tähistama ja säilitama kinnistu piirimärgid;
  12) hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi, vajadusel kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms tagades nende tööde ajal tänaval ohutu liikluse;
  13) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsu ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende liivatamise;
  14) heiskama hoonetel ja selleks ette nähtud kohtades riigilipud kehtestatud lipupäevadel;
  15) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
  16) tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, keskkonnaohutuse, veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  17) tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
  18) varustama ehitised ja elamute korterid korrektsete numbrisiltidega tagades numbrite ööpäevaringse nähtavuse;
  19) remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud ehitised;
  20) tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele;
  21) hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires.

  (2) Kinnistu reostamisel ja risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama ala omanik.

§ 5.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) tähistama ja hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja inimeste turvalisuse;
  3) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva piiranguvööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 6.   Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist või koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses;

  (2) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) parkida mootor- ja maastikusõidukeid haljasaladele, laste mänguväljakutele, kalmistutele, üldkasutavate supluskohtade territooriumile selleks mitte ettenähtud kohtadesse ning nendega seal sõita või eelnimetatud maa-alasid muul viisil kahjustada;
  2) mootorsõidukit pesta ja/ või remontida avalikus või selleks mitteettenähtud kohas või pesta mootorsõidukit veekogus ning lähemal kui 50 m veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse korra kohta;
  3) peatumise ja parkimisega takistada läbipääsu ja liiklemist teistele liiklusvahenditele;
  4) sõita asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega;
  5) sõita piiranguvööndis väljaspool selleks määratud teid ja radu, välja arvatud tegevusteks, mis on vastava piiranguvööndi eeskirjadega lubatud.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) vältima objektilt prahi jms sattumist sõidu- ja kõnniteele;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  3) rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

§ 8.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
  2) tänavate ja külade nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.

§ 9.   Loomade ja lindude pidamise heakorra nõuded

  (1) Loomapidamishooned peavad vastama kehtivatele ehitus-, tervisekaitse-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, peab olema välditud virtsa sattumine põhjavette ja
veekogudesse.

  (2) Loomi on keelatud karjatada avalikel haljasaladel.

  (3) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal viisil või ketis, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise, nende sattumise sõiduteele või loomaomanikule mittekuuluvale kinnistule ilma selle omaniku nõusolekuta.

§ 10.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra tagamiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi;
  2) kritseldada ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile jms või kahjustada neid muul viisil;
  3) põletada kulu;
  4) vigastada kõrghaljastust, avalikus kohas rikkuda murukamarat ning teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Tiheasustusalal kasvavate puude, mille diameeter 1, 3 m kõrguselt mõõdetuna on vähemalt 12 cm (välja arvatud viljapuud) raiumine võib toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning vallavalitsuse väljastatud raieloa alusel;
  5) omavoliliselt püstitada ehitisi;
  6) kallasraja kasutamisel kahjustada kinnistu omaniku vara;
  7) vedada ja maha panna jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
  8) kloppida riiet ja vaipa mitmekorterilise elamu rõdul, aknal ja uksel;
  9) hoida korralikult ladustamata küttepuid, ehitusmaterjali jms õue tänavapoolses osas või laduda neid vastu kasvavaid puid;
  10) reostada või risustada sadeveekraavi või sadeveekanalisatsiooni lastes sinna olme- ja heitvett vms;
  11) lasta veekogusse pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
  12) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale ning hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinnasesse;
  13) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  14) telkida selleks mitte ettenähtud kohas. Telkimine on kaitsealal lubatud kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud. Piiranguvööndis on telkimine lubatud kinnistul kinnistu omanikul või valdajal ning eramaa õuealal omaniku loal. Muudel juhtudel on telkimine lubatud kaitseala valitseja nõusolekul;
  15) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
  16) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  17) omavoliliselt sadeveekraavide kinniajamine ning asendamine truupidega.

§ 11.   Küttekoldevälise tule tegemine

  (1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib Siseministri 30. augusti 2010. a. määrus nr 40 "Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded".

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud jälgima järgmisi nõudeid:
  1) põletada vaid immutamata ja värvimata puitu, kiletamata paberit või pappi, sütt, oksi, lehti;
  2) küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud pinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul ning piisaval hulgal esmaste tulekustutusvahendite või muude tule kustutamiseks kasutatavate vahendite olemasolul;
  3) avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeametiga ja omama selleks vallavalitsuse luba;
  4) pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  5) tiheasustusaladel on keelatud tugevat suitsu tekitavate materjalide põletamine;
  6) tuleohtlikul ajal on1õkke tegemine keelatud.,,Tuleohutuse seaduse" alusel määrab tuleohtliku aja ja piirkonna Päästeamet ning teavitab sellest avalikkust;
  7) vallavalitsusel on tuleohutuse tagamiseks õigus ajutiselt keelata metsasviibimine;
  8) kaitsealal lõkketegemine on lubatud õuemaal omaniku loal ning kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud. Muudel juhtudel on lõkketegemine lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.

§ 12.   Rannaalad

  (1) Ranna piiranguvööndis on keelatud rannamaastiku omavoliline muutmine puude ja põõsaste mahavõtmise või väljajuurimisega, rändrahnude väljakaevamine ja teisaldamine.

  (2) Keelatud on ranna piiranguvööndis, v.a õuealal, kaitsealuste niitude hooldamiseks kasutada muruniidukit, mis hävitab loodusliku niidukoosluse kamara.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 13.   Heakorra eeskirja rikkumine või koormise täitmata jätmine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² sätestatud alustel ja korras.

§ 14.   Kohtuväline menetleja

  Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 ja nimetatud isikud.

§ 15.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Keskkonnainspektsioon.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 25. 09.2003 määrus nr 21.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Paomees
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json